Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse lactate si de panificatie anul scolar 2008 - 2009


Anunt de participare numarul 58758/16.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Traian Icobet, Tel.0245-207612, In atentia: Traian Icobet, Email: [email protected], Fax: 0245-616827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse lactate si de panificatie anul scolar 2008 - 2009
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: unitatile scolare din judetul Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 9 luni
Valoarea estimata fara TVA: 9, 711, 266RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse lactate si de panificatie anul scolar 2008 - 2009 conform OUG. nr. 96/2002 actualizata si Legii nr. 388/2007
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.1)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini si anexei privind cantitatile minime si maxime ce ar putea fi solicitate prin acordul-cadru si prin contractele subsecvente
Valoarea estimata fara TVA: 9, 711, 266RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare - 100.000 RONgarantia de buna executie - 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare - Buget localLegea bugetului nr. 388/2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea- Declaratie privind privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul contabil pe ultimii 3 ani , vizat si inregistrat de D.G.F.P.- Informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri pe ultimii trei ani sa fie de minin 29.000.000 RON sau, in cazul in care sunt mai multi asociati, 19.333.333 RON pentru cei ce livreaza produse lactate si 9.666.666 RON pentru cei ce livreaza produse de panificatie
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Licenta de fabricatie- Autorizatie sanitara de functionare eliberata de Autoritatea de Sanatate Publica- Aviz eliberat de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
- Lista principalelor livrari de produse lactate si/sau de panificatie in ultimii trei ani
- lista echipament tehnic, mijloace de transport, spatii depozitare
- certificarea sistemului de management al calitatii
-sisteme de management al securitatii alimentelor- documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu- prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului management al securitatii si sanatatii in munca
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Livrarile se confirma prin prezentarea a cel putin douacontracte de furnizare insotite de recomandari fiecare cu valoare de cel putin 30% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza a fi atribuit, conform ofertei financiare.- ISO 9001:2000 sau echivalent- ISO 22000 sau echivalent- certificatul ISO 14001 sau echivalentul acestuia.- OHSAS 18001 sau un standard similar
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura in 2 runde. Durata unei runde - 1 zi. Intervalul dintre runde - 1 zi.Procesul repetitiv se refera la pretul/pachet.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2008 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2008 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ofertantilor, reprezentantii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Consiliului Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, nr. 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Tel.+40-245-207628, Email: [email protected], Fax: +40-245-616827
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2008 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer