Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si instalare de echipamente de specialitate pentru proiectul ?Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni?


Anunt de participare numarul 146199/31.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 0250732901/103, In atentia: Laurentia Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si instalare deechipamente de specialitate pentru proiectul ?Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni situat in orasul Babeni, strada Calea lui Traian nr.128, judetul Valcea.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare si instalare de echipamente de specialitate pentru proiectul ?Consolidare, modernizare, extindere sidotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni?. Contractul include si serviciile de instalare, Cod CPV: 51000000-9 Servicii de instalare (cu exceptia programelor software).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39700000-9 - Aparate de uz casnic (Rev.2)
31625000-3-Alarme antiefractie si antiincendiu (Rev.2)
32260000-3-Echipament de transmisie de date (Rev.2)
39292000-5-Tablite sau table scolare pentru scris sau pentru desenat sau instrumente (Rev.2)
42500000-1-Echipamente de racire si de ventilare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In vederea dotarii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni cu echipamentele de specialitate prevazute in documentatia tehnico economica a proiectului, se vor achizitiona si instala echipamente de specialitate aferente corpului A si B, denumite generic produse, dupa cum urmeaza:
Lotul 1: echipamente de specialitate si dotari (tablite de scris ecologice si magnetice, suport de stocare si prezentare plansa, panouri pluta,
aparate de uz casnic si dotari, televizoare, antena si amplificator GSM, antena satelit, sistem home cinema);
Lotul 2: instalatii de curenti slabi si instalatii de ventilatie (centrala de avertizare efractie, centrala avertizare incendiu, centrala telefonica),
in conformitate cu specificatiile tehnice prezentate detaliat in fisele tehnice aferente fiecarui lot in parte.
Valoarea estimata fara TVA: 749, 366RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este stabilita pentru fiecare lot in parte, conform Anexei B. Garantia de part. se va constitui in conformitate cu art. 86, alin. 1 din H.G. 925/2006, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul precizat mai sus si valabila pentru perioada de 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Contul in care se poate face plata garantiei de participare este: RO66TREZ6715006XXX000142, deschis la Trezoreria Ramnicu Valcea, cod fiscal: 2540929. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 alineat (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul Scrisorii de garantie bancara emisa de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata a acesteia.Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP.NOTA: Ofertele care nu sunt insotite de garantia pentru participare vor fi respinse la deschidere, fiind considerate ca inacceptabile.Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta, este stabilita cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor in SEAP. Banca al carei curs se va lua in calcul, este BNR. Cuantumul garantiei de buna executie este de 8% (4% in cazul IMM-urilor) din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art.90 din HG nr.925/2006: a)prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale avandu-se in vedere prevederile HG nr.1045/2011. b)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din H. G. nr. 925 /2006 se aplica in mod corespunzator. Modalitatea concreta de constituire a garantiei de buna executie va fi prevazuta in contract. In cazul scrisorii de garantiebancara emisa de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata a acesteia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare nerambursabila (FEDR)- 85%; Finantare nerambursabila din bugetul de stat -12, 95%; Contributie din bugetul local - 2, 05%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea: completarea formularului 12A.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare formular12B.3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura: completare formular 12C.4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: completare formular 21. potrivit Ordinului 314/2010 al ANRMAP, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului.5.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Completare Formular 20. Ofertantul/ ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul IV inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69, lit. a coroborat cu art. 69^1, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. In acest sens se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, din OUG 34/2006 - formularul 20. In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea, Vicepresedinte Dumitru Persu, Vicepresedinte Pistol Bogdan Alexandru, Secretar al Judetului Constantin Dirinea, Director Executiv Carmen Alexandrescu, Director Executiv Mircea C-tin Predescu, Director Executiv Bogdan Lastun, Director Executiv Florea Mierlus, Arhitect Sef Rozalia Harambasa, Director Executiv Adj. Vasilica Mazilu, consilierii judeteni care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Mihaela Andreianu, Belciu Ion, Bulacu Romulus, Dumitru Gery Buse, Adrian Busu, Aurelian Carstea, Teodosie Filip, Gheorghe Folea, Petre Grigore, Remus Grigorescu, Adam Jinaru, Ioana Lita, Alina Lupu, Victor Marin, Claudia Militaru, Iuliana Moise, Mircea Iova, Alexandru Oproaica, Pasat Gheorghe, Petrescu Remus, Pirvu Constantin, Poenaru Mircea Constantin, Popescu Victor George, Prala Stefan, Simion Aurel, Stanculescu Victor George, Tarasenie Dumitru, Tranca Teodor, Laurentiu Popa, Tiberiu Octavian. Georgescu.6.Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata : Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine, vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata impozitelor,
taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, sunt considerate ca fiind indeplinite si daca operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau
compensarilor, in conformitate cu art. 9, alin (1) din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.AP. nr. 509/2011.In cazul in care ofertantii uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi luate in considerare si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar
daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date (art. 9, alin (3) din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.AP. nr. 509/2011).- In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularele si certificatele.-Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor
de achizitie publica, se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i)art 5 alin 3 Ordin 509/2011.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si
stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.7.Informatii privind asociatii: -Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna,
fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.-Operatorii economici care se asociaza, vor prezenta in cadrul ofertei,
un acord de asociere. (a se vedea modelul la Sectiunea ?formulare?)-In acordul preliminar, se va stabili liderul de asociatie, activitatile din
contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat.-Toti partenerii
asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.-Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura
reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.-Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului si la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate
de fiecare asociat in parte.-Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreza prin luarea
in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Nota: Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Certificat constatator in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului
Comertului. Informatiile din cuprinsul certificatului constatator, trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei;In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor a prezentat certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de
atribuire, sa prezinte acest certificat in original/copie legalizata pentru conformitate.Pentru persoane juridice /fizice straine: - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din
tara in care este stabilit ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat.
Cerinta valabila numai pentru Lotul 2
- Dovada autorizarii conform Ordinului MAI nr. 87/2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;
- Dovada licentierii in conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si Hotararea nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legea nr. 333/2003.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Informatii privind cifra de afaceri globala: Media cifrei de
afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta, se solicita sa fie cel putin egala cu: 250.000 lei pentru Lotul nr. 1 si 1.000.000 lei pentru Lotul nr. 2.si se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de ofertant in anii financiari;Pentru cursul euro, se va avea in vedere si cursul mediu anual lei/valuta(pt. alta valuta decat euro) comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul la care s-a facut raportarea.(http: //www.bnr.ro/Cursurimedii-3544.aspx).Completare formular B1 ?Informatii generale?
Cerinta nr.2. Operatorii economici vor prezenta documente relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri (declaratii bancare corespunzatoare/ bilantul contabil sau extrase de bilant/ declaratii privind cifra de afaceri globala, sau orice alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului).
Documentele vor fi prezentate in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand
dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004), acestia beneficiaza de reduceri cu 50% in ceea ce priveste
criteriile legate de cifra de afaceri. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor membrilor asocierii.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de o alta persoana, in conformitate prevederile art. 186, alin. (1) din O.U.G. 34/2006, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa: - Formularul B1 Informatii generaleOperatorii economici vor prezenta documente relevante care sademonstreze indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri(declaratii bancare corespunzatoare/ bilantul contabil sauextrase de bilant/ declaratii privind cifra de afaceri globala, sauorice alte documente care reflecta o imagine fidela a situatieieconomice si financiare a ofertantului).Se va completa: - Formularul B5-Declaratie IMMSe vor completa: - Formularul Declaratie privind eligibilitatea, Formular12A; ? Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG nr. 34/2006, Formular 12B; - Formularul Declaratie pe propie raspundere ART. 69^1, Formular 20-Angajamentul privind sustinerea financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, precum si lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (calculate pana la data limita de depunere a ofertelor), cuprinzand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Completare formular 12F si Anexa la formular.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta
comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.
(http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx).Completare formular 12F si Anexa la formular.
Cerinta nr. 2. Pentru , ,experienta similara?, se solicita dovada efectuarii de furnizari de produse similare in baza a cel mult trei contracte, prin prezentarea de certificate/documente emise de catre autoritati contractante ori de catre clienti privati beneficiari, prin care sa se confirme livrarea de produse similare in valoare cumulata cel putin egala cu:
- 100.000 lei fara TVA, pentru Lotul nr. 1- 500.000 lei fara TVA, pentru Lotul nr. 2
Cerinta nr.3 Declaratie privindpersonalulresponsabil cu realizarea contractului. Completare Formular 12I
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala, invocand sustinerea acordata de o alta persoana, in conformitate cu prevederile art. 190, alin. (2) din O.U.G. 34/2006, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o persoana.
Informatii privindsubcontractantii (daca este cazul), Subcontractarea este permisa cu respectarea conditiilor prevazute la art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 11(7) din HG 925/2006 cu modif si compl. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Se solicita: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora; Declaratie pe proprie raspundere a subcontractantilor, in temeiul art.69^1 din ordonanta.
Operatorul economic va prezenta documente/certificate emise de
organisme independente, prin care sa ateste respectarea standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001:2008 sau echivalente, pentru
activitati specifice obiectului contractului. In acest sens, se accepta
prezentarea in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a
certificatului/ echivalente, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copia
documentelor care sa ateste respectarea standardelor de asigurare a
calitatii, insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul unei
asocieri, documentul va fi prezentat de fiecare asociat.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate
astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi, in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o persoana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular 12F si Anexa la formular.Prezentarea cel mult a trei certificate/documente emise decatre autoritati contractante ori de catre clienti privatibeneficiari, prin care sa se confirme livrarea de produsesimilare, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu: - 100.000 lei fara TVA, pentru Lotul nr. 1- 500.000 lei fara TVA, pentru Lotulnr.2Completare Formular 12I.Declaratie privindpersonalulresponsabil cu realizarea contractuluiSe vor completa: - Formularul Declaratie privind eligibilitatea, Formular12A; Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, Formular 12B; - Formularul Declaratie pe propie raspundere ART. 69^1, Formular 20 -Angajamentul privind sustinerea tehnica si profesionala.Completare formular 12Gsi anexa, Formularul Declaratie pe propie raspundere ART. 69^1- Formular 20Copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, acertificatului/ echivalente, valabil la data limita de depunere aofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional (POR), Axa prioritara 3 - Imbunatatirea Infrastructurii Sociale, Domeniul Major de Interventie 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, care se afla in situatia mentionata, de documente care contin noi preturi pana la o data si ora limita comunicate ofertantilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ ? jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC-ului, cu respectarea prevederilor art. 256^2 si 270-271 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: Strada General Praporgescu nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 250732901, Email: [email protected], Fax: +40 250735617, Adresa internet (URL): www. cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 14:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer