Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE DE PANIFICATIE / LACTATE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ?LAPTE-CORN?


Anunt de participare numarul 148428/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Adresa postala: str. traian, nr. 89, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 1500, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN BOSOANCA, Tel. +40 0372521137, Email: [email protected], Fax: +40 0372521182, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE DE PANIFICATIE / LACTATE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ?LAPTE-CORN?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile de stat si private cu elevi de cls I-VIII si gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din jud. Mehedinti
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor oferta produse de panificatie si produse lactate in cadrul programului lapte si corn pentru un numar de 2.202.876 porti calculate la un pret MAXIMAL de 0.47 lei cu TVA / zi / produse de panificatie si 0.7 lei cu TVA /zi /elev / produse lactate (1.17 lei cu TVA / pachet)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511100-4 - Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor oferta produse de panificatie si produse lactate in cadrul programului lapte si corn pentru un numar de 2.202.876 porti calculate la un pret MAXIMAL de 0.47 lei cu TVA / zi / produse de panificatie si 0.7 lei cu TVA /zi /elev / produse lactate (1.17 lei cu TVA / pachet)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 193, 403.63RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
131 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 43.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile. Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la caseria autoritatii contractante a unei sume in numerar. Echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul in care ofertantul depune contestatie privind procedura de atribuire, in baza prevederilor art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 5973, 4 lei. Contul Consiliului Judetean MEHEDINTI este RO15TREZ4615006XXX000112, deschis la Trezoreria municipiulu DR TR SEVERIN. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului de furnizare, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin retineri succesive din situatiile de plata. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.7) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului generalNota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formular nr.8 )Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.10)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.11)Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: DR ING IOAN ADRIAN DUICU - Presedinte; GEORGESCU ALADIN - Vicepresedinte; BADANOIU ADRIANA - Vicepresedinte; Ciorangan Popescu Daniela Delia - director executiv, MEDNYANSZKY STEFAN LADISLAU - Secretarul judetului.(In ceea ce priveste persoanele cu functie de decizie la care trebuie raportat conflictul de interese in sensul art.69^1 din OUG nr.34/2006, mentionati persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) coroborat cu declaratia conform art.33 indice 1 din OUG 34/2006Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.3. Pentru produsele de panificatie- Prezentarea documentului de inregistrare emis de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana/municipiului Bucuresti(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala)4.Pentru produse lactate - Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana sanitar veterinara
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani Condi?ie de calificare: Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani sa fie cel pu?in egala cu 4.000.000 lei fara TVA Documente relevante: bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.12 Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Na?ionala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.3 Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; Conditie de calificare: Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 7 mijloace de transport din care 4 dotate cu instalatii frigorifice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului . Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor respectiv autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Cerinta nr.2 Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Completare Formular nr.14 Conditie de calificare: Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 12 persoane pentru transportul si distributia produselor de panificatie si lactate la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit. Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document); - efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 2 depozite alimentare dotate cu instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea de produselor de panificatie dintre care unul sa fie amplasat obligatoriu in Judetul Mehedinti . Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozitie) inregistrat(e) conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in 2 depozite frigorifice adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate dintre care unul aflat obligatoriu in judetul Mehedinti. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit(e) frigorific(e) autorizat(e) de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor(documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Cerinta nr. 1 Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 2 Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005 sau Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specifica?ie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr 15---Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Prezentare documente/certificate emise de organisme independente in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul reofertarii: pretul. Au dreptul sa participe la faza finala electronica doar ofertantii inscrisi in S.E.A.P. in conformitate cu art.42 si 44 din H. nr.1660/2006, care au depus oferte admisibile, si carora le-au fost transmise invitatiile de participare in conformitate cu prevederile art.165, alin. 2, din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Numar de runde = 1. Pe parcursul rundei, ofertantii vor imbunatatii oferta de pret. Invitatia de participare precum si notificarile de incepere a Licitatiei Electronice vor fi generate automat si vor fi transmise de catre S.E.A.P. tuturor ofertantilor respectivi la adresa de posta electronica(e-mail) declarata de ofertant. Licitatia electronica se va desfasura numai dupa doua zile lucratoare de la data la care au fost transmise invitatiile. In cazul fazei finale de L.E., ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca oferta depusa. In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica in cadrul fazei de L.E. pretul ofertei, la stabilirea clasamentului final, este luata in considerare oferta depusa de acesta anterior desfasurarii acestei faze introdusa de autoritatea contractanta in S.E.A.P.. Operatorul economic clasat pe primul loc in urma desfasurarii fazei finale de L.E. va transmite autoritatii contractante in scris, propunerea financiara finala in termen de 3 zile de la finalizarea rundei. In cadrul fazei de L.E., participantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul ofertantilor inscrisi la licitatie. Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului. Pasul de licitare electronica este de 0, 01% din valoarea estimata a contractului. In cazul in care la finalul rundei fazei de L.E. se constata ca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasata pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 11:00
Locul: Consiliul Judetean Mehedinti, camera 513 etaj 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care oferta este depusa in oricare din urmatoarele forme: -oferta individuala; -oferta individuala + sustinere; -oferta individuala + subcontractare; -oferta comuna (asociere); -oferta comuna + sustinere; -oferta comuna + subcontractare, prezentarea documentelor pentru demonstrarea situatiei personale, a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, a situatiei economice si financiare si a capacitatii tehnice si profesionale se va face conform Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui A.N.R.M.A.P. privind formularea criteriilor de calificare si selectie. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art.11 alin.4 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). In afara situatiei de mai sus, nu este permisa completarea ulterioara a documentelor de calificare. Lipsa , neprezentarea documentelor in forma si conditiile solicitate prin fisa de date sau neconformitatea unuia dintre documentele pentru demonstrarea cerintelor minime de calificare duce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila in conformitate cu art. 36 alin.1 lit.b din H.G. nr. 925/2006. Nu este permisa completarea ulterioara a documentelor ofertei. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Adresa postala: STR TRAIAN NR 89 , Localitatea: DR TR SEVERIN , Cod postal: 220132 c, Localitatea: +40 0372521137, Cod postal: 220132, Romania, Tel. +40 731261241, Email: [email protected], Fax: +40 0372521137, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer