Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si distributie a produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013 ? 2014


Anunt de participare numarul 145623/08.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULIALOMITA
Adresa postala: PIATA REVOLUTIEI, NR. 1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Punct(e) de contact: Stoica Rodica, Tel. +40 243230200, In atentia: Neacsu Marinela, Email: [email protected], Fax: +40 243232400, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si distributie a produselor de panificatiepentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013 ? 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform anexelor nr.1-3 ale caietuluide sarcini
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare si distributie a produselor de panificatiepentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in anul scolar 2013 ? 2014 pentru judetul Ialomita.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire se aprovizioneaza si se distribuie produse de panificatiezonele de contractare in zonele 1, 2 si 3 - anexe la caietul de sarciniCantitate: Lotul nr. 1 Slobozia =11.724 produse/zi; Lotul nr.2 Urziceni = 9.365 produse/zi; Lotul nr. 3Fetesti + Tandarei = 8.617 produse/zi. Total cantitate produse de panificatie 29706 unitati (portii).Lotul nr. 1 Slobozia =605.192, 88 lei ; Lotul nr.2 Urziceni =483.421, 30 lei; Lotul nr.3Fetesti+ Tandarei = 444.809, 54 lei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 533, 423.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
178 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1-6052lei;Lot 2-4834lei;Lot 3-4448lei.Total=15334lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este 90 zile, de la data limita de primire a ofertelor.Garantia se va constitui conf.art.86, (1)HG 925/2006 prin: virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o soc.bancara ori o societate de asig., in original.Instrumentul de garantare sa prevada daca plata garant.se va executa: a)conditionat;sau b)neconditionat.Prezentarea scrisorii de garantie bancara, form.11 trebuie sa indeplineasca conditii: a)sa faca ref.expresa la proced.organiz.de AC;b)sa contina denum.AC in favoarea careia s-a constit.;c)sa contina val.garantiei care sa coresp.sumei fixe solicit.prin DA;d)sa aiba inscrisa valab. pentru care a fost constit, care sa coresp.cu cea inscrisa in docum.e)sa contina parafa lizibila a bancii emit. si/sau semnatura autorizata;f)sa fie emisa pentru op.ec.care a depus oferta.sau ordin de plata in contul nr.RO67TREZ3915006XXX000121 la Trezoreria Slobozia, cu condit.de catre banca emit., pana la data deschid.ofertei.In cazul depunerii de oferte in asociere, garant.de particip. trebuie constituita in numele asoc., sa ment.ca acopera in mod solidar toti membrii grup.de op.ec..Garantia de particip.emisa in alta limba decat romana va fi prez.in orig.si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Daca Of.este IMM beneficiaza de prev Lg.346 /2004-reducere cu 50% a valorii garant.de particip. Ofertantii caruia CNSC ii va respinge contestia i se retine potr.art.278 1 din OUG 34/2006, o parte din garant.de particip.lot 1- 4385, 19lei, lot 2-4263, 42lei, lot 3-4224, 80lei.Retinerea garant.de particip. se face art.87 din HG 925/2006. 5% din valoarea contractului fara T.V.A.Modul de constituire a garantiei de buna executie ? formularul nr. 12: -garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, dupa caz, scrisoare de garantie bancara, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.-Ofertantii care fac dovada incadrarii in prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltariiintreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna executie. Se vor completa anexele 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul castigator pana la data semnarii contractului si reprezinta anexa la contract.Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de legislatia in vigoare (art.92 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Ialomita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, formularul nr.14
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal -Formular nr.2/ Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului generalNota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).2.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din O.U.G. nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal- Formular nr.3Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).Se solicita:
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se depun ofertele.3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere Formular nr.5
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat(dupa caz).4.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraModalitateade indeplinire si aplicabilitate in cadrul proceduriiOfertantul trebuie sa completeze Formularul nr.13.Formularul va fi completat de catre ofertant/ofertanti asociati;5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere Formular nr.4
Lista cu persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea: Presedinte: Vasile Silvian CIUPERCA. Vicepresedinte: Ioan MARTIN, Vicepresedinte: Stefan MUSOIU. Director: Cezar Gheorghe VALCAN. Comisia de evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta: Presedinte comisie de evaluare: ? Neacsu Marinela consilier juridic - Directia Achizitii si Patrimoniu , Membri: Adriana BUCOVEANU, Mirela PREDA, Elena FI?A, Marius HRISTESCU. Membri de rezerva: Gra?iela GURLEA, Daniel BEREZNICOV.Exper?i desemnati de institutiile de specialitate: Ciubotaru Virginia -asistent principal igiena - Directia de Sanatate Publica Ialomita, Abaza Stefania- comisar ? Comisariatul Judetean pentru ProtectiaConsumatorilor Ialomita, Maurer Camelia? expert achizitii? Inspectoratul Scolar al judetului Ialomita, Lacatus Anca ? inginer? Directia Sanitar Veterinara si pentru SigurantaAlimentelor Ialomita, Moldoveanu Mihai ? doctor - Directia Sanitar Veterinara si pentru SigurantaAlimentelor Ialomita, Dobre Iulian ? consilier? Directia Generala a Finantelor Publicea judetului Ialomita.Consilierii judeteni: Dumitru Otilia, Nica Viorel, Vasile Mitu, Herea Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe, Sonchereche Laurentiu, Condrut Ileana, Serbanescu Virgil Marian, Berbecel Vasile, Maftei Gica, Nunu Ion, Vasilache Aurel, Popescu Ionut, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice Gheorghe, Sitaru Nicolae, Nica Ion, Andriescu Adrian, Urloiu Zenica, Barcari Rodica Luminita, Mihaila Stefan, Florea Romeo, Enescu Gheorghe, Galatchi Emil, Ionescu Ion, Mitrica Ion.
In Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Prezentarea documentului de inregistrare emis de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucuresti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniInformatii privind cifra de afaceri. Prezentarea unei fise de informatii generale care sa cuprinda cifra de afaceri globale pe perioada ultimilor 3 ani (2010, 2011 si 2012). Media cifrei de afaceri globale intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani. Valoarea cifrei de afaceri globale a operatorului economic trebuie sa fie cel putin de: 1.210.385, 76 lei pentru lotul nr.1;966.842, 60lei pentru lotul nr.2 si 889.619, 08 lei pentru lotul nr.3.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, in copie cu mentiunea , ,conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.15Valorile vor fi prezentate in lei si in valuta la cursul mediu leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru anul respectiv ? www.bnr.ro.Nota: Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte caConditie de calificare :
Ofertantul/candidatul a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin: 605.192, 88 leipentru lotul nr.1 Slobozia; 483.421, 30 lei pentru lotul nr.2 Urziceni; 444.809, 54 lei lotul 3 Fetesti-Tandarei.Ofertantul va prezenta un certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, prin care sa se confirme livrarea de produse similare, inclusiv activitatea de transport si distributie, in cuantumul solicitat.
Cerinta nr.2Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Cerinta nr.3Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Conditie de calificare:
Ofertantul dispune de cel putin 3 mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului pentru fiecare lot.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrateconform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008, emis deAutoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 1 depozitfrigorific adecvatpentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de panificatie pentru fiecare lot.Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozitfrigorificinregistrat conform Ordinului 111/2008, emis deAutoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/ contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Cerinta nr. 1
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Cerinta nr. 2
Condi?ie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005Sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specifica?ie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CompletareFormular nr.6Valorile vor fi prezentate in lei si in valuta la cursul mediu leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru anul respectiv ? www.bnr.ro.Nota: Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.CompletareFormular nr.8Conditie de calificareOperatorul economic va face dovada ca dispune de minim 3 persoane pentru transportul si distributia produselor de panificatie la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit pentru fiecare lot (zona de contractare).Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).Se completeaza formularul nr.7In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.Completare formular nr.10Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Prezentare documente/certificate emise de organisme independente in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numar runde 1, Durata rundei1 zi.Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret.Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului.Nu se va utiliza pasul de licitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2013 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.09.2013 12:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2013 13:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Ialomita, municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare a ofertelor, expertii cooptati, reprezentantii si imputernicitii operatorilor economici, observatorii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642/+40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaC.N.S.C.in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modif.si complet.ult.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
JUDETUL IALOMITA( CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA)Directia Coordonare Organizare ?Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Tel. +40 243230200, Email: [email protected], Fax: +40 243230250
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 10:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer