Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si distributie produse lactate si produse panificatie pentru elevii din cls. I-VIII din invatamantul de stat si prescolari gradinite de stat cu program normal 4 ore, beneficiari ai Programului lapte corn an scolar 2008-2009


Anunt de participare numarul 58052/10.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel.0241708413, Email: [email protected], Fax: 0241708411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si distributie produse lactate si produse panificatie pentru elevii din cls. I-VIII din invatamantul de stat si prescolari gradinite de stat cu program normal 4 ore, beneficiari ai Programului lapte corn an scolar 2008-2009
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitati scolare clasele I-VIII si unitati prescolare cu program normal din jud. Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare si distributie produse lactate si produse panificatie pentru elevii din cls. I-VIII din invatamantul de stat si prescolari gradinite de stat cu program normal 4 ore, beneficiari ai Programului lapte corn an scolar 2008-2009
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511000-3 - Lapte (Rev.1)
15811300-9-Cornuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
73.147 elevi si prescolari, reprezentand 12.581.284 pachete (lapte-corn)
Valoarea estimata fara TVA: 10, 996, 042RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.09.2008 pana la 12.06.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare in cuantum de 120.000 RON, constituita prin Scrisoare de garantie bancara sau OP in cont RO08TREZ2315006xxx000433 , Trez. Mun. Constanta
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Eligibilitate, inregistrare si certificate de atestare fiscala pentru obligatii exigibile de plata la bugetul consolidat al statului si bugetul local.
Cerificat constator Of. Reg. Comertului, certificat de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil inregistrat si vizat pentru anul 2007;
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani minim: 20 milioane lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizari sanitare valabile, licente de fabricatie ptr. produse.
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani ;Experienta similara: minim un contract finalizat, cu valoare de minim 5 milioane lei.
Recomandari din partea beneficiarilor, lista cu echipamente specifice: minim 10 autovehicul termoizolante si/sau instalatii frigorifice; spatii de depozitare ptr. produse la temeperatura ceruta de producator; sistemul de management al calitatii certificat ISO 9001:2000 ;ofertantul va prezenta certificat HCCP conform ISO 22000/2005; personal calificat si de specialitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza o licitatie electronica ca faza finala a licitatiei deschise.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2008 11:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: urmare solicitare scrisa si dovada achiztarii in numerar la casieria autoritatii sau cu OP in cont nr. RO34TREZ2315040xxx005443
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2008 13:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Constanta, Bd. Tomis nr. 51, Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile de la luarea la cunostinta a actului contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr. 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel.0241.708413, Email: [email protected], Fax: 0241.488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2008 16:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer