Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ??Furnizare Reactivi pt.det in regim de urgenta pentru spital si UPU, Furnizare reactivi markeri cardiaci pentru UPU


Anunt de participare numarul 148824/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Adresa postala: PRAHOVEI NR. 1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440192, Romania, Punct(e) de contact: BIROU DE ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 261727259, In atentia: BARLEA ANET MARIA, Email: [email protected], Fax: +40 261727259/ +40 261805124, Adresa internet (URL): www.sjusm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
??Furnizare Reactivi pt.det in regim de urgenta pentru spital si UPU, Furnizare reactivi markeri cardiaci pentru UPU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, strada Prahovei nr.1
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 762, 992 si 2, 612, 624RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): primul contract subsecvent se va incheia la atribuirea acordului cadru si va fi valabilpana la 31.12.2014, al 2-lea din 01.01.2015 pana la 31.12.2015, al 3-lea din 01.01.2016 pana la expirarea acordului cadru.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Reactivi pt.det in regim de urgenta pentru spital si UPU
Furnizare reactivi markeri cardiaci pentru UPUlot 1 Kit reactivi pt. Determinarea Componentelor de gaze din sange pentru spital
lot 2 Kit reactivi pt. Determinarea Componentelor de gaze din sange pentru UPU
lot 3 cTn I- Troponina
lot 4 CK- MB ? creatin kinaza
lot 5 D- Dimer
lot 6 Myo- mioglobina
lot 7 NT pro BNP-peptid natriuretic
lot 8 Varfuri de reactie
lot 9 Hartie imprimanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
33696000-5-Reactivi si produse de contrast (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile pentru fiecare lot sunt prevazute in anexa B si in caietul de sarcini.lot 1 Kit reactivi pt. Determinarea Componentelor de gaze din sange pentru spital
cantit min al acordului cadru pe 36 de luni este 36 cartuse/150de probe-cantit max al acordului cadru pe 36 de luni este 72 cartuse/150de probe-cantit min al unui singur contract subsecvent este de 1 cartus / luna
cantit max al unui singur contract subsecvent este de 2 cartus/ luna
lot 2 Kit reactivi pt. Determinarea Componentelor de gaze din sange pentru UPU
cantit min al acordului cadru pe 36 de luni este 36 cartuse/300de probe
cantit max al acordului cadru pe 36 de luni este 72 cartuse/300de probe
cantit min al unui singur contract subsecvent este de 1 cartus / luna
cantit max al unui singur contract subsecvent este de 2 cartus/ lunalot 3 cTn I- Troponina
cantit min al acordului cadru pe 36 de luni este 144 cutii/a 60 deprobe
cantit max al acordului cadru pe 36 de luni este 180 cutii//a 60de probe
cantit min al unui singur contract subsecvent este de 4 cutii / luna
cantit max al unui singur contract subsecvent este de 5 cutii/ luna
lot 4 CK- MB ? creatin kinaza
cantit min al acordului cadru pe 36 de luni este 144 cutii/a 60 deprobe
cantit max al acordului cadru pe 36 de luni este 180 cutii//a 60de probecantit min al unui singur contract subsecvent este de 4 cutii/ luna
cantit max al unui singur contract subsecvent este de 5 cutii/ lunalot 5 D- Dimer
cantit min al acordului cadru pe 36 de luni este 72 cutii/a 60 deprobe
cantit max al acordului cadru pe 36 de luni este 108 cutii//a 60de probecantit min al unui singur contract subsecvent este de 2 cutii / luna
cantit max al unui singur contract subsecvent este de 3 cutii/ luna
lot 6 Myo- mioglobina
cantit min al acordului cadru pe 36 de luni este 18 cutii/a 60 deprobe-cantit max al acordului cadru pe 36 de luni este 36 cutii//a 60de probe -
cantit min al unui singur contract subsecvent este de 0.50 cutii / luna
cantit max al unui singur contract subsecvent este de 1 cutii/ lunalot 7 NT pro BNP-peptid natriuretic
cantit min al acordului cadru pe 36 de luni este 72 cutii/a 60 deprobe
cantit max al acordului cadru pe 36 de luni este 108 cutii//a 60de probecantit min al unui singur contract subsecvent este de 2 cutii / luna
cantit max al unui singur contract subsecvent este de 3 cutii/ luna
lot 8 Varfuri de reactie
cantit min al acordului cadru pe 36 de luni este 144 cutii/a 210 deprobe-
cantit max al acordului cadru pe 36 de luni este 180 cutii//a 210de probe -
cantit min al unui singur contract subsecvent este de 4 cutii / luna
cantit max al unui singur contract subsecvent este de 5 cutii/ luna
lot 9 Hartie imprimanta
cantit min al acordului cadru pe 36 de luni este 1080 rolecantit max al acordului cadru pe 36 de luni este 1116 role-
cantit min al unui singur contract subsecvent este de 30 role/ luna
cantit max al unui singur contract subsecvent este de 31 role/ luna
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 762, 992 si 2, 612, 624RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare : este specificat in anexa B pentru fiecare lotPerioada de valabilitate a garantiei de participare :90 de zile de la data limita de depunere a oferteiForma de constituire a garantiei de participare poate fi una dintre urmatoarele: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original , Conform Formularul 11- din Sectiunea III a documentatiei de atribuire; Se prezinta obligatoriu in original la sediul autoritatii contractante ( vezi detailat la sectiunea IV.4.3. modul de pezentare a ofertei din fisa de date- invitatie de participare) pana la data limita de depunere a ofertei in SEAP asa cum apare in invitatia de participare; totodata scanata si transmisa in SEAP odata cu cu oferta in format electronic semnatura electronica.- Virament bancar in contul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, contul nr. RO83TREZ5465006XXX007586, cod fiscal :3963722, care va purta viza bancii, obligatoriu. Dovada constituirii garantiei de participare sub aceasta forma se va scana o copie a acestui act si se transmite obligatoriu odata cu oferta in SEAP in format electronic cu semnatura electronica.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNRdin data de 20.01.2014 . Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractelor subsecvente , fara TVA;Garantia de buna executie se constituie prin : Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezint in original , Conform Formularul .......12......- din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, cu o durata de valabilitate egala cu darata contractului subsecvent , indiferent de forma de constituire documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie va deveni document al contractului de furnizare. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri alocate de la buget de stat pentru UPU si fonduri alocate de Casa de Asigurari de Sanatate Satu Mare pentru spital.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii pentru fiecare lot in parte dar se depun intr-un singur exemplar:
cerinta nr. 1-Declaratie privind eligibilitatea (privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Ofertantul va completa si prezentaformularul nr. 12A. din sectiunea III Formulare-in original- transmis in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratiecerinta nr.2- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 formularul nr. 12B completat si prezentat, conform modelului din sectiunea III Formulare.- in original transmis in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreza in prevederile art. 181 lit.a. c1 si d din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
cerinta nr. 3-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Ofertantul va completa si prezenta Formularul 12C din sectiunea III Formulare. In cazul asocierii in scopul depunerii ofertei comune, acest document va fi completat de toti membrii asociatiei respective-in original transmis in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare.Dupa caz, fiecare asociateste obligat sa prezinte aceasta declaratie
cerinta nr. 4- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -Ofertantul va completa si prezenta Formularul Y din sectiunea III Formulare- in original transmis in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare.
Precizam ca in aplicarea prevederilor art. 69^2 alin.1 din O.U.G. 34/2006 persoanele ce detin functii de decizie in organizare, derularea si si finalizarea procedurii de atribuire in autoritatea contractanta sunt: manager Marc Ioan Adrian , director financiar contabil ec. Pal Mircea , Dir. Ingrijiri Ec. Opris Gabriela, sef birou achizitii publice ec. Barlea Anet Maria , sef laborator Chim. Danciu Melania si medic Sef UPU Dr. Adriana Moldovan. .Precizam ca autoritatea contractanta nu are in componenta consilieri judeteni sau locali care sa aprobe documentatii de atribuire deoarece este un Spital Judetean de Urgenta care este in subordinea autoritatii contractante Consiliului Judetean dar este o autoritate contractanta total diferita de acesta.
cerinta nr. 5- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Ofertantul va completa si prezenta FormularulZdin sectiunea III Formulare. in original , transmis in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare. Cerinte obligatorii pentru fiecare lot in parte dar se depun intr-un singur exemplar:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(sau O.N.R.C. dupa caz)-Pentru persoanele juridice romane ? se solicita: certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul teritorial in raza caruia isi are sediul ofertantul(sau de O.N.R.C. dupa caz); informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. - in original , in copie legalizata sau copie certificata in conformitate cu originalul , semnata si stampilata. Dupa caz, fiecare asociateste obligat sa prezinte acest document.transmis in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare.
Pentru persoanele fizice: vor depune autorizatia de functionare PFA. in original , in copie legalizata sau copie certificata in conformitate cu originalul , semnata si stampilata. transmis in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare.
Persoanejuridice/ fizice starine: Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara in care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat. Dupa caz, fiecare asociateste obligat sa prezinte aceste documente.
transmis in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii generale continand informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa si prezenta Formularul 12CFisa informatii generale din sectiunea III Formulare. In originaltransmise in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare.Dupa caz, fiecare asociateste obligat sa prezinte acest document. cerinta obligatorie pentru fiecare lot in parte dar se depune intr-un singur exemplar.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de conformitate-care sa ateste ca produsele sunt in conformitate cu Standardele europene , marcaj CE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorii economici vor depune documente/certificate/autorizatii emise de organisme abilitate in acest sens . Dupa caz, fiecare asociateste obligat sa prezinte acest document, cerinta se cumuleaza.- scanate sitransmise in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica intr-un fisier ce poarta denumirea ? documente de calificare.- Cerinta obligatorie pentru fiecare lot in parte
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23762/11.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitateea de departajare este urmatoarea: ofertantilor , care au prezentat acelasi pret, li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiarein plic inchis Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, conformprev.art.2562lit.a)din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare
Adresa postala: STR. Prahovei nr. 1, Localitatea: SATU MARE, Cod postal: 440192, Romania, Tel. +40 261727259, Email: [email protected], Fax: +40 261727347 / +40 261805124, Adresa internet (URL): www.sjusm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer