Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si livrare rumegus


Anunt de participare numarul 147128/10.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Vatra Dornei
Adresa postala: Vatra Dornei, judetul Suceava, strada Mihai Eminescu, Nr. 17, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Punct(e) de contact: Iancu Turcanu, Tel. +40 0230375229, In atentia: dlui Cristian Dragan, Mirela Simionescu, Email: [email protected], Fax: +40 0230375170, Adresa internet (URL): www.vatra-dornei.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si livrare rumegus
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Vatra Dornei - Centrala TErmica
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 50 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 226, 000 si 3, 950, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte anuale
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare si livrare rumegus conform conditiilor caietului de sarcini. Pentru loturile 1-6 operatorii economici semnatari ai acordului cadru au obligatia ca, pe langa furnizarea rumegusului, sa asigure servicii de incarcare, descarcare si transport la destinatia indicata de Autoritatea Contractanta. Pentru lotul 7 transportul va fi asigurat de catre Autoritatea Contractanta.
Cantitate minima accord cadru: 121 000 metri steri
Cantitate maxima accord cadru: 150 000 metri steri.
Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot sunt descrise in anexa B.
Cantitatile minime si maxime ale fiecarui tip de contract subsecvent sunt descrise in anexa B
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03417100-7 - Rumegus (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare si livrare rumegus
Cantitate maxima estimata: 150 000 metri steri.
Cantitate minima estimata: 121 000 metri steri
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 226, 000 si 3, 950, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Modalitati de constituire acceptate, conform art. 86 alin.(1) si (5) din H.G. nr. 925/2006 actualizata: -Virament bancar in contul autoritatii contractante: (RO24TREZ5975006XXX000054 Trezoreria Vatra Dornei, cod fiscal 7467268); -Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari; -Prin depunere la casieria autoritatii contractante. Termenul de valabilitate al garantiei departicipare este de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si decizia C.N.S.C. este de respingere ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a fiecarui lot o suma calculata conform art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata.In cazul in care Garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul BNR valabil cu 5 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia de buna executie se constituie pentru contractele subsecvente care se incadreaza in conditiile art 89 din HG 925/2006. In cazul in care va fi necesara constituirea garantiei de buna executie, aceasta va fi de 5% din valoarea contractului fara T.V.A. (2.5% in cazul I.M.M.). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota: Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii oferteiindividuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatCerinta nr.1-Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 2-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati/tert sustinator;Cerinta nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006-Prezentare Formular 3-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati, ptr tert sustinator-declaratie art 181 lit.a), c1) si d) din OUG nr.34/2006 actualizata;Cerinta nr. 3-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 6-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti/asociati;Cerinta nr.4-Declaratie pe proprie raspundere conform art.69^1 din O.U.G. nr.34/2006-Prezentare Formular nr.5-Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Primar ? Ilie Bonches; Viceprimar ? Nicusor Cojocaru, Secretar ? Vasile Turcu; Manager public: Rusu Filaret Mircea; Director economic: Iancu Turcanu;comisia de evaluare: Alexandru Cristian Dragan ? inginer sef CT, Dudici Cezar Catalin consilier juridic, Mezdrea Felicia ? consilier juridic, Nicolai Sorodoc ? inginer CT, Florentin Merlusca ? inginer CT, Mirela Simionescu ? consilier achizitii publice, Lista consilierilor locali : Apetrii Gheorghe, Benchea Macsim Sinziana, Boca Roman, Candrea Dumitru, Chiruta Vasile, Mateiciuc Ilie, Obreja Mariana, Pindelea
Grigore, Popescu Constantin, Apostoaie Emil, Ripan Marius Vasile, Romanica Tirel, Forfota Danut Marcel, Scripcaru Corneliu, Simireanu Timinschi Serenela, Ungureanu Costel.Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati/subcontractanti/tert sustinator;Cerinta nr.5-Declaratie pe proprie raspundere conform Ordinului 314/2010 ANRMAP-Prezentare Formular 4-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati;Aceste documente vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul Cerinta nr.1-Certificat constatator emis de ONRC-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Aceste documente vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalulPersoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente)prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din
punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de traducerea autorizata in limba romana.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Vatra Dornei, str M Eminescu nr 17, sala 14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor pe baza de imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu toti operatorii economici care depun oferte admisibile2. Se solicita prezentarea Propunerii de contract si de acord cadru, insusita de ofertant Se permite prezentarea propunerilor de modificare a clauzelor contractuale specifice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256>2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Vatra Dornei ? compartiment juridic
Adresa postala: Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr 17, jud Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +40 230375229, Email: [email protected], Fax: +40 230375170, Adresa internet (URL): www.vatra-dornei.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 15:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer