Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare reactivi compatibili cu analizorul integrat (biochimie+imunologie) Architect CI 4100


Anunt de participare numarul 149244/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul General C.F. nr. 2 Bucuresti
Adresa postala: B-dul MARASTI nr. 63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213163049, In atentia: Ec. Dragos Dinca, Email: [email protected], Fax: +40 213164901, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare reactivi compatibili cu analizorul integrat (biochimie+imunologie) Architect CI 4100
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spital Clinic CF. nr.2 Bucuresti, B-dul Marasti, nr. 63, sector 1, Depozitul Central
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 152, 488RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar , in functie de referatele de necesitate si de fondurile
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare diversi reactivi compatibili cu analizorul integrat (biochimie+imunologie) Architect CI 4100-in cantitatile si cu specificatiile din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)
33696500-0-Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare diversi reactivi compatibili cu analizorul integrat (biochimie+imunologie) Architect CI 4100-in cantitatile si cu specificatiile din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 152, 488RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
31.524, 88 lei reprezentand 1% din valoarea estimata a achizitiei.Ptr. operatorii economici care constituie garantia de participare in euro/alta valuta, data pentru care se determina echivalenta lei/alta valuta : data publicarii anuntului de participare. Banca pentru echivalenta leu/alta valuta : B.N.R In sit. in care exista oferte depuse de un ofertant/asociere care au calitatea de IMM, acesta/aceasta va benef. de reducerile stabilite de legislatie; daca in asocierea respectiva unul din asociati nu este IMM, atunci nu se vor invoca respectivele reduceri. In cazul in care ofert. depune o contestatie la C.N.S.C. impotriva unui act al autor. contractante si in masura in care Consiliul respinge contestatia, autor.contractanta va retine contestatorului din gar. de part. in raport cu valoarea estimata a contractului , conform art.278ยน, alin. 1, lit. b) din O.U.G. 34/2006, 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;si alin.2 Valab. gar. de part. este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor - Modul de const. a gar. de part.: - se constituie prin virament bancar in contul autoritatii contractante, cont nr. RO55TREZ7015005XXX000179 Trezoreria Sector 1, Bucuresti. - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in docum. de atribuire. -Garantia trebuie sa fie irevocabila. -Instr. de garantare va trebui sa faca referire expresa la procedura Licitatie Deschisa privind achiz. de Reactivi compatibili cu analizorul integrat (biochimie+imunologie) Architect CI 4100, perioada de valab. a acestuia trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valab. a ofertei. Gar. de part. va fi executata de catre A.C.in cazul in care castig. licitatiei refuza sa semneze contr. de achizitie publica sau daca ofertantul isi retrage oferta in perioada de valab. a acesteia. Garantia de buna executie a contractului subsecvent, se constituie in situatia in care valoarea fara TVA a unui contract subsecvent este mai mare decat 5.000 euro;
-Valoarea acesteia este de 5% din valoarea in lei fara TVA a contractului subsecvent conf. art. 89 alin.(2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; De regula garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau daca partile convin prin deschiderea unui cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie, in care se vor face retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conf. art.90 din HG 925/2006 coroborat cu prevederile HG 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 180 din OUG 34/2006 in conformitate cu formularul specific din sectiunea FORMULARE.Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 in conformitate cu formularul specific din sectiunea FORMULARE.a) pentru persoane juridice/fizice romane-Certificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, acestea vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita dedepunere a ofertelor .In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.-Certificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice locale, privind plata obligatiilor bugetare catrebugetul administratiei publice locale, acestea vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenullimita de depunere a ofertelor .In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economicipot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.b) pentru persoane juridice / fizice straine-Documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si cel local din tara sa , din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturileDocumentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in original , copie legalizata sau copie semnata si certificata conform cuoriginalulObs.: Documentele de mai sus vor fi semnate cu nume in clar de reprezentantul legal sau imputernicit si stampilatePrecizare: Ofertantii care prezinta certificatele fiscale cu datorii neesalonate sau fara compensari vor fi exclusi din procedura pentru incheiereaacordului cadru. In masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catreorganele competente in domeniu aceasta cerinta este considerata ca fiind indeplinita.-Declaratie privind calitatea de participant la procedura in conformitate cu formularul specific din sectiunea FORMULARE-Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 ( Manager ? Bucur Serban, Director Financiar Contabil ? Raluca Bogdanescu, Director Medical- Dr. Dumitru Peta, Director Ingrijiri Medicale- As.Pr. Pop Adrian, Sef Serviciu Administrativ- Stefan Laibner, Sef ServiciuAchizitii Publice- Ec. Dragos Dinca, Compartiment Juridic ? Jr. Mihaela Marinescu ), in conformitate cu formularul specific din sectiuneaFORMULARE-Prezentare Certificat de participare cu oferta independenta conform ordin ANRMAP nr.314/12.10.2010 in conformitate cu formularulspecific din sectiunea Formulare Certificat constatator eliberat de O.N.R.C , din care se rezulte: -capacitatea de exercitare a activitatii in raport cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Obs.: Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificatul constatator in original/copie legalizata pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document incopiePersoane juridice /fizice straineCerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare si exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara de provenienta.(documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale Se vor preciza informatii cu privire la: - declararea cifrei globale de afaceri pe ultimii 3 ani .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale in conformitate cu formularul specific din sectiunea FORMULARE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de conducere si de asigurare a calitatii , certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent , certificat emis de un organism acreditat. -se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Certificarea sistemului calitatii- se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica va incepe dupa doua zile lucratoare da le stabilirea operatorilor economici calificati. Licitatia electronica sa va desfasura intr-o singura runda de o (1) zi. . Elementul care va face obiectul reofertatii va fi pretul produsului . Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: Nu Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2014 11:00
Locul: Spitalul Clinic CF Nr. 2Bucuresti, Corp C, Serviciul Achizitii Publice, Parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cate o persoana imputernicita din partea fiecarui operator economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. 2.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. 3. Documentele care nu sunt in limba romana vor fi insotite de traducere .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu prevederile art. 256 2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spital Clinic CF nr.2 Bucuresti- Compartimentul Juridic
Adresa postala: B-dul Marasti nr.63, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Tel. +40 213164901, Email: [email protected], Fax: +40 213164901
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer