Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si implementare Sistem Informatic de Managementul Documentelor si Portal Web in cadrul Institutiei Prefectului Judetul Ialomita


Anunt de participare numarul 109979/20.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutia Prefectului judetul Ialomita
Adresa postala:  Piata Revolutiei, Nr. 1, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920063, Romania, Punct(e) de contact:  Pletea Mihaela, Tel. 0243/211012, Email:  [email protected], Fax:  0243/236402, Adresa internet (URL):  http: //www.prefecturaialomita.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si implementare Sistem Informatic de Managementul Documentelor si Portal Web in cadrul Institutiei Prefectului Judetul Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutia Prefectului - Jud. Ialomita, Piata Revolutiei, Nr. 1, Slobozia, Ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de pachet IT software, computere personale, scaner, ruter de retea, imprimanta laser color, licente software, infokiosk si servicii de formare si de familiarizare in informatica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48517000-5 - Pachete software IT (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30231100-8-Terminale informatice (Rev.2)
48620000-0-Sisteme de operare (Rev.2)
80533000-9-Servicii de formare si de familiarizare in informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 pachet software it - Sistem de Management al Documenteor si Portal Web
3 calculatoare personale
1 ruter de retea
1 imprimanta laser color
1 infokiosk
1 scaner profesional
3 licente sistem de operare calculator personal
1 licenta pentru server, baza de date si 35 de CAL-uri
1 serviciu de formare si familiarizare in informatica
Valoarea estimata fara TVA: 229, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - 4.500 leiGarantia de buna executie - 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
85% finantat din Fondul Social European si 15% finantat de la Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
persoana juridica sau asociere de persoane juridice
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitateaDeclaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii. Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate producerea sau comercializarea produselor supuse procedurii de achizitie.
Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
Nota: Pentrupersoane juridicestraine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Operatorul economic are obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in masura in care astfel de documente sunt emise in tara de origine sau in tara in care este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, formular model 9
Se solicita bilantul contabil pe anul 2008 si cel de la data de 31.12.2009 vizat si inregistrat de organele competente, sau balanta de verificare la data de 31.12.2009.
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) sa fie cel putin: - 360.000 lei
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, in original sau copie legalizata, valabil la data prezentarii ofertei.
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetele locale, in original sau copie legalizata, valabil la data prezentarii ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizare pentru livrarea produselor original sau copie legalizata - conform cerintelor din Caietul de Sarcini.
Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ? Formularul 8.Lista principalelor livrari de produsesi servicii, in ultimii 3ani, conform formularului 4 si 5.
Fisa/fisele privind experienta similara, conform formular 10
Lista cuprinzand unitatile de service prin care se vor asigura servicii de reparatii si intretinere in perioada de garantie a produselor.
Pentru echipa de implementare proiect se vor propune o lista cu minimum 9 persoane din care se cere obligatoriuurmatoarea componenta si calificari minime (cu prezentarea CV-urilor):
? Project Manager ? 1 persoana
a) Este persoana care coordoneaza intreaga echipa si care are responsabilitatea directa pentru indeplinirea in timp si cu succes a tuturor fazelor proiectului.Tinand cont de complexitatea aplicatiilor cuprinse in proiect, de infrastructura software si hardware existenta din institutie solicitam ca persoana care va indeplini acest rol sa fie licentiat in IT cu studii superioare de lunga durata (informatica/calculatoare) cu minim 5 ani de experienta in informatica pe pozitie cu studii superioare de specialitate IT ca project manager certificat, in conducerea echipelor de implementare a proiectelor de sisteme informatice in administratia publica;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
propunerea tehnica
50%
Descriere: Propunerea tehnica ofertata
3.
termen de livrare
10%
Descriere:
4.
garantia sistemului software
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9118
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2010 15:00
Locul: Institutia Prefectului - Judetul Ialomita, Piata Revolutiei, Nr. 1, Slobozia, IL, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European. Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consilul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  : Strada Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In maxim 5 zile de la data comunicarii rezultatului.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.10.2010 18:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer