Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse lactate si de panificatie ( la pachet ) pentru prescolarii din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si pentru elevii claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat in anii scolari : 2011-2012;2012-2013


Anunt de participare numarul 125596/06.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Calarasi
Adresa postala:  Str 1Decembrie 1918, nr1, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910019, Romania, Punct(e) de contact:  Gabriel Dima, Tel. 0242311302, Email:  [email protected], Fax:  0242331609, Adresa internet (URL):  www.calarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse lactate si de panificatie ( la pachet ) pentru prescolarii din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si pentru elevii claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat in anii scolari :2011-2012;2012-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I-VIII si gradinitele de stat si private din jud. Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 865, 657 si 11, 731, 314RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse lactate si de panificatie ( la pachet ) pentru prescolarii din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si pentru elevii claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat in anii scolari :2011-2012;2012-2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
35.122 portii zilnice
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 865, 657 si 11, 731, 314RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 100.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget propriu si fonduri comunitare ( Program finantare externa ?Ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui si a produselor lactate in institutiile scolare?)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
Certificat fiscal pentru sediul social, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local;
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2010;
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie de minim 11.500.000 lei;
Scrisoare de bonitate emisa de o banca comerciala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani;
Un contract de furnizare produse lactate si panificatie la pachet, similar celor din programul lapte-corn, in valoare de minim 5.800.000 lei fara TVA;Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;
Cerinte minime:
- minim 10 autovehicule care sa fie termoizolante si dotate cu instalatii frigorifice, autorizate;
- punct de lucru ca si capacitate de depozitare ? autorizat.
Capacitatea de depozitare a produselor lactate si de patiserie, ceruta mai sus trebuie sa aiba un volum util de minim 500 mc si sa se situeze la maximum 50 de km distanta rutiera de Municipiul Calarasi, conform HG.714/2008. La deschiderea ofertelor se vor prezenta documentele solicitate, valabile pentru perioada de derulare a programului de furnizare produse lactate si de panificatie pentru anul scolar 2011 ? 2012.
Informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune.
Cerinte minime de calificare: Asigurare cu personal de specialitate si calificare, corespunzatoare prestarii activitatilor prezentei proceduri. Ofertantul va prezenta personalul calificat care urmeaza a indeplini contractul de achizitie publica, va consemna studiile si calificarile in domeniul personalului angajat, conform cerintelor solicitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind subcontractantii.Standarde de asigurare a calitatii - ISO 9001/2008 sau echivalent;Standarde de protectia mediului - ISO 14001/2004 sau echivalent;Standarde de securitatea muncii - OHSAS 18001/2008 sau echivalent;Standarde privind managementul responsabilitatii sociale - SA 8000:2008 sau echivalent;Standarde privind managementul sigurantei alimentelor ISO 22000sau echivalent.Alte avize, autorizatii si certificate: Licenta de fabricatie pentru produsul respectiv, eliberata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;Autorizatie sanitara de functionare pentru capacitatea de productie a produselor de panificatie;Autorizatie sanitara de functionare pentru capacitatea de productie a produselor lactate;Autorizatia sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala;Documentul de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor sau documentul de inregistrare pentru siguranta alimentelor;Autorizare sanitara veterinara pentru mijloacele de trasport al produselor de origine animala;Autorizare sanitara veterinara si siguranta alimentelor pentru unitati;Contract cu un laborator autorizat in conditiile legii (Regulament CE nr. 1441/2007 de modificare a Regulamentului CE nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare), acreditat pentru efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice, toxicologice;2 buletine de analiza pentru laptele materie prima pe ultimele 2 luni.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
etapa finala este licitatie de tip electronic conform OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S40-065346 din 26.02.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.08.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2011 11:00
Locul: consiliul judetean calarasi , str 1 decembrie 1918 nr 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui si a produselor lactate in institutiile scolare
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
cnsc
Adresa postala:  str stavropoleos nr 6, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104641, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel bucuresti
Adresa postala:  str splaiul independentei nr. 5, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030099, Romania, Tel. 0213195180, Fax:  0213195183, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256^2 OUG 34/2006 - 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conditiile ordonantei de urgenta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consiliul judetean calarasi
Adresa postala:  str 1 dec 1918 nr.1, Localitatea:  calarasi, Cod postal:  910019, Romania, Tel. 0242311301, Email:  [email protected], Fax:  0242311609, Adresa internet (URL):  www.calarasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2011 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer