Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare profile din aluminiu si accesorii


Anunt de participare numarul 148762/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
Adresa postala: Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr.28, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Punct(e) de contact: Delia Lenghel, Tel. +40 264401299, Email: [email protected], Fax: +40 264594831, Adresa internet (URL): www.utcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare profile din aluminiu si accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Atelierul Termopan, str. Teleorman nr. 39, tel. +40 264401370
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 820.56 si 681, 472.95RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza ca se vor incheia 18 contracte subsecvente, aproximativ un contract la trei saptamani. Val.min.a unui contract subs.=3820.56 lei; val.maxima pt. un contract subsecv.= 37859.61 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Profile de aluminiu si accesorii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44334000-0 - Profile (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona profile si accesorii conform cantitatilor din caietului de sarcini: Profil aluminiu cu bariera, culori de baza
Profil aluminiu cu bariera, culori gama RAL
Profil aluminiu cu bariera, imitatii lemn
Profil aluminiu cu bariera, natur
Profil aluminiu fara bariera, culori de baza
Profil aluminiu fara bariera, culori gama RAL
Profil aluminiu fara bariera, imitatii lemn
Profil aluminiu fara bariera, natur
Butuc, cilindru, usa 75 mm, 35/40
Cilindru usa 80 mm, 35/45
Cilindru usa toaleta 80 mm
Broasca usa 35/85/23 mm
Broasca usa cu rola 35/85/23 mm
Broasca usa 3 puncte
Broasca glisant butuc oval 70mm
Broasca glisant cu blocaj o parte
Contrabroasca reglabila
Contrabroasca reglabila 3 puncte
Balama falt dubla
Balamale usa falt triple
Balama falt dubla heavy duty
Cremon geam
Cremon geam cu cheie
Kit cremon
Foarfeca basculare geam simpla
Foarfeca basculare geam reglabila
Tija cremon
Mecanism dubla deschidere
Brat mare mecanism
Brat mic mecanism
Inchidere suplimentara colt
Inchidere suplimentara simpl
Mecanism inchid. la distanta cu cremaliera
Maner ascuns glisante
Maner usa cu arc
Maner usa rola teava 360 mm
Role simple glisare
Role duble glisare
Garnitura bataie EPDM
Garnitura exterioara geam EPDM
Cheder interior geam nr.6
Cheder interior geam nr.10
Cheder perie 10 mm
Inchizator hidraulic
Zavor dublu canat metalic geam
Zavor dublu canat usa
Sita rulou antiinsecte
Ghidaj vertical antiinsecte
Kit sita rulou
Bagheta distantier14.5/6.5/5000
Coltar plastic bagheta 14.5 mm
Banda dublu adeziva butil
Silicagel granule
Hot melt mastic
Dibluri metalice 10x150mm
Panel material compozit 4mm
Policarbonat transparent 10 mm
Policarbonat transparent 24 mm
Panel aluminiualb 20 mm
Panel aluminiu 900x2100 colorat 20 mm
Panel aluminiu 900x2100 culori lemn 20 mm
Panel PVC alb 20 mm
Panel PVC alb 24 mm
Adeziv mavex fixare colturi
Izolator poliamida 37 mm
Placa suport montant 120
Profil PVC 24x18
Capac plastic 142-400
Capac plastic 142-540
Capac drenaj
Coltar al 36/15mm 142/154
Coltar aditional 40X27(142-225)
Coltar al. 20/15 -254/262
Coltar al. 26/15 - 254/262
Coltar al. 42/15 -154
Coltar ad. 50/27
Coltar aditional 7x7
Coltar aliniere 5 mm
Coltar aliniere 16 mm
Coltar scoica
Coltar al.20/3 -330
Coltar al. 22.5/9 -330
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 820.56 si 681, 472.95RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Garantia de partic. este de 13628 lei (pt.IMM-Legea 346/2004-vor prezenta docum. justif.); Data la care se va face echivalenta leu/valuta (curs BNR) va fi data publicarii anuntului de participare;
- Perioada de valab.a gar.de partic.trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valab.a ofertei.- Dovada constit.gar.de partic.poate fi depusa pana in momentul deschiderii ofertelor (Art. 86 alin.4 din HG 925/2006).- Forme de constituire acceptate: a) prin viram.bancar sau printr-un instrum.de garantare emis in condit.legii de o societ.bancara ori de o societ.de asig., care se prezinta in orig., in cuantumul si pentru perioada prevazuta in docum.de atrib.Nota: Garantia de participare trebuie sa respecte prevederile art. 86 din HG 925/2006.b) OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (Cont gar.: RO11TREZ2165005XXX006888-TrezoreriaCluj.Garantia de participare se restituie conform art. 88 din HG 925/2006.Garantia de participare se va retinein conditiile art. 87 din HG 925/2006 si a art.2781 din OUG nr.34/2006 - cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA- modul de constituire a garantiei de buna executie : sub forma de ordin de plata in contul RO11TREZ2165005XXX006888, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original si care va avea termen de valabilitate pe toata durata executarii contractului (art. 89 din HG 925/2006);
- Garantia de buna executie se va restitui in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare si extrabugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Se va completaFormularul nr. 3 ? Declaratie de eligibilitate conform art. 180 din OUG 34/2006
-Se va completaFormularul nr. 4 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
-Se va completaFormularul nr. 5 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010
-Se va completa Formularul nr. 6 ? DECLARATIEpe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 ? conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ; Persoanele cu functie de decizie in cadrul UTC-N, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 sunt: rector Prof. dr. ing. Aurel Vlaicu, prorector Prof. dr. ing. Catalin Popa, prorector Prof. dr. ing. Sergiu Nedevschi, prorector Prof. dr. ing. Vasile Topa, prorector Prof. dr. ing. Hortensiu Liviu Cucu, prorector Prof. dr. ec. dr. ing. Stelian Brad, prorector Prof. dr. ing. Daniela Manea, prorector Prof. dr. ing. Dan Calin Peter, D.G.A. Ec. Cornel Muresan, Dir. Economic Ec. Adriana Ochis, Director Tehnic ing. Diana Matei, Sef atelier termopan ing. Vasile Bondor, Sef S.I.C.A. Ing. Adrian Munceanu, ing. Delia Lenghel, ing. Stela Cimpeanu, ing. Cristina Parauan.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. Se va prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul prezentei achizitii publice.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.
Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator emis de ORC, in original sau copie legalizata
Persoanele juridice /fizice straine
-documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, inconformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducereautorizata aacestora in limba romana.
Informatiile din documentele emise de autoritatile competente vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani: Se va completa Formularul nr. 7 ? Cifra de afaceri globala si informatii generale
(Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte)
B. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a prezenta acest formular
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul ?Cifra de afaceri globala si informatii generale?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Faza finala de licitatie electronica se desfasoara in SEAP. La aceasta etapa vor fi invitati (de catre SEAP) sa participe ofertantii care au depus oferte admisibile. Acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP. Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la preturi. Atribuirea se va realiza intr-o singura runda cu durata de o zi lucratoare. Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Nu se utilizeaza pasul de licitare.- In cazul in care doi sau mai multi operatori economici clasati pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.02.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.02.2014 12:00
Locul: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, sala 120
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Fonduri bugetare si extrabugetare- In cazul in care doi sau mai multi operatori economici clasati pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al UTC-N
Adresa postala: str. Memorandumului nr. 28, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Tel. +40 264202212, Email: [email protected], Fax: +40 264597074, Adresa internet (URL): www.utcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer