Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Furnizare produse lactate pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016" pentru tot judetul Gorj


Anunt de participare numarul 141538/19.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Stricescu, Tel. +40 253214006, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Furnizare produse lactate pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016" pentru tot judetul Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant de pe raza judetului Gorj (gradinite cu program normal de 4 ore si scoli cu clasele pregatitoare si I-VIII)
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 42 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 884, 180 si 17, 959, 500RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: I.pt.anul scolar 2012-2013 (mart.-iunie): intre 2.069.600÷2.340.000 lei; II.pt.cei 3 ani scolari, in perioada 2013-2016: intre 4.604.860÷5.206.500 lei, valoarea celui mai mare contract subsecvent: 5.206.500 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor furniza produse lactate pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016.
Se vor asigura servicii privind transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la destinatar: scoala sau gradinita.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Se vor furniza produse lactate pentru un numar minim/maxim de 39.800/45.000 elevi si prescolari.
Total cantitati minime acord-cadru ? furnizare produse lactate = 24.437.200 unitati produse lactate,
Total cantitati maxime acord-cadru ? furnizare produse lactate = 27.630.000 unitati produse lactate
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 884, 180 si 17, 959, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
200.000 lei Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art.86 din H.G.nr.925/2006 actualizata. Perioada de valabilitate a garantiei de participare si ofertei va fi de minim 3 luni de la data limita de primire a ofertelor. Contul Consiliului Judetean Gorj de constituire a garantiei de participare este: RO43TREZ3365006XXX001926, deschis la Trezoreria Municipiului Tg-Jiu, CUI: 4956057. La depunerea ofertei, ofertantul va face dovada achitarii garantiei de participare. Precizare: Ofertantii pot beneficia de prevederile art.16, alin.(2) din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru reducerea garantiei de participare cu 50%. Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: (a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea acordului-cadru de catre ambele parti; (c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei. (d) in cazul in care ofertantul depune contestatie la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, iar contestatia este respinsa, autoritatea contractanta, va retine, suma calculata conform prevederilor art. 278 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se returneaza conform prevederilor legale.In cazul constituirii garantiei de participare intr-o alta moneda, data pentru care se va face echivalenta leu/alta valuta este cu 5 zile anterior datei limita de deschidere a ofertelor. Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 10% din pretul fara TVA al fiecarui contract subsecvent. Conform art. 90 din H.G. nr.925/2006, garantia de buna executie poate fi constituita: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.90, alin.1);
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale alin.(3). In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Cheltuieli prevazute in bugetul propriu al judetului, cu finantare din sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si, dupa caz, ajutor comunitar A.P.I.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Prezentare ?Declaratie privind eligibilitatea? in conformitate cu art.180 din O.U.G. nr.34/2006 - anexa 1 (se va prezenta de fiecare asociat si de tertul sustinator, daca este cazul).
2. Prezentare declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din O.U.G. nr.34/2006 - anexa 2 (se va prezenta de fiecare asociat si de tertul sustinator, daca este cazul).
3. Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - anexa 3.
4. ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr. 34/2006? (se va prezenta atat de catre fiecare asociat, subcontractant, cat si de tertul sustinator, dupa caz) ? anexa 4.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Calinoiu Ion?presedinte, Florescu Ciprian-Adrian-vicepresedinte, Marcau Costel?director executiv, Ungureanu Victoria?sef serviciu; comisia de evaluare (membri si membri de rezerva): Stricescu Daniela, Vladoescu Liliana, Semen Camelia, Gheorghe Irina Roxana, Isuf Leontin-Consiliul Judetean Gorj, Vacaru Vasile-repr.Institutia Prefectului Judetul Gorj, Dineata Nicolae-repr.DASP Gorj, Enache Constantin-repr.CJPC Gorj; consilieri judeteni, conform listei atasate.
5. Prezentare certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat (certificat de atestare fiscala), inclusiv cele locale (certificat de taxe si impozite locale), formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident - copii semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului - in original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilate pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. La solicitare, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani. Valoare medie a cifrei de afaceri globale a operatorului economic (individual sau asociere de operatori economici) pe ultimii trei ani, trebuie sa fie de cel putin 6.000.000 lei
Prezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2011, inregistratde organele competente, anexele la acesta si balanta de verificare contabila.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 5 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Se vor prezenta acordurile/contractele privind subcontractarea.
Cerinta 1 - Declaratie pe propria raspundere, insotita de lista principalelor activitati de furnizare produse lactate din ultimii 3 ani care sa cuprinda: valori, perioade de prestare, beneficiari. - Suma valorilor incluse in contractul/ contractele de furnizare prezentate de ofertant, incheiate in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 3.000.000 lei fara TVA.- Furnizarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Cerinta 2 - Documente care sa ateste faptul ca ofertantul dispune de spatiu de depozitare cu frig, aflat in dotare proprie, inchiriere sau alte forme. Pentru spatiul de depozitare ofertantul va prezenta: - Autorizatia sanitara de functionare eliberata de catre Autoritatile de Sanatate Publica judetene in a caror raza teritoriala activeaza;
- Autorizatie sanitar-veterinara eliberata de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; - Contract/precontract de prestari servicii igienizare (dezinsectie, deratizare, dezinfectie) sau Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca, in cazul in care va fi declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de incheierea acordului-cadru/contractului, va prezenta un contract de prestari servicii igienizare (dezinsectie, deratizare, dezinfectie).
Cerinta 3 - Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii si Lista cu utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice din care sa rezulte ca ofertantul detine in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere mijloace de transport frigorifice suficiente pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru/ contractului. Pentru toate mijloacele de transport propuse se va prezenta Autoriz. sanitar-veterinara eliberata de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt.Siguranta Alimentelor si Autorizatie sanitara de functionare eliberata de Autorit.de San.Publica Jud. Sau- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului referitoare la indeplinirea acestei cerinte din care sa rezulte ca, in cazul in care va fi declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de incheierea acordului-cadru/contractului, va prezenta documente relevante care sustin declaratia
Cerinta 4 Informatii referitoare la Personalul de specialitate: - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, insotita de lista cu personal de specialitate strict necesar pentru indeplinirea acordului-cadru/ contractului. - Se va face dovada ca personalul implicat in depozitarea, transportul si distributia produselor este instruit cu privire la normele de igiena, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.1225/2003. Se vor prezenta copii conforme cu originalul dupa certificate/documente care sa confirme participarea la cursuri de profil.- Pentru personalul implicat in depozitarea, transportul si distributia produselor se vor prezenta copii conforme cu originalul dupa dupa fisele de aptitudini si dupa fisele de instruire individuala privind sanatatea si securitatea in munca.
Certificarea conform standardului ISO 9001, a sistemului de management al calitatii sau echivalent pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei.
Certificarea conform standardului ISO 22000/HACCP, a sistemului de management al sigurantei alimentelor sau echivalent pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei ce va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul unitar (pretul pentru unitatea de produs). b. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda de licitare, de o zi (24h); data exacta a acesteia va fi comunicata ofertantilor in timp util, cu respectarea legislatiei in vigoare; In timpul licitatiei electronice ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, precum si numarul de participanti inscrisi la licitatie. c. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor. d. In situatia in care, ulterior etapei de licitatie electronica, se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta de pret, imbunatatita.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15957
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2013 12:00
Locul: Sediul Consiliul Judetean Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de operatorii economici care vor depune oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care, ulterior etapei de licitatie electronica, se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta de pret, imbunatatita, in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 -10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2013 16:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer