Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizare si distributie mere in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din invatamantul de stat si privat, pentru anul de invatamant 2013-2014, judetul Bihor?


Anunt de participare numarul 148173/26.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BIHOR
Adresa postala: str. Parcul Traian nr.5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Punct(e) de contact: Gaje Monika, Tel. +40 0259441317, Email: [email protected], Fax: +40 0259441317, Adresa internet (URL): www.cjbihor.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Furnizare si distributie mere in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din invatamantul de stat si privat, pentru anul de invatamant 2013-2014, judetul Bihor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile din judetul Bihor, conform anexei efective elevi
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Furnizare si distributie mere in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din invatamantul de stat si privat, pentru anul de invatamant 2013-2014, judetul Bihor?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3345160portii/ mere
Valoarea estimata fara TVA: 970, 096.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
65 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2 % din valoarea estimata a fiecarui lot in parte.Perioada de valab.90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor.Gp va fi constit. conform art. 86 alin (1) din HG 925/2006, cont: RO72TREZ0765006XXX000161 deschis la Trezoreria Oradea , cod de identificare fiscala al autoritatii contractante: 4244997.In cazul IMM ?urilor: se va anexa declaratia la dovada constituirii gar.de part.data echivalentei leu/valuta pentru garantia in alta moneda va fi cursul BNRvalabil in ziua publicarii anuntului de aprticipare. Garantia de participare se va putea depune si direct la casieria de la sediul institutiei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului fara TVA a contractului incheiat. Garantia de buna executie se vaconstitui conform art 90 alin 1) sau 3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEGA ?Fondul european de Garantare in agricultura
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (Declaratia de eligibilitate)
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta completat Formularul nr. 1, in original.
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
Cerinta nr. 2
Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta completat Formularul nr. 3, in original.
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator(tertul sustinator pentruart 181 lit a), lit c) indice 1 si lit d)_ (dupa caz).
Cerin?a nr. 3Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului nr. 314 din 12.10.2010, in original.
Se va prezenta completat Formularul nr. 17 , in original.
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea prevederilor art. 69┬╣din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, in original.se va completasi de asociat, tert sustinator si subcontractant Formular 19Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Presedinte ? Cornel Popa
Kiss Alexandru ? Vicepresedinte
Ioan Mang ? Vicepresedinte
Carmen Soltanel - Secretarul JudetuluiFilip Cheseli? Director executiv
Dimitrie Musca ? Director executivSarkady Zsolt Csaba ? Director executivSimon Maria- arhitect sef
Maria Cristina Joca ? Sef serviciu Achizitii PubliceNicolae Florian Blaj ? consilier juridic Achizitii Publice
Monika Gaje ? consilier Achizitii Publice
Ana-Laura Cociuba - consilier Achizitii Publice
Borsos Beata - consilier juridic Achizitii Publice
Popa Delia-consilier Serviciul Achizitii
Avrigeanu Ionel? Consilier judetean
Bezi Ovidiu ? Consilier judetean
Birta Florin-Alin ? Consilier judetean
Bogdan Florin-Emil ? Consilier judetean
Bogdan Traian ? Consilier judetean
Bulzan Traian ? Consilier judetean
Buti?ca Valentina ? Consilier judetean
Copil Ovidiu ? Consilier judetean
Der?idan Dan Ioan ? Consilier judetean
Dume Dorel Marcel ? Consilier judetean
Foncea Gheorghe Dacian ? Consilier judetean
Forro; Laszlo; ? Consilier judetean
Gherdan Nicolae ? Consilier judetean
Grim Andras ? Consilier jude?eanPetru? Vasile ? consilier jude?ean
Popa Alina ? Consilier judetean
Panti? Carmen- consilier Jude?ean
Maghiar Calin? Consilier judetean
Oros Florian-Victor ? Consilier judetean
Pavel Emilian ? Consilier judetean
Pop Viorel-Mircea ? Consilier judetean
Costa Traian ? Consilier judetean
Sala Ioan ? Consilier judetean
Sarkozi Alexandru ? Consilier judetean
Scridon Smaranda-Rozaura-Maria ? Consilier judetean
Strani? Mircea ? Consilier judetean
Lakatos Ioan? consilier jude?ean
Szabo; Stefan-Gheza ? Consilier judeteanToderici Mihai ? consilier jude?ean
Turucz Maria ? Consilier judetean
?irle Radu ? Consilier judetean
Volo?eniuc Dumitru ? Consilier judete
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator si subcontractant(dupa caz).
Cerintanr 5Se va prezentaCertificat de atestare fiscala emis de catre Directia Generala a Finantelor Publice din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, in copie legalizata sau in copie semnata si parafata cu mentiunea ?conform cu originalul?. Din certificatul fiscal sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Cerinta nr. 6Se va prezenta Certificat de atestare fiscala emis de primaria localitatii unde ofertantul isi are sediul din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, in copie legalizata sau in copie semnata si parafata cu mentiunea ?conform cu originalul?. Din certificatul fiscal sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor Cerinta nr. 1
Pentru persoanele juridice romane -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de activitate necesar pentru furnizare a produselor supus ofertarii ?i sau distribu?ie, in original, in copie legalizata sau in copie semnata si parafata cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straineModalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabil la data limita de depunere a ofertelor
Inainte de semnarea contractului, ofertantul desemnat castigator va prezenta autoritatii contractante certificatul constatator in original sau copie legalizata.Cerinta 2Se vor prezenta certificate sau alte documente emise de organele abilitate, din care sa rezulte ca ofertantul indeplineste conditiile impuse de legislatia romaneascacu privire producerea ( in cazul producatorului), iar distribuitorii ofertanti vor prezenta contracte cu producatoriide mere, in vederea realizarii contractului . In acest sens se solicita:
Prezentarea documentului de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia judeteana/municipiul Bucure?tisanitar veterinara pentru siguranta alimentelorprivind producerea/comercializarea produselor de origine nonanimala
(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind situa?ia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul/candidatul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind situa?ia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind situa?ia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.Nota : Persoana ce asigura sustinerea situa?iei economic ?i financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
sE SOLICITA Declara?ie privind cifra de afaceri in domeniu pe ultimii 3 aniCondi?ie de calificare: Cifra medie de afaceri in domeniu in ultimii 3 (trei) ani sa fie cel pu?in egala cu valoareastabilita pentru fiecare lot in parte dupa cum urmeaza la lot 1 :600000 lei fara TVA, la lotul 2 :160000 lei fara TVA, la lotul 3 :160000 lei fara TVA, la lotul 4 :200000 lei fara TVA, la lotul 5 :140000 lei fara TVA, la lotul 6:120000 lei fara TVA, la lotul 7:100000 lei fara TVA, la lotul 8:100000 lei fara TVA, la lotul 9:80000 lei fara TVA, la lotul 10:140000 lei fara TVA.Documente relevante: bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular 13Modalitatea de indeplinireCompletare Formular nr.4Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Na?ionala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacita?ii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
SE SOLICITA Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Condi?ie de calificare 1:
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in 1 mijloc de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (in func?ie de graficul de livrare stabilit)Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare a mijlocului de transportla DSVSA, valabil la data limita de depunere a ofertei)Condi?ie de calificare 2:
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in 1 depozit alimentardotatcu instala?ii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelorModalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit inregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare a depozitului la DSVSA, valabil la data limita de depunere a ofertei)Condi?ie de calificare nr. 3Ofertantul dispune prin orice modalitate de laborator national sau comunitar acreditat in conformitate cuin conformitate cu ISO EN 17025 sau echivalent pentru efectuarea analizelor de laborator pentru fructe conform prevederilor Ordinului MADR nr.243 /2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli, aparuta in Mon OF. Nr. 756/9 nov. 2012, .Modalitatea de indeplinire : prin prezentarea certificatului de acreditare al laboratorului respectiv, eliberat de organele abilitate SAU copii contracte colaborare cu laboratoare nationale sau comunitare pentru efectuarea analizelor de laborator pentru fructe, prin prezentarea certificatului de acreditare al laboratorului respectiv, eliberat de organele abilitate ( pentru producator) , respectiv acte de la producator din care rezulta ca produsele vor fi insotite de buletine de analiza privind continutul reziduurilor de pesticide si metale grele ( pentru distribuitor).
SE SOLICITADeclaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Condi?ie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal pentru transportul ?i distributia produselor la loca?iile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit, pe care il va nominaliza in declara?ie.Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).
SE SOLICITA Declara?ie privind partea/par?ile din contract care sunt indeplinite de subcontractan?i ?i specializarea acestora
SE SOLICITA Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul a livrat produse similare .Se solicita prezentarea a minim 1 contract/ certificat/ document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Nu se solicita nivel valoric pentru indeplinirea acestui criteriu .Nu este stabilit un numar maxim de contracte/certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, ce pot fi prezentate.Cerintele de mai sus se considera ca sunt indeplinite, daca sunt prezentate orice fel de documente justificative, acestea putand fi dupa cum urmeaza: lista cuprinzand livrarile similare, in original SAU copiide pe partile relevante ale contractului similar (1 contract) insotit de acteleaditionale si anexele acestora, daca este cazul, SAU copie conform cu originalul a procesului-verbal de receptie la terminarea livrarilor, realizate in baza contractului care dovedeste experienta similara, SAU recomandare din partea beneficiarului, cu conditia ca acesta sa fie semnat fara obiectiuni
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular 14CompletareFormular nr.8Modalitatea de indeplinireFormularul nr 6, 7 in original.Dupa caz, completare formular nr.10Modalitatea de indeplinireCompletareFormular nr.5Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Operatorii economici calificati vor fi invitati de autoritatea contractanta prin sitemul electronic pentru etapa finala a licitatiei electronice, care se va desfasura in doua runde, la data stabilita de operatorul electronic (SEAP), fiind invitati toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.PRETUL MAXIM DEPORNIRE ESTE DE 0.29 LEI SI SE POATE IMBUNATATI IN JOS( Operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP pentru a putea oferta. Informatii echipamnent ethnic si inscriere www.e-licitatie.ro )
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14389
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 13:00
Locul: sediul autoritatii contractante din parcul Traian nr. 5 Oradea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Garantare in agricultura
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale.In cazul in care in urma etapei delicitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestor oferte.In cazul IMM ?urilor : I. pentru obtinerea reducerii de 50 % din cuantumul garantiei de participare, operatorii economici vor face dovada ca se incadreaza in situatiile prevazute de prevederile art. 7 din Legea nr. 346/2004 - , ,Incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilorlegal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 din O.G. nr. 27/2006?.II. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se anexeaza la dovada constituirii garantiei de participare.In conformitate cu prevederile art. 86 alin (6) din H.G. nr. 925/2006, actualizata, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea documentelor de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Parcul Traian nr. 5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel. +40 259441317
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer