Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse lactate


Anunt de participare numarul 143689/17.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa postala: STR. Foisorului, NR. 56-58, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031182, Romania, Punct(e) de contact: Eugen Dan DAIA, Tel. +40 0213142315, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213142316, Adresa internet (URL): www.dgas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse lactate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatiile conform caiet de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie produse lactate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-cantitatea minima 78415 kg;
-cantitatea maxima 109290 kg.Valoarea estimata fara TVA: intre 1400000 RON(pt.cantitate minima), dupa care se elaboreaza/evalueaza.of si 2000000 RON (pt.cantitate maxima), val.cu suplim
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 400, 000 si 2, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Art6/HG925/06;val.min1400000ei=val.dupa care se elab/eval.of.Val.max 2000000lei=val.cu suplim.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da, se solicita garantie de participare in cuantum de 25000 lei. Termenelul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei(conform art. 85 lit b din HG 925/2006).Cont RO34TREZ7005006XXX006777; CIF 15531230. Retinere garantiei - in conf. cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.Echivalenta leu/alta valuta se face cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la cursul BNR. Da, 5% din val.contract, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract conform art. 90 din hg 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, aceasta insa nu trebuie sa depaseasca 5% din pretul contractului, fara TVA ( in conf cu art 90/ HG 925/2006 si HG 1045/2011).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta, Formular 1( si tert sustinator);
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta, Formular 2( si tert sustinator, lit.a)c1)d);
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - conf.ordin ANRMAP 314/2010;
-Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori, conform art.691 din ordonanta.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractanta, in ceea ce priveste organizara, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU?director general, Claudia Ramona POPESCU- director economic si administrativ, Iuliana POPESCU- sef serviciu administrativ, Eugen Dan DAIA-sef serviciu achizitii publice; Robert Radu IATAN-consilier juridic; Laura Maria DRAGU ? consilier juridic..-Certificat de atestare fiscala elib.de ANAF, privind plata datoriilor la Bugetul consolidat, original sau copie conforma cu originalul, din care sa reiasa obligatiile exigibile la sfarsitul lunii anterioare depunerii ofertei.-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, priv.plata datoriilor la bugetul local, original sau copie conforma cu originalul, pentru sediu, din care sa reiasa obligatiile exigibile la sfarsitul lunii anterioare depunerii ofertei. -Certificatul contatator emis de ORC, (original, copie legalizata/copie lizibila), informatiile sa fie actuale si sa rezulte obiectul de activitate.Ofertantul clasat pe primul loc va transmite la cererea autoritatii contractante certificatul original sau copie legalizata.-Pentu personae juridice/fizice straine: -Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care este resident.(original sau copie, cu traducere autorizata), trebuie sa rezulte obiectul de activitate .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia econo;mico?financiara ? Fisa de informatii generale Formularul ?Informatii generale Formular 4, Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, 2010, 2011, 2012.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani va fi de cel putin 2.000.000 lei.In cazul unei asocieri, cerinta se indeplineste prin cumul. . Pentru echivalenta, se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta Formularul 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mostre.Operatorii economici sunt obligati sa prezente mostre pentru fiecare produs ofertat insotita de fisa tehnica a produsului intocmita de producator si stampilata de acesta, mostra ce trebuie sa fie etichetata cu denumirea ofertantului. Fiecare mostra trebuie sa fie prezentata in gramajul si cu caracteristicile solicitate in Caietul de sarcini. Absenta unei singure mostre, din cele solicitate sau a vreunei fise tehnicecat si prezentarea unei mostre care nu corespunde cerintelor prevazute in caietul de sarcini, va conduce la descalificarea ofertei.Mostrele vor fi depusepana la data limita de depunere a ofertelor, la adresa din str. Foisorului, nr.56-58. Evaluarea lor din punct de vedere al cerintelor din caietul de sarcini se vaefectua ulterior de catre comisia desemnata.
Declaratie privind dotarile specifice indeplinirii contractului. Operatorii economici sunt obligati sa faca dovada ca detin minim doua mijloace de transport autorizate de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru transport produse de origine animala. - se va prezenta autorizare sanitara veterinara pentru mijloace de transport de origine animala, in copie.
Experienta similara. Se prezinta Lista cu principalele livrari de produse similar din ultimii 3 ani Furnizarea in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, printr-un contract, a unor produse similare, cu o valoare cel putin egala cu 1.400.000. lei, fara TVA. Se prezinta lista cu principalele livrari similare in ultimii 3 ani, caluculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Pentru echivalenta, se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE. Nota: se completeaza Formularul 5. Livrarile se confirma prin prezentarea, in copie, a cel putin unui certificat/document(constatator /recomandare/proces verbal de receptie)emis sau contrasemnat de o autoritate sau un client privat..
Certificarea sistemului de management al calitatii. Standardul SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent ? din partea operatorului economic. Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent ? din partea operatorului economic, in copie certificata conform cu originalul.
Certificarea sistemului de management al sigurantei alimentelor , in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 22000:2005, sau echivalent, din partea operatorului economic. Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al sigurantei alimentelor , in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 22000:2005, sau echivalent, din partea operatorului economic, in copie certificata conform cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se depun mostrele la sediul din str.Foisorului, nr.56-58, sector 3, Bucuresti, pana la data limita de depunere a ofertelor, pe baza de proces-verbal de predare-primire.Se prezinta Declaratie privind dotarile specifice si autorizatiile sanitar veterinara pentru mijloace de transport de origine animala, in copie.Se prezinta Formularul 5Se prezinta copia certificatuluiSe prezinta copia certificatului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2013 14:00
Locul: STR.FOISORULUI, NR.56-58, SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AI OFERTANTILOR CU IMPUTERNICIRE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str.Foisorului, nr.56-58, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031182, Romania, Tel. +40 0213142315, Fax: +40 0213142316
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.05.2013 16:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer