Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE LACTATE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ?LAPTE-CORN?


Anunt de participare numarul 148561/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala: StradaEroilor 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Punct(e) de contact: PAULA ELENA SIMION, Tel. +40 236468060, In atentia: ILIE ANDREEA, Email: [email protected], Fax: +40 236468060, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE LACTATE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ?LAPTE-CORN?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SCOLILE SI GRADINITELE DIN JUDETUL GALATI ZONELE MUN. GALATI, MUN. TECUCI SI PECHEA
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 409, 033.72RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 1 CONTRACT SUBSECVENT pe o perioada de maxim 6 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat autorizat si pentru prescolarii din judetul Galati. Acestea se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT I: ZONA GALATI
Cantitati Acord Cadru: maxim 1.903.008 bucati, minim 951.504 bucati? valoare maxima acord cadru 1.122.774, 72 lei
Cantitati si valori contracte subsecvente:
Subsecvent 1: min. 951.504buc. - 561.387, 36 leimax 1.903.008 buc ? 1.122.774, 72 leiLOT II: ZONA TECUCI
Cantitati Acord Cadru: maxim 1.209.676 bucati, minim 604.838 bucati
? valoare maxima acord cadru 713.708, 84 lei
Cantitati si valori contracte subsecvente:
Subsecvent 1: min. 604.838 buc.; - 356.854, 42 leimax 1.209.676 buc ? 713.708, 84leiLOT III: ZONA PECHEA
Cantitati Acord Cadru: maxim 970.424 bucati, minim 485.212 bucati
? valoare maxima acord cadru 572.550, 16 lei
Cantitati si valori contracte subsecvente:
Subsecvent 1: min. 485.212 buc - 286.275, 08 leimax970.424 buc ? 572.550, 16 leiParticipantii pot oferta pentru unul sau pentru toate loturile prezentate in aceasta documentatie.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 409, 033.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP se solicita in cuantum de: 12000lei pt. LOT1; 9000lei pt. LOT2 si 7500lei pt.LOT3. GP constit.in alta moneda decat lei, cursul luat in calcul echiv.va fi cursul leu/valuta comunicat de BNR din data public.anunt particip. GP se va constitui prin virament bancar in cont nr.RO25TREZ3065006XXX000230-Trezoreria Galati, cod fiscal 3127476 sau prin instrum.de garantare emis in cond.legii de o societ.bancara ori o societ.de asigurari cf.art.86 al.(1)din HG925/2006 actualizata in cond.in care un grup de operat.econ.depun o oferta comuna, asociatii benef. de prev.Legii 346/2004 priv stimul infiint si dezv. IMM, in cond in care fiecare membru al asocierii (consortiului) respecta condit de incadrare in preved.legii anterior mentionate. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP in cuantum si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile. Nota: In cazul unei contestattii cand CNSC respinge contestatia inaintata de ofertant ca nefondata, Autorit.Contract. va retine contestator din GP, in raport cu val.estimata a contract, respectand prev. art.278^1 al.(1)lit.b)din OUG. 34/2006. Cursul de schimb aferent leu/euro/alta valuta pt situat. in care se va utiliza prev. art.278^1 al(1) lit.b) va fi cel din data public. anunt. de particip.comunicat de BNR. GP se va returna de catre Autorit.Contract. conf. preved. art. 88 din HG.925/2006, cu modif. si complet. ulter. Perioada de valabil. a GP: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul ofertantilor care se regasesc in categ. IMM, conf. Legii nr 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor), GP se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc.de atrib. In cazul depun.de oferte in asociere, GP trebuie constit. in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de oper.ec.(F14).GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr. 1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din HG nr.925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul 4.
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul 5.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul 6.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010). Se va completa Formularul nr.7.5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare. Se va completa Formular nr. 8 ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator. Persoanele cu functie de decizie la nivel de unitate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa (Presedinte), Costel FOTEA (Administrator public), Cornel Hamza - Vicepresedinte, Paula Elena SIMION (Sef Serviciu Licitatii), Lucean MIHALCEA (Director executiv Directia economie si finante), Camelia GRAUR (consilier Serviciul Licitatii), Florina Roxana LUNGU (consilier Serviciul Licitatii), Andreea Noemi ILIE (consilier Serviciul Licitatii), MIHAILA Catalina (consilier Serviciul Licitatii) si consilierii judeteni-membrii ai comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Judetului Galati: Sandu Viorica, Tuicu Emil, Zaharia Eugen, Podaru Tinca, Arama Iulian-Nicusor, Hapeci Daniela-Simona, Buruiana Natalita.6. Pentru persoane juridice romane: prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea
ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local. Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca, oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; Persoanele juridice straine vor prezenta orice
documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fiexclus de la procedura pentru atribuirea contractului. 1. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa
fie reale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea de contract pe care o vor indeplini Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va trebui sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. In cazul asocierii unui grup de
operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.Pentru persoanele juridice straine
2. Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente ale tarii respective.
Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, in copie, insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.
3.Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucure?ti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani financiari (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de ofertant. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu
este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit
operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011,
2012) trebuie sa fie egala sau mai mare decat:
LOT I ZONA GALATI - suma de 2.200.000 lei
LOT II ZONA TECUCI - suma de 1.400.000 lei
LOT III ZONA PECHEA - suma de 1.100.000 lei
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv:
-pentru anul 2012:1 Euro = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei,
- pentru anul 2011:1 Euro = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei,
-pentru anul 2010:1 Euro = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor
utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.
Se vor prezenta: - Formularul nr. 3 - Informatii generale aferente ultimilor trei ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentat documentele solicitate;Formularul nr. 3 - Informatii generale aferente ultimilor trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.5:
Mostra-In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse
similare celor care fac obiectul achizitiei in cauza, se solicita operatorilor
economici depunerea cel tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor o mostra a produsului ofertat;
Cerinta nr. 4:
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in 1 depozit frigorific adecvat pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit frigorific autorizat conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacita?ii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerin?a nr.3Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Condi?ie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in 5 mijloace de transport pentru fiecare lot in parte pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiModalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacita?ii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerin?a nr.2Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Condi?ie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 5 persoane pentru fiecare lot in parte, pentru transportul ?i distributia produselor lactate la loca?iile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).
Cerinta nr.1Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au furnizat:
Condi?ie de calificare :
Ofertantul/candidatul a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putinLOT I ZONA GALATI - suma de 1.100.000 lei
LOT II ZONA TECUCI - suma de 700.000 lei
LOT III ZONA PECHEA - suma de 550.000 lei.valoare care poate fi demonstrata prin cumul valoric de maxim 2 contracte de furnizare
produse similare.
Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Subcontractantii vor completa si
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, conform Formularului 5 , dupa caz.
Informatii privind asociatii (daca este cazul). In cazul in care este declarata
castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi
operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea
contractului.
Sustinere tert (daca este cazul) Pt a fi luata in considerare sustinerea
acordata, angajamentul ferm trebuie anexat la contract si va asigura dreptul
AC de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre
persoana sustinatoare. Persoana care asigura sustinerea tehnica si
profesionala va prezenta documentele solicitate pentru demonstrarea
indeplinirii criteriilor . Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle
in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180 , art.181 lit.a), c^1) si d) respectiv art. 69 ^1 din OUG
nr.34/2006
Cerinta nr. 2
Condi?ie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005Sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specifica?ie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mostra-In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul achizitiei in cauza, se solicita operatorilor economici depunerea cel tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor o mostra a produsului ofertat;Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit frigorific autorizat conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)CompletareFormular nr.13Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).CompletareFormularul nr. 12 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractuluiPentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).Se vor prezenta: - Formularul nr. 10 ? Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.CompletareFormular nr.11- experienta similaraDaca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Dupa caz, Formularul 14 din Sectiunea Formulare;Subcontractantii vor completa si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, conform Formularului 5 , dupa caz.Formular nr. 151. Formular nr.162. Formular nr.83. Formular nr.44. Formular nr.5Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
AC va invita toti ofertantii care au depus oferte corespunzatoare sa participe la LE. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul. Pretul maxim este de 0, 59 lei/buc fara TVA. In invitatia de participare vor fi precizate inf. necesare referitoare la modul de desfasurare a LE. La LE au dreptul sa participe doar op.ec. inregistrati in sistem (SEAP) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza. Invitatia in care se va mentiona data, momentul de start al LE si alte informatii se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor admisibili. LE va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1(una) zi Dupa runda de LE, se solicita ofertantului castigator sa depuna la Registratura autoritatii contractante, in termen de 24 ore, noua propunere financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronic.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 11:00
Locul: CJ GALATI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.2. Ptr. dem. indepl. crit. de calif. prev. la art. 176 din OUG 34/2006 actual., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o decl. pe propria raspundere Formularul nr. 19, semnata de reprezent. sau legal, prin care confirma ca indepl. cerintele de calif. astfel cum au fost solicit. in doc.de atrib. Declaratia va fi insotita de o Anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Docum. edific. care probeaza/confirma indepl. cerintelor de calif., in cazul in care ofert. uzeaza de acest drept, vor avea valab. in termenul prevazut in resp. solicitare.3. Ofert va prezenta Model acord cadru si contract subsecvent, semnat si stamp.de ofertant pe ultima pag. sub inscrisul ?De acord cu clauzele obligatorii? sau va prezenta o decl. pe propria raspundere prin care isi asuma indepl.clauzelor oblig.din modelul de ctr.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256 ^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CJ GALATI
Adresa postala: STR. EROILOR NR.7, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800119, Romania, Tel. +40 236468060, Email: [email protected], Fax: +40 236468060
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 10:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer