Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE REACTIVI


Anunt de participare numarul 149107/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: str splaiul independentei 169, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Tudorache, Tel. +40 213128104, Email: [email protected], Fax: +40 213180554, Adresa internet (URL): www.suub.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SPITALICEASCA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE REACTIVI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.U.U.B-STR.SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.169, SECTOR 5, BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 58, 690 si 698, 290RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 58, 690 si 698, 290RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1% din val. max.estim. fara TVA=6.982, 90-60 zile de la data limita stabilita pt.dep. ofertelor.Echivalenta leu/alta valuta se va face luand inconsiderare curs valutar BNR valabil in ziua publicarii anunt. de part. in SEAP.Poate fi constituita prin oricare din formele mentionate maijos: prin virament bancar in cont garantii SUUB?RO36TREZ7055005XXX000176?Trez.Sector 5 sau printr-un instr.de garant. emis inconditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc. deatrib. si implicit confirmarea de catre banca pana cel tarziu la data de deschidere a ofertelor ;prin depunerea la caseria autorit. contract. : a)a unei file cec cu conditia confirmarii acesteia catre banca pana cel tarziu la data de deschidere a ofertelor, B) a sumei solicitate in numerar.In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in carerenuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, se va retinecontestatorului din garantia de participare, o suma conform calculelor prevazute la Art. 278ยน alin(1)lit.a, b si c. din OUG 34/2006, cumodificarile si completraile ulterioare Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA si se va solicita contractelor subsecvente a caror valoaredepaseste echivalentul in lei a 130.000 euro, si poate fi constituita in max.5zile de la primirea contractului subsecvent prin: -instrument degarantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioadaprevazuta in documentatia de atribuire sau retineri succesive a platilor partiale, caz in care furnizorul are obligatia, in conformita.cu prev.art.90alin.(3), din HG925/2006, modificat prin HG1045, publicat in M.O.757/27.10.2011, de a deschide un cont la Trezorerie. Garantia de bunaexecutie devine anexa la contract conform Art.90 din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- completarea form.2;2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006(Persoane cu functii de conducere:
Manager: Prof.Dr.Florin Catalin Cirstoiu;Director Financiar?Contabil: Ec.Liana Saulea;Director medical?prof.dr.Dragos Vinereanu;Director
ingrijiri medicale?as.med. pr.Claudia Dobre;Sef Serv.Achizitii Publice?ing.ec.Madalin Necula;Ref.Serv.Achizitii Publice- Lili Cilt;Andreea Chiva-Biochimist laborator.3.Declaratie privind eligibilitatea-completarea form.3;4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181-completarea form.4;5.Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locala, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala .6.Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale.Certificate din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la
data solicitata, ofertantii pot depune o declarative pe propria raspundere potrivit Art.11 alin. 4 din HG 925/2006, caz in care devin aplicabile prevederile Ordinului ANRMAP 509, Art.9, alin(3). Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa informatii reale si valabile la data limita de depunere a ofertelor - copielizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea.?Conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita
ofertantului clasat pe primul loc, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii prezentarea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din
cel mult ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) - lei /euro.Pentru curs mediu valutar leu / alta valuta se vor utiliza informatiile
comunicate de catre BNR pentru fiecare an in parte .
Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele
competente, eventual rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea
bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil recunoscute sau
orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea
economico-financiare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea formularului nr. 1 din Sectiunea Formulare, fisa informatii generale care cuprinde si media cifrei de afaceri globaleCopie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse din ultimi 3 ani ani in vederea dovedirii experientei similare, din care sa reiasa furnizarea de produse similare prin cel putinun contract de furnizare , pentru care se va prezenta un document constatator de indeplinirea a obligatiilor contractuale, sau orice alt document care sa confirme.
Certificat care sa ateste implementarea sistemului de management de
calitate conform standardului ISO 9001:2008, pentru ofertant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular C1Copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 10:15
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2014 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2014 11:00
Locul: S.U.U.B-Str.Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Bucuresti.serv.achizitii, parter, cameranr.86
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai agentilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta , va solicita respectivilor ofertanti reofertarea in plic inchis , in vederea departajarii ofertelor.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
art.256^2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Str.Splaiul Independentei nr.169, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Tel. +40 213140015, Email: [email protected], Fax: +40 213140015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer