Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE REACTIVI DE HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT SYMES XS 1000 i


Anunt de participare numarul 140551/16.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul General C.F. nr. 2 Bucuresti
Adresa postala: B-dul MARASTI nr. 63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii publice, Tel. +40 213164901, In atentia: Ec. Dragos Dinca, Email: [email protected], Fax: +40 213164901, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE REACTIVI DE HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT SYMES XS 1000 i
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spital Clinic C.F. 2, Bucuresti, B-dul Marasti, nr.63, sector 1, Magazia Centrala
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 341, 688RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial in functie de necesitati si fondurile bugetare disponibile
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Diversi reactivi de hematologie compatibili cu analizorul automat Symes XS 1000i
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Diversi reactivi de hematologie compatibili cu analizorul automat Symes XS 1000i , in cantitatile si cu specificatiile din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 341, 688RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
3.416, 88 lei reprezentand 1% din valoarea maxima estimata a achizitieiIn situatia in care exista oferte depuse de un ofertant/asociere care au calitatea de IMM, acesta/aceasta va beneficia de reducerile stabilite de legislatie; daca in asocierea respectiva unul din asociati nu este IMM, atunci nu se vor invoca respectivele reduceri.In cazul in care ofertantul depune o contestatie la C.N.S.C. impotriva unui act al autoriatii contractante si in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului , conform art.278ยน, alin. 1, lit. a) din O.U.G. 34/2006, 1% din valoarea maxima estimata a achizitiei; Valabilita garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor- Modul de constituire a garantiei de participare: - se constituie prin virament bancar in contul autoritatii contractante, cont nr. RO55TREZ7015005XXX000179 Trezoreria Sector 1, Bucuresti.- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, incuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.- In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschidereaofertelor.- Garantia trebuie sa fie irevocabila.- Instrumentul de garantare va trebui sa faca referire expresa la licitatie deschisa privind achizitionarea de reactivi compatibili cu analizorul automat de hematologie SYMES XL 1000i, perioada de valabilitate a acestuia trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate aofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de buna executie a contractului subsecvent, se constituie in situatia in care valoarea fara TVA a unui contract subsecvent este mai mare decat 5.000 euro;
-Valoarea acesteia este de 5% din valoarea in lei fara TVA a contractului subsecvent conf. art. 89 alin.(2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; De regula garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau daca partile convin prin deschiderea unui cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie, in care se vor face retineri succesive din sumele datorate pentru facturilepartiale, conf. art.90 din HG 925/2006 coroborat cu prevederile HG 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006a) pentru persoane juridice/fizice romaneCertificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .Certificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .b) pentru persoane juridice / fizice straineDocumente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si cel local din tara sa.Documentele se vor prezenta in original , copie legalizata sau copie semnata si certificata conform cu originalulObs.: Documentele de mai sus vor fi semnate cu nume in clar de reprezentantul legal sau imputernicit si stampilatePrecizare: Ofertantii care prezinta certificatele fiscale cu datorii neesalonate sau fara compensari vor fi exclusi din procedura pentru incheierea acordului cadru. In masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu aceasta cerinta este considerata ca fiind indeplinita.
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 ( Manager ? Bucur Serban, Director Financiar Contabil ? Claudia Diaconu, Director Medical- Dr. Peta Dumitru, Director Ingrijiri Medicale- As.Pr. Pop Adrian, Sef Serviciu Administrativ- Stefan Laibner, Sef Serviciu Achizitii Publice- Ec. Dragos Dinca, Compartiment Juridic ? Jr. Mihaela Marinescu )
Certificat de participare cu oferta independenta conform ordin ANRMAP nr.314/12.10.2010 Persoane juridice/fizice romaneCertificat constatator eliberat de O.N.R.C in scopul participarii la licitatie, document aflat in termen de valabilitate la momentul deschiderii ofertelor, din care se rezulte: - capacitatea de exercitare a activitatii in raport cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau cu privire la faptul ca societatea se afla in incapacitate de plataObs.: Documentele de mai sus se vor prezenta in copie legalizata sau copie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?);Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificatul constatator in original/copie legalizata pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document in
copiePersoane juridice /fizice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare si exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara de provenienta.
(documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri medie pe
ultimi 3 ani.
Bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul. Prezentarea ultimului bilant contabil, vizat de organele competente. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea Copie certificata ?conform cu originalul? semnata, datata si stampilata lizibil de
catre un imputernicit al ofertantului.)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-A se prezenta mostre- se solicita in vederea dovedirii capacitatii ofertantului
de a produce/livra produsul ce face obiectul acordului cadru
Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de conducere si de asigurare a calitatii , certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent , certificat emis de un organism acreditat. -se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documentele se pot
prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de circulatie europeana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica va incepe dupa doua zile lucratoare da le stabilirea operatorilor economici calificati. Licitatia electronica sa va desfasura intr-o singura runda.Elementul care va face obiectul reofertatii va fi pretul produsului .Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: NuOfertantii pot vedea cea mai buna oferta: NuLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: NuOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2013 10:00
Locul: Spital Clinic CF 2 Bucuresti, B-dul Marasri, nr.63, Sector 1, Serviciul Achizitii Publice, Corp. C,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cate o persoana imputernicita din partea fiecarui operator economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, invederea departajarii ofertelor. 2.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma caindeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in careofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. 3. Documentele care nu sunt in limba romana vor fi insotite de traducere .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spital Clinic CF nr.2 Bucuresti- Compartimentul Juridic
Adresa postala: B-dul Marasti, nr. 63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Tel. +40 213164901, Email: [email protected], Fax: +40 213164901
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2012 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer