Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare "Produse lactate pentru copiii prescolari din gradinite de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I ?VIII din invatamantul preuniversitar de stat si privat pentru anul scolar 2012-2013 din judetul Harghita"


Anunt de participare numarul 137706/26.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment de achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare "Produse lactate pentru copiii prescolari din gradinite de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I ?VIII din invatamantul preuniversitar de stat si privat pentru anul scolar 2012-2013 din judetul Harghita"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse lactate pentru copiii prescolari din gradinite de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I ?VIII din invatamantul preuniversitar de stat si privat pentru anul scolar 2012-2013 din judetul Harghita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala: Furnizare ?Produse lactate pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si private? din judetul Harghita pentru anul scolar 2012-2013 (37.534 pachete).
Un lot reprezinta furnizare produse lactate pentru o localitate:
LOT 1 : Municipiul Miercurea-Ciuc
LOT 2 : Municipiul Odorheiu Secuiesc
LOT 3 : Municipiul Gheorgheni
LOT 4 : Municipiul Toplita
LOT 5 : Orasul Baile Tusnad
LOT 6 : Orasul Balan
LOT 7 : Orasul Borsec
LOT 8 : Orasul Cristuru Secuiesc
LOT 9 : Orasul Vlahita
LOT 10 : Comuna Atid
LOT 11 : Comuna Avramesti
LOT 12 : Comuna Bilbor
LOT 13 : Comuna Bradesti
LOT 14 : Comuna Carta
LOT 15 : Comuna Capalnita
LOT 16 : Comuna Ciceu
LOT 17 : Comuna Ciucsangeorgiu
LOT 18 : Comuna Ciumani
LOT 19 : Comuna Corbu
LOT 20 : Comuna Corund
LOT 21 : Comuna Cozmeni
LOT 22 : Comuna Darjiu
LOT 23 : Comuna Danesti
LOT 24 : Comuna Dealu
LOT 25 : Comuna Ditrau
LOT 26 : Comuna Feliceni
LOT 27 : Comuna Frumoasa
LOT 28 : Comuna Galautas
LOT 29 : Comuna Joseni
LOT 30 : Comuna Lazarea
LOT 31 : Comuna Leliceni
LOT 32 : Comuna Lueta
LOT 33 : Comuna Lunca de JosLOT 34 : Comuna Lunca de Sus
LOT 35 : Comuna Lupeni
LOT 36 : Comuna Madaras
LOT 37 : Comuna Martinis
LOT 38 : Comuna Meresti
LOT 39 : Comuna Mihaileni
LOT 40 : Comuna Mugeni
LOT 41 : Comuna Ocland
LOT 42 : Comuna Pauleni-Ciuc
LOT 43 : Comuna Plaiesii de Jos
LOT 44 : Comuna Porumbeni
LOT 45 : Comuna Praid
LOT 46 : Comuna Racu
LOT 47 : Comuna Remetea
LOT 48 : Comuna Sancraieni
LOT 49 : Comuna Sandominic
LOT 50 : Comuna Sanmartin
LOT 51 : Comuna Sansimion
LOT 52 : Comuna Santimbru
LOT 53 : Comuna Satu Mare
LOT 54 : Comuna Sacel
LOT 55 : Comuna Sarmas
LOT 56 : Comuna Secuieni
LOT 57 : Comuna Siculeni
LOT 58 : Comuna Subcetate
LOT 59 : Comuna Suseni
LOT 60 : Comuna Simonesti
LOT 61 : Comuna Tomesti
LOT 62 : Comuna Tulghesi
LOT 63 : Comuna Tusnad
LOT 64 : Comuna Ulies
LOT 65 : Comuna Varsag
LOT 66 : Comuna Voslobeni
LOT 67 : Comuna Zetea
Valoarea estimata fara TVA: 4, 052, 545.98RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi valabila 90 zile, de la data limita de depunere a oferterlor, la fel ca si perioada de valabilitate a ofertei si va fi constituita conform art.86 din HG 925/2006.Cuantumul garantiei de participare in lei pentru fiecare lot in parte: LOT 1:9.605; LOT 2:6.953 ; LOT 3:4.016; LOT 4 : 3.878; LOT 5:544; LOT 6:1.721; LOT 7:539; LOT 8:2.204; LOT 9:1.982; LOT 10:1.062; LOT 11:757; LOT 12:736; LOT 13:343; LOT 14:688; LOT 15:665; LOT 16:699; LOT 17:1.556; LOT 18:958; LOT 19:520; LOT 20:1.427; LOT 21:680; LOT 22:276; LOT 23:490; LOT 24:1.222; LOT 25:1.274; LOT 26:712; LOT 27:935; LOT 28:606; LOT 29:1.198; LOT 30:1.012; LOT 31:388; LOT 32:824; LOT 33:1.867; LOT 34:1.084; LOT 35:1.299; LOT 36:565; LOT 37:688; LOT 38:336; LOT 39:716, LOT 40:1.047; LOT 41:583; LOT 42:358, LOT 43:1.051; LOT 44:615; LOT 45:1.867; LOT 46:464, LOT 47:1.684; LOT 48:488; LOT 49:1.662; LOT 50:809; LOT 51:1.245; LOT 52:544; LOT 53:628; LOT 54:459; LOT 55:947; LOT 56:827; LOT 57:513; LOT 58:477; LOT 59:1.187; LOT 60:1.248; LOT 61:699; LOT 62:896; LOT 63:757; LOT 64:360; LOT 65:529; LOT 66:397; LOT 67:1.651.Suma retinuta de autoritatea contractanta conform art.278^1 din OUG nr.34/2006, in cazul in care CNSC respinge o contestatie: LOT 1 : 4.260, 25; LOT 2 : 3.476, 63; LOT 3 : 2.008, 24; LOT 4 : 1.939, 14; LOT 6 : 860, 52;LOT 8 : 1.102, 37; LOT 9 : 991, 16; LOT 17 : 778, 46; LOT 20 : 713, 68; LOT 25 : 637, 02;LOT 33 : 933, 94; LOT 35 : 649, 98; LOT 45 : 933, 94; LOT 47 : 842, 17; LOT 49 : 831, 37;LOT 67 : 825, 97.Garantia de participare pentru toate loturile: 81.017 lei, respectiv suma conf. art.278^1:21.784, 86 lei.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare pana la 5000 lei, se poate plati si la casieria autoritatii contractante. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: se solicita prezentarea Formularului nr1 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Cerinta 2: neincadrarea in prevederile art. 180, ofertantii vor completa Formularul nr. 2 ? ?Declaratie privind eligibilitatea?;Cerinta 3: Ofertantii vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr. 3;Documente de confirmare: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in original, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.Tertul/tertii sustinator/sustinatori care asigura sustinerea tehnica si profesionala, si/sau financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.Cerinta 4: Se solicita completarea Formularului nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatii prevazute in art. 69^1 din OUG 34/2006. Se solicita de la toti participanti (ofertant, asociat, subcontractant, tertul sustinator) atat completarea formularului 4 cat si prezentarea documentelor doveditoare.
Documente de verificare: - Certificat constatator de la ORC sau extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul societatilor pe actiuni.In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.
69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."Conf. art. 2 din Ordin 170/2012 privind interpretarea art.69^1 din OUG 34/2006, ordin publicat in MO 328/ 15.05.2012, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, care aproba/ semneaza/ documentele/ contractele/ bugetul- aferente prezentei proceduri, sunt: Borboly Csaba - presedinte, Egyed Arpad ? secretar judet, Gabor Laszlo - director economic, Szabo; Barna - director, Balint Andras - consilier, Domjan Reka-Ilona, Gyorgy Emilia - consilier, Bencze Laszlo; - consilier, Comsia rozalia consilier dir. economica, consilierii judeteni: Ambrus Sandor, Barti Tihamer, Becze Istvan, Bege Karoly, Bende Sandor, Benyovszki Lajos, Bíro; Barna Botond, Birtalan Jo;zsef, Burus-Siklo;di Botond, Csillag Peter, Csutak Maria Magdolna, Danguly Ervin, Ferencz Salamon Alpar Laszlo;, Incze Csongor, Magyari Vencel, Marcu Raducu Ioan, Orosz-Pal Levente,
Palffy Domokos, Petres Sandor, Pop Adrian, Proca Ion, Racz Arpad, Rafain Zoltan, Salamon Zoltan, Sandor Barna, Sebestyen Csaba Istvan, Sorban Attila, Szentes Antal, Thamo; Csaba Zsolt Bela, To;aso; Laszlo.
In conformitate cu art. 13 din LEGEA Nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin
pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la
art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire." Persoanele juridice romane cor prezenta: Certificat constatator, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate aferenta contractului.Persoane fizice romane: Autorizatie de functionare sau altele echivalente.
Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional.Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in copie conforma cu originalul, se va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr.5 - Informatii generale. Vor fi furnizate informatii privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani. Pentru echivalenta se va ia in calcul cursul valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Se solicita: completarea Formularului nr. 6 ? ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?.
Ofertantul va prezentacel putin un contract de natura similara.
Documente de confirmare: 1. prezentarea unei recomandari sau un document constatator pentru un contract similar ca natura valoare si complexitate, se va anexa copia contractului/ copii ale partilor relevante ale contractelor;
2. - certificate / documente emise de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante;Certificatele / documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, duratei acestuia si pretul platit pentru produsele furnizate.
Cerinta 2Agent economic autorizat (cu licenta de fabricare lapte UHT in vigoare pe perioada anului scolar 2012-2013, sau cu contract/precontract de asociere/subcontractare cu o firma producatoare de lapte UHT cu licenta de fabricare lapte UHT in vigoare pe perioada anului scolar 2012-2013).
Ofertantul va depune documente din care sa rezulte calitatea de agent economic autorizat (licenta de fabricare lapte UHT in vigoare pe perioada anului scolar 2012-2013, sau contractul/precontractul de asociere/subcontractare cu o firma producatoare de lapte UHT cu licenta de fabricare lapte UHT in vigoare pe perioada anului scolar 2012-2013). Ofertantul va depune inclusiv si fisa produsului lapte UHT.
Autoritatea contractanta va accepta si declaratii ale agentilor economici autorizati cu licenta de fabricare lapte UHT referitoare la furnizarea de produse pentru acest contract.
Cerinta 3. Mijloace de transport autorizate sanitar veterinar.
Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind mijloacele de transport pe care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Se vor anexa copii dupa autorizatiile sanitar veterinare pentru mijloacele de transport folosite la indeplinirea contractului. Pentru mijloacele de transport, ofertantul va prezenta documente de inregistrare pentru mijloacele de transport autorizate (inregistrare sanitara-veterinara de transport auto pentru autovehiculele folosite la transportul produselor de panificatie, emisa de Ministerul Sanatatii, Directia Generala a Medicinei Preventive si Promovarea Sanatatii ? Inspectoratul de Sanatate Publica Judetean) in conformitate cu Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 57/24.06.2010 si Ord. A.N.S.V.S.A nr. 111/2008.
Cerinta 4. Informatii privind subcontractantii (daca e cazul).
Se va completa Formularul nr. 9 (numai in cazul subcontractarii) ? in original. Se va prezenta acordul subcontractantilor propusi, cu referire la obiectivele si cerintele din Caietul de sarcini pe care si le asuma.
Cerinta 5. Informatii privind asociatii (daca e cazul).
Se va completa un acord de asociere (Formularul nr. 8 ? numai in cazul asocierii).
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in exercitarea viitorului contract
care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1(unu) runda. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata rundei: 1(una) zi. Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii nu pot vedea numarul departicipanti inscrisi la licitatie. Elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul licitatiei electronice: pretul ofertei. Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt fara T.V.A.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13825/5118/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2012 14:00
Locul: Piata Libertatii nr. 5, camera 326, Miercurea Ciuc
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizirii publice si transport in comun
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2012 13:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer