Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si distributie produse de panificatie pentru anul scolar 2010-2011


Anunt de participare numarul 102773/26.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TULCEA
Adresa postala:  Str. Pacii 20, Localitatea:  Tulcea, Cod postal:  820033, Romania, Punct(e) de contact:  Aspazia Costachescu, Tel. 0240-511960, Email:  [email protected], Fax:  0240-513071, Adresa internet (URL):  www.cjtulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale autoritatilor publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si distributie produse de panificatie pentru anul scolar 2010-2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scolile si gradinitele din judetul Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare si distributie produse de panificatie pt. elevii claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pt copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, conf legislatiei privind Programul "lapte-corn", pentru anul scolar 2010-2011
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatea estimata este de 25200 elevi si prescolari
Valoarea estimata fara TVA: 1, 282, 235RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.09.2010 pana la 15.06.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare de 12.500 ron; garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantate de la buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a ofertantului?Formular nr.10;certificate privind plata taxelor si impozitelor locale si catre bugetul de stat;Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular 12C; certificate ORC;Autorizatie sanitara veterinara;Declaratie pe proprie raspundere semnata de managerul unitatii din care sa rezulte ca acesteia nu i s-a aplicat nici o sanctiune contraventionala in cursul anului 2009 pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 924/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.Certificate eliberate de Directia de Sanatate Publica Judeteana din care sa rezulte ca ofertantul indeplineste conditiile impuse de legislatia romaneasca cu privire la producerea, distribuirea si transportul produselor de panificatie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile din anii 2007, 2008, 2009, vizate si inregistrate de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de furnizare ? Anexa nr.13;Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de mijloace de transport si distributie (autovehicule speciale termoizolate, dotate cu instalatii frigorifice); Declaratie privind personalul calificatde care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de furnizare ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa aiba experienta similara cu obiectul contractului. Ofertantul trebuie sa prezinte maxim 3 contracte de furnizare produse de panificatie, executate in ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), a caror valoare insumata sa fie de cel putin 300.000 euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul ofertat.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S117-175763 din 18.06.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2010 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.08.2010 11:00
Locul: Consiliul Judetean Tulcea, str. Pacii, nr.20, Tulcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantul autorizat al ofertantului sau un imputernicit al acestuia pe baza de carte de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
conform documentatiei atasate prezentului anunt de participare, la "documente si clarificari"
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CONSTANTA
Adresa postala:  Str.Traiannr.23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241 606591, Email:  [email protected], Fax:  0241 616003, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conf. art.256^2, alin.(1), lit.a) din OUG.34/2006 modificata si completata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Tulcea-Directia Contencios Juridic si Administratie Locala
Adresa postala:  str. Pacii, nr.20, Localitatea:  Tulcea, Cod postal:  820033, Romania, Tel. 0240-511960, Email:  [email protected], Fax:  0240-513071, Adresa internet (URL):  www.cjtulcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.06.2010 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer