Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE PRODUSE LACTATE - PROGRAMUL LAPTE SI CORN


Anunt de participare numarul 58904/17.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT SANITARE SI CRESELOR SECTOR 4
Adresa postala: STR.MIREA MIOARA LUIZA , NR. 1A, SECTOR 4 , BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Punct(e) de contact: LAVINIA BUGAN, Tel.0726908205, Email: [email protected], Fax: 4601420, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie .ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE PRODUSE LACTATE - PROGRAMUL LAPTE SI CORN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UNITATI DE INVATAMANT SECTOR 4
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE PRODUSE LACTATE - PROGRAMUL LAPTE SI CORN , UNITATI DE INVATAMANT SECTOR 4
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3440000
Valoarea estimata fara TVA: 2, 341, 513RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.09.2008 pana la 12.06.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 2% DIN VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI 46.830, 26, GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia de eligibilitate form.12ADeclaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 form.12 BCertificate privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidatFisa de informatii generaleDocumentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata si valabile la data depuneriiCertificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului ComertuluiCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil inregistrat(copie semnata si stampilata pe fiecare pagina)31.12.2007Scrisoare de bonitate bancaraFisa privind informatiile financiare(original), exercitiu financiar pozitiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a fi admise la selectie firmele trebuie sa aiba minim un an vechime de producere si/sau distributie a produselor de panificatie cf.HG.nr.932/2002 Anexa 1 la Regulament pct.6 si adresa MIRA nr.2638/MP/22.05.2007Dispune de mijloace de transport si distributie/ autovehicule specialeminim 5 autovehicule/ sector (lipsa documentului de la dosar atrage dupa sine descalificarea ofertantului)Dispune de spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii produselor de panificatiela temperaturi indicate de producatorAsigurare cu personal de specialitate si calificareLaborator de analize acreditat sau autorizatAutorizatie sanitara-veterinara de functionareCertificat eliberat de DSP a Mun Buc.Certificat ISO 9001 sau adeverinta in curs acreditare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
O RUNDA PENTRU IMBUNATATIREA OFERTEI FINANCIARE
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.09.2008 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.09.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.09.2008 09:30
Locul: SEDIUL D.G.A.U.I.S.C.SECTOR 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII FIRMELOR CU IMPUTERNICIRE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-DUL STAVROPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURSTI, Cod postal: 030008, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTI NR. 5SECTOR 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania, Tel.3195180, Fax: 3195181
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.G.A.U.I.S.C. SECTOR 4
Adresa postala: ALEEA MIREA MIOARA LUIZA NR. 1A, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 041531, Romania, Tel.4608593, Fax: 4601420
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2008 16:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer