Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE PRODUSE LACTATE SI DE PANIFICATIE in judetul Giurgiu Zona IV: Buturugeni - Gradinari - Joita - Cosoba - Sabareni - Ulmi


Anunt de participare numarul 42721/05.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA UDROIU, Tel.0246215685, In atentia: d/nei Lupu Maria, Email: [email protected], Fax: 0246212434, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE PRODUSE LACTATE SI DE PANIFICATIE in judetul Giurgiu Zona IV: Buturugeni - Gradinari - Joita -Cosoba -Sabareni -Ulmi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile de stat pentru elevii din cls.V-VIII din jud. Giurgiu zona IV Buturugeni - Gradinari - Joita -Cosoba -Sabareni -Ulmi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionare si distributie produse lactate si de panificatie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.1)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
36456 pachet complet(produs lactat+produs de panificatie)
Valoarea estimata fara TVA: 31, 860.7RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 07.05.2008 pana la 13.06.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 450 lei, garantia de buna executie 10%din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere cu obligatie de legalizare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- decl ca ofert.nu e in sit art.180 si 181 din OUG34/2006 sau cazier jud/certif echiv. - certif.de atest fisc.elib.de DGFP, care sa ateste daca soc. are datorii, conf.balantei de verif.la 29.02.2008 - certif. privind imp.si taxelor locale care sa ateste daca soc. are datorii, la 29.02.2008 -decl.calitatea de particip.- certif.imatriculare CUI pt.pers.jur/fiz.romane, cert.constat.emis de ORC/autiz.funct./altele echiv.din care sa rez. ca ob.de activ.include furniz.prod. care face ob.proc.elib.cu cel mult 30 zile inainte de desc.of.- pt.pers.jur/fiz straine doc. edif.care sa dovedeasca o forma de inreg./atestare ori apart. d.p.d.v prof.conf. prev. legaleelib.cu 30 zile inainte de desc.of.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- ultimul bilant contabil vizat si inreg.la 30.06.2007 -informatii generale - scrisoare de bonit.din partea bancii sau soc.recunoscute de audit financiar si contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.exp. similara- decl cu princip. livrari de prod. similare din ultimii 3 ani, o recomandare 2.resurse umane-decl. ref. la pers. de specialitate 3.resurse tehnice-decl. dotari specifice, mijl de tr., utilaje necesare, laboratoare, pt. indeplinirea contr. 4.sustinere tehnica-inf. cu subcontractantii 5.decl.ref.la cond.de munca si protectia muncii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-la licitatia electronica vor fi invitati operatori economici care au avut oferte admisibile-imbunatatirea ofertelor se va realiza intr-o singura runda de o zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.04.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2008 16:00
Locul: Consiliul Judetean Giurgiu , str.Bucuresti nr.10 parter , cam 10.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim doi reprezentanti din partea fiecarui ofertant)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoles, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel.0246216511, Email: [email protected], Fax: 0246212434, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2008 22:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer