Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE DE PANIFICATIE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ?LAPTE-CORN?


Anunt de participare numarul 145572/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Adresa postala: Deva, str. 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Punct(e) de contact: VIOREL ROTAR, Tel. +40 254/213383, Email: [email protected], Fax: +40 254/230030, Adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE DE PANIFICATIE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ?LAPTE-CORN?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scoli si gradinite din judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
40.355 de portii de produse de panificatie/zi x 176 de zile (in anul scolar 2013-2014) = 7.102.480, 00 portii de produse de panificatie, conform loturilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
produse de panificatie conform retelei scolare pusa la dispozitie prin intermediul SEAP
Valoarea estimata fara TVA: 2, 201, 768.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantii vor constitui garantii pentru participare in cuantumul de: pentru lot 1:9.200 lei, pentru lot 2:6.000 lei, pentru lot 3:7.800 lei, pentru lot. 4:6.900 lei, pentru lot. 5:3.000 lei, pentru lot. 6:5.000 lei, pentru lot. 7:5.900 lei.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO56TREZ3665006XXX000123 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Municipiului Deva, CUI: 4374474.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM-urilor garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul situatiilor prevazute la art. 278^1 din oug 34/2006 autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4.240, 65 lei pentru lotul 1, 3.017, 72 lei pentru lotul 2, 3.910, 32 lei pentru lotul 3, 3.462, 93 lei pentru lotul 4, 1.526, 05 lei pentru lotul 5, 2.519, 58 lei pentru lotul 6, 2.974, 62 lei pentru lotul 7. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din H.GR.. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) ? ofertant, ofertantul asociat, tert sustinator (dupa caz);
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitivs si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare formular) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - ofertant, ofertantul asociat, tert sustinator (pt. tert sustinator doar neincadrarea in art. 181, lit a, c^1 si d), dupa caz;
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Completare formular)3. Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta - ofertant, ofertantul asociat, dupa caz;
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare formular)4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - ofertant, ofertantul asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz;
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare formular)
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Mircea Ioan Molot - Presedinte, Tiberiu Ioan Balint - Vicepresedinte, Ioan Rus - Vicepresedinte, Dan Stoian - Administrator public, Dan Daniel - Secretar al judetului, Daniela Salasan - Director executiv, Amelia Cont - Arhitect sef, Goanta Lia - Sef serviciu, Gabriela Bindea - Sef serviciu, Viorel Rotar - Sef serviciu, Mariana Barsoan - Sef serviciu, Marius Muntean - Sef serviciu, Mihaela Stefan - Sef serviciu, Antonela Stan - Sef serviciu. Consilierii judeteni: Babau Valeriu, Barea Vasile, Botici Ovidiu Laurentiu, Cazan Agripina Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costica, David Adrian Nicolae, Damian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henti Iulian Cosmin, Hirghidusi Ion, IvanuS Nicolae, Lazar Danil, Morar Nicolae Simion, Mutiu Florin, Oprisa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Plescan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Stanescu Vetuta, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolas Liliana, Zvinca Adrian.5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - ofertant, ofertantul asociat;6. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata - ofertant, ofertantul asociat;
a) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documente edificatoare pentru dovedirea
eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, traduse in limba romana si legalizate. Pentru persoane juridice /fizice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - ofertant, ofertantul asociat (dupa caz);Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul Si vor fi insotite de traducere autorizata Si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.3. Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana/municipiului Bucuresti, ofertant, ofertantul asociat (dupa caz);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniDocumente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formularDaca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca
conditie de calificare:
ofertantul a livrat produse similare avand in vedere anvergura contractului ce urmeaza a se incheia si categoria de beneficiari ai acestor produse.
Cerinta nr.2Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
Ofertantul dispune de cel putin un mijloc de transport pentru fiecare lot ofertat, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Modalitatea de indeplinire:
Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimala judeteana/municipiului Bucuresti, ofertant, ofertantul asociat (dupa caz);
(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
Cerinta nr.3Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Conditie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 1 (una) persoana pentru fiecare lot ofertat pentru transportul si distributia produselor de panificatie la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).
Prezentare de mostre de produs atat la cele de baza cat si la produsele derivate.
Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor, mostre pentru toate produsele ofertate, in ambalajul in care urmeaza a fi livrate, marcat si sigilat.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (daca este aplicabil sau se va mentiona in formular ca nu este cazul)
Acord de subcontractare si lista subcontractantilor (daca este aplicabil sau
se va mentiona in formular ca nu este cazul)
Acord de asociere (daca este aplicabil sau se va mentiona in formular ca nu este cazul)
Cerinta nr. 1
Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sigurantei Alimentului, HACCP 22000, sau echivalent.Conditie de calificare
Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), conform H.G. 925/2005;
sau
Documente/certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard /specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular.Prezentare documente.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Completare formular.Prezentare documente.Completare formular.Prezentare documenteCompletare formular (proces verbal de predare primire mostre)Completare formularCompletare formularCompletare formularCompletare formularPrezentare certificat emis de un organism independent in copie, conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare ofertantul asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatea contractanta opteaza pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate (in conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 96 din 16 august 2002privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore (actualizata).Inainte de lansarea licitatiei electronice, operatorii economici vor depune ofertele in plic inchis la sediul autoritatii contractante iar autoritatea contractanta va realiza o evaluare integrala a ofertelor initiale, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.AC va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.Obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretulNumar runde: 1 (una)Durata rundei: 1 (una) zi lucratoarePoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste ofertada x nu ?Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pretda ? nu xOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatieda ? nu xLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentuluida x nu ?Se va utiliza pasul de licitareda ? nu x
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
347 din 18.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.09.2013 13:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2013 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante din loc. Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii legali sau persoane imputernicite ale operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
AC nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.In cazul in care procedura de atribuire a contractului de achizitie este offline (cu etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Operatorul economic declarat castigator dupa finalizarea licitatiei electronice va prezenta obligatoriu formularul de oferta si anexa la formularul de oferta, cu preturile finale, in original, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat.Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200, alin. (1) din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169, alin. (2) din OUG 34/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic contencios
Adresa postala: Consiliul Judetean Hunedoara, str. 1 Decembrie, nr. 28, Localitatea: Deva, Cod postal: 330025, Romania, Tel. +40 254226200, Email: [email protected], Fax: +40 254226200, Adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 08:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer