Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse lactate si de panificatie


Anunt de participare numarul 42211/31.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Mataoanu Nicolae, Tel.0245-611030-31, int.286, Email: [email protected], Fax: 0245/615336, Adresa internet (URL): www.cjd.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse lactate si de panificatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: unitatile scolare din judetul Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionarea si distributia zilnica, bisaptamanala si saptamanala la scolile de elevi cu clasele V-VIII, a pachetului cu produse lactate (lapte UHT /produse derivate) si de panificatie (corn/baton/ produse derivate).
Numarul total de pachete solicitate este de 1.211.280(49 zile de scoala x 24.720copii).
Se va livra lapte UHT la 200 ml si corn/baton la 80 grame.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.1)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul total de pachete solicitate este de 1211280.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 053, 814RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.04.2008 pana la 13.06.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1. Garantia de participare: 20000 lei2. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Dambovita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contractul de asociere legalizat inainte de data semnarii contractului daca este cazul.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea - Formularul12 A
Declaratie privind privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Formular 12BCerinta obligatorie: ofertantul trebuie si prezinte certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale.
Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de comert si industrie nationala sau teritoriala (original), eliberat cu maximum 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor; copie CUI ; Licenta de fabricatie; Autorizatie sanitara de functionare eliberata de Autoritatea de Sanatate Publica; Aviz eliberat de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Certificat de inregistrare fiscala ( cod unic)in original sau copie legalizata.Avize/autorizatii de functionare.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - FORMULARUL 12 C
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe ultimii 3 ani , vizat si inregistrat de D.G.F.P. (copie) din care sa reiasa ca nu are contul de profit si pierderi pe minus.
Cifra de afaceri pe ultimii trei ani sa fie de minin 3.500.000 RON sau, in cazul in care sunt mai multi asociati, 2.345.000 RON pentru cei ce livreaza laptele si 1.115.000 RON pentru cei ce livreaza cornuri.
Informatii generale Formularul B2Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara va completa formularele 12A si 12B.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Lichiditatea generala sa fie mai mare de 100%.
Solvabilitatea patrimoniala sa fie mai mare de 30%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Lista principalelor livrari de produse lactate si/sau de panificatie in ultimii trei ani- Formularul 12D
Livrarile se confirma prin prezentarea a cel putin douacontracte de furnizare insotite de recomandari fiecare cu valoare de cel putin 30% din valoarea estimata a contractului care urmeaza a fi atribuit .
2)Documente care sa ateste ca ofertantul dispune de spatii de depozitare in judetul Dambovita pentru asigurarea pastrarii produselor lactate si de panificatie la temperatura indicata de producator si pentru care prezinta:
- autorizatie sanitara de functionare
- aviz sanitar- veterinar
2)Laborator de analize acreditat (autorizat) sau contract pentru prestarea serviciilor respective (analize de laborator).
3)Resurse tehnice
a) echipament tehnic: se completeazaformularul 12H pentru-pentru produse de panificatie- cuptor, malaxor dospitor, divizor, etc.;
-pentru produse lactate- unitate de receptieomogenizator pasteurizare, separator pasteurizare, masina de ambalat, etc.;b) mijloace de transport si distributie /autovehicule speciale termoizolante, dotate cu instalatii frigorifice , minim 5 autovehicule/ sectorcu:
- autorizatie sanitara pentrutransportul produselordepanificatie
-autorizatie sanitar-veterinarapentru transportul produselor lactatec) spatii de depozitare
Informatii privindcapacitatea profesionala12 I cu personalul calificat care urmeaza a indeplini contractul de achizitie publica si se prezinta in anexa
- carnete de sanatate, in copie, avizate la zi-in copie, diplome de absolvire acursurilor de specialitate pentru demonstrarea cunostintelorde igiena alimentelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
18.03.2008 initierea licitatiei electronice. nr. runde - 2, procesul repetitiv de ofertare - preturi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2008 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2008 10:00
Locul: Consiliul Judetean Dambovita, Piata Tricolorului, nr. 1, parter - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputernicitii ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, sectia contencios administrativ
Adresa postala: B-dul Independentei, nr. 34, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130104, Romania, Tel.0245/612344, Email: [email protected], Fax: 0245/611893
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic, contencios si coordonare consilii locale
Adresa postala: Piata Tricolorului, nr. 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Tel.0744978400, Email: [email protected], Fax: 0245/615336
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2008 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer