Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE REACTIVI IZOTOPICI


Anunt de participare numarul 145283/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IASI
Adresa postala: B-dul Independentei nr.1 Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700111, Romania, Punct(e) de contact: MONICA VICOL, Tel. +40 0232267706, In atentia: Elena Bibire, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0232267706, Adresa internet (URL): www.spitalspiridon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE REACTIVI IZOTOPICI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: iasi, b-dul Independentei, nr 1, Sp Sf Spiridon Laborator Medicina Nucleara
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 640, 028.4RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: aug-oct 2013, nov 2013-ian 2014, feb-apr 2014, mai-iulie 2014. valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: lot 1 33000 lei, lot 2 64200 lei, lot 3 11340 lei, lot 4 3880, 5 lei, lot 5 11670 lei lot 6 15469.8, lot 7 5670 lei, lot 8 5670 lei, lot 95500 lei, lot 10 4500 lei lot 11 10500 lei, lot 12 10500 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru de furnizare reactivi izotopici necesari pentru desfasurarea activitatii in laboratorul de medicina nucleara
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696400-9 - Reactivi izotopici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatile estimate minime si maxime aferente acordului cadru pentru fiecare lot sunt precizate in Caietul de Sarcini si in Anexa B a acestui anunt
Valoarea estimata fara TVA: 640, 028.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantum fix de pana la 2%din valoarea estimata a acordului cadru (conf. art. 86 dinHG925/2006). Valorile garantiei se regasesc in anexa cu loturi. Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare valabila 90 de zile dela termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unuieventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la semnarea acordului ? cadru si a primuluicontract subsecvent Garantia de participare se exprima in lei si poate fi constituita, in urmatoarele forme: a) scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante - original; se varespecta modelul prevazut in Sectiunea Formulare.b) ordin de plata in contul autoritatii contractante in contul de garantii al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ?Sf. Spiridon? Iasi, respectivRO18TREZ4065005XXX000414 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi ? in copie; Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea denumiriiobiectului procedurii pentru care se constituie. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinseconform art. 33, alin. 3, lit. b) din HG 925/2006. Dovada constituirii garantiei de participare se prezinta in plic nesigilat in exteriorul plicului cuoferta. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere aofertelor cu 5 zile Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare in conditiile legii de o socientate bancara sau de o societate deasigurari, care devine anexa la contract si este de 2% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.Daca valoarea garantiei de bunaexecutie este redusa, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea ei prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Inacest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrulorganului fiscal competent.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% dinvaloarea contractului.Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesivedin sumele datorate pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea contractanta va instiinta contractantuldespre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Prezentul acord cadru va inceta de plin drept, in cazul in care MS, desemnat ca unitate de achiz. centraliz cf OUG 71/2012 Ord.1292/18.12.2012 pt aprob metod. pt achiz publica centraliz la nivel national, va organiza licitatii la nivel national la prod licitate de catreautoritatea contractanta.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind eligibilitatea -neincadrare in situatiile prevazute in art.180/OG 34/2006- completata in conformitate cu Formularul A din
Sectiunea Formulare. ? in original ;Cerinta nr. 2Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat conform Formularului A1 din Sectiunea Formulare ? in original.Cerinta nr. 3Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute in art.181 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul B din
Sectiunea Formulare. ? in originalCerinta nr. 4Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat
(sanatate, pensii, somaj) - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, certificatul fiscal sa prezinte
situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ? in original,
copie legalizata sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)Cerinta nr. 5Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala - Eliberat de Primaria locala, certificatul fiscal sa prezinte
situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ? in original,
copie legalizata sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)Cerinta nr. 6Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul B3 din
Sectiunea Formulare. ? in original ;Persoanele cu functie de decizie implicate in in procedura de achizitie sunt: Manager Dr. Ec. Ioan Barliba, Director Medical Prof Dr Gheorghe Balan, Director Fina Contabil Ec. Mariana Loghin, Director Ingrijiri Agapie Speranta, Sef Serv Achiz Publice Ec. Monica Vicol, Prof. dr.
Cipriana Stefanescu - sef laborator medicina nucleara, consilier juridic Ada Mihaela Soranescu, Ec. Elena Bibire Serv Achiz Publice, Ec Andreea Rusu Serv Achiz publice.Pentru Cerintele 1, 3, 6, facem urmatoarea precizare: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Pentru Cerrintele 4 si 5 facem urmatoarea precizare: ofertantul are dreptul de a depune initial, in locul certificatului constatator privind
achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprie
raspundere (Formularul B.1. din Sectiunea Formulare) semnata de reprezentantul legal prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de
plata. In cazul in care opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia de a prezenta certificatele, la solicitarea autoritatii
contractante, pana la data adoptarii deciziei de atribuire. 1. Certificat constatator- Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul lizibila (semnata si stampilata de
catre persoana autorizata), emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial;2. Declaratie pe propria raspundere prin care se confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de Ministerului
Sanatatii / in baza art 4 alin 3 lit b din HG 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a
Dispozitivelor Medicale;3. Autorizatia de distributie eliberata de MS - Agentia Nationala a Medicamentului - Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare /
comercializare, activitati dedetinere (depozitare) / manipulare, livrare / transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie
eliberata de MS ?ANM. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si O.M.S nr.1964/2008 pt aprobarea normelor privind infiintarea,
organiz si functionarea unitatilor de distributie de medicamente de uz uman.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista a principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani, continand
valori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin
prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar - cel putin unul. In cazul in care
beneficiarul este un client privat, si din motive obiective operatorul economic
nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia,
demostrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a
operatorului economic.
2. Autorizatie emisa de CNCAN pentru generatoare respectiv lotul 1- pozitia 1 si lotul 2- pozitia 1, conform Legii
nr.111/1996 republicata privind desfasurarea in siguranta, reglementarea,
autorizarea si controlul activitatii nucleare - copie legalizata sau copie
conforma cu originalul lizibila (semnata si stampilata de catre persoana
autorizata)
3. Autorizatie de securitate radiologica pentru produs (pentru loturile: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) emis de CNCAN -
document emis de Comisie in baza Legii nr. 111/1996, prin care se atesta
ca produsul corespunde cerintelor reglementarilor din domeniul nuclear si
poate face obiectul activitatilor din domeniul nuclear autorizate, in scopul
pentru care a fost conceput si fabricat; autorizatia trebuie sa fie valabila la
data limita de depunere a ofertelor - copie legalizata sau copie conforma cu
originalul lizibila (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)
Se va prezenta certificat care atesta implementarea sistemului de
management de calitate conform standardului ISO 9001 sau echivalente ale
acestuia pentru furnizor - original, copie legalizata sau copie conform cu
originalul Nu se accepta in curs de certificare (se vor accepta ofertantii care
dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el rezulta ca ofertantul va
primi certificarea)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Lista a principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani, continandvalori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritaticontractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prinprezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de oautoritate ori de catre clientul beneficiar - cel putin unul. In cazul in carebeneficiarul este un client privat, si din motive obiective operatorul economicnu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia, demostrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie aoperatorului economic.2. Autorizatie emisa de CNCAN pentru generatoare respectiv lotul 1- pozitia 1 si lotul 2- pozitia 1, conform Legiinr.111/1996 republicata privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatii nucleare - copie legalizata sau copieconforma cu originalul lizibila (semnata si stampilata de catre persoanaautorizata)3. Autorizatie de securitate radiologica pentru produs (pentru loturile: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) emis de CNCAN -document emis de Comisie in baza Legii nr. 111/1996, prin care se atestaca produsul corespunde cerintelor reglementarilor din domeniul nuclear sipoate face obiectul activitatilor din domeniul nuclear autorizate, in scopulpentru care a fost conceput si fabricat; autorizatia trebuie sa fie valabila ladata limita de depunere a ofertelor - copie legalizata sau copie conforma cuoriginalul lizibila (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)Se va prezenta certificat care atesta implementarea sistemului demanagement de calitate conform standardului ISO 9001 sau echivalente aleacestuia pentru furnizor - original, copie legalizata sau copie conform cuoriginalul Nu se accepta in curs de certificare (se vor accepta ofertantii caredovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el rezulta ca ofertantul vaprimi certificarea)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul proces de reofertare: pretul;2. Eventualele limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu este cazul (cu respectarea preved art 202 din OUG 32/2006);3. SEAP va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la preturi/valori noi prezentate in cadrulLE, precum si la nr participant la LE.4. Nr de runde ale LE: 1 (una).5. LE va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1 zi.Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
27386 / 04.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S034-053719 din 16.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2013 10:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE, IASI, B-DUL INDEPENDENTEI NR. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
OPERATORI ECONOMICI IN NUME PROPRIU SAU PRIN REPREZENTANTI LEGALI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Termenul de livrare este de 15 zile de la data transmiterii comenzii. Termenul de plata este de 60 de zile de la data primirii facturilor.In cazul in care dupa finalizarea licitatiei electronice exista - corespunzator ofertelor clasate pe primul loc- oferte fin cu preturi egale, lasolicitarea com de ev se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial- in SEAP- sectiunea?intrebari?/lot.Daca egalitatea vizeaza pozitia 2, 3 din ac cadru, elem reofertarii va fi pretul, acesta nu va putea fi imbunatatit decat pana la nivelul pretuluiofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Ex: daca egalitatea vizeaza poz 2 prin reofertare pretul ar putea fi imbunatatit pana la nivelulpretului operatorului clasat pe locul 1. Daca si in urma reofertarii se mentine egalitate de pret, se va face departajarea ofertelor in functie de: term de livrare ? exprimat in zile de la data primirii comenzii ferme din partea aut contractante ? declarat in formularul de propunere fin, fiinddeclarat castigator ofertantul al carui term de livrare va fi mai mic. Datele de depunere ale propunerilor fin de reofertare si a sedintei dedeschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2, din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiul juridic al spitalul Sfantul spiridon Iasi
Adresa postala: B-dul Independentei nr 1, Localitatea: iasi, Cod postal: 700111, Romania, Tel. +40 0232/267706, Email: [email protected], Fax: +40 0232/267706
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2013 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer