Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si montare 3 statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente, servicii de proiectare si servicii aditionale furnizarii? in cadrul proiectului ?Sistem de preluare si prelucrare reziduuri


Anunt de participare (utilitati) numarul 142943/06.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A. GIURGIU
Adresa postala: Soseaua PORTULUI, nr. 1, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080013, Romania, Punct(e) de contact: ILIANA SPIRIDON, Tel. +40 246213003 / +40 246211528, Email: [email protected], Fax: +40 213110521, Adresa internet (URL): http: //www.apdf.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie nationala/administrare infrastructura portuara
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare si montare 3 statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente, servicii de proiectare si servicii aditionale furnizarii? in cadrul proiectului ?Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Giurgiu?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: portul Cernavoda, judetul Constanta; portul Calarasi, judetul Calarasi; portul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare si montare 3 (trei) statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente in porturile Drobeta Turnu Severin, Calarasi si Cernavoda, respectiv cate 1 (una) buc.statie de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente in fiecare din porturile mentionate, in cadrul proiectului ?Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Giurgiu?, inclusiv servicii de proiectare aditionale furnizarii, cu titlu accesoriu si lucrari de instalare, racordare la retele electrice si utilitati pentru punere in functiune statie de epurare compacta, cu titlu accesoriu. Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute este 0 (zero) lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42996000-4 - Utilaje de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
42910000-8-Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare (Rev.2)
45232100-3-Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (Rev.2)
45232200-4-Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)
51514000-8-Servicii de instalare de utilaje diverse de uz general (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare si montare 3 (trei) statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente in porturile Drobeta Turnu Severin, Calarasi si Cernavoda, respectiv cate 1 (una) buc.statie de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente in fiecare din porturile mentionate, in cadrul proiectului ?Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Giurgiu?, inclusiv servicii de proiectare aditionale furnizarii, cu titlu accesoriu si lucrari de instalare, racordare la retele electrice si utilitati pentru punere in functiune statie de epurare compacta, cu titlu accesoriu. Achizitia produselor urmeaza sa fie facuta in baza unui contract de furnizare conform prevederilor Planului de achizitii, pozitia 8, din Contractul de finantare nr. 99/02.05.2012, Cod proiect: POST/2012/3/3/003. Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute este 0 (zero) lei.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 997, 310RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de :99900¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬LEI2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 (nouazeci) zile calendaristice de la termenul limita de depunere a ofertelor specificat in anuntul de participare aferent procedurii;3. Garantia de participare se poate constitui conform prevederilor art. 86 alin.(1) din HG nr. 925/ 2006 astfel: i. prin virament bancarin contul autoritatii contractante nr. RO 66 BRDE 190 SV 01168391900 deschis la BRD Sucursala Giurgiu. Ordinul de plata, va purta viza bancii si va fi prezentat incopie semnata si stampilata pentru conformitate;ii. printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Este recomandabil ca instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de participare sa fie emis de catre o societate bancara ori de catre o societate de asigurari care are corespondent in Romania.4. Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta in RON pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile.5 . Ofertantul care dovedeste ca face parte din categoria I.M.M., conform prevederilor Legii nr. 346 / 2004, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cuantumul garantiei de participare specificat la punctul 1.6 Nota: In masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma stabilita conform prevederi ale OUG 34/2006 art. 2781 , alin. 1, lit. b. 1. Cuantumul garantiei de buna executie este de10 (zece) % din pretulcontractului, fara TVA.2. Modul de constituire a garantiei de buna executie : Prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante, care devine, in original, anexa la contract, conform prevederilor art. 90, alin.1 din HG 925/2006.Nota : este recomandabil ca instrumentul de garantare sa fie emis in conditiile legii de o societate bancara din Romania sau dupa caz, din strainatate cu corespondent in Romania sau de o societate de asigurari din Romania sau dupa caz, din strainatate cu corespondent in Romania.3. Ofertantul declarat castigator care dovedeste ca face parte din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cuantumul garantiei de buna executie specificat la punctul 1.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Co-finantarea F.E.D.R., prin POS-T, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.3 ? ?Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului? si contributie de la Bugetul de Stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita legalizarea asocierii pentru ofertantii carora le-a fost atribuit contractul.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se completeaza Formularul nr. 12 A care va fi prezentat in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului. Documentul va fi prezentat de fiecare asociat, de fiecare subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul. Pentru operatorii economici straini se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. ?Certificatul de cazier judiciar? al operatorului economiceliberatde Ministerul Administratiei si Internelor sau certificat echivalent eliberat de autoritatea competenta din tara de origine a ofertantului cu cel mult30 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor din care sa reiasa ca operatorul economic nu figureaza in cazierul judiciar.Documentul va fi prezentat in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotit de traducerea in limba romana efectuata de un traducator autorizat, dupa caz. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate ?Certificatul de cazier judiciar? sau certificatul echivalent in original sau copie legalizata, insotit de traducerea in limba romana efectuata de un traducator autorizat, dupa caz.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantulnu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 2 autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie autentica data in fata unui notar.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Secompleteaza Formular 12 Ccare va fi prezentat in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului.Documentul va fi prezentat, de asemenea, de fiecare asociat, precum si de fiecare subcontractant, dupa caz.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Secompleteaza Formularul nr. 12 B, care va fi prezentat in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului, precum si de fiecare asociat, dupa caz .Pentru tertul sustinator se solicita declaratie de neincadrare in prevederile art. 181 lit.a), lit.c^1 si lit.d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator completeaza corespunzator Formularul nr. 12 B, care va fi prezentat in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului. Pentru operatorii economici straini se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completarile ulterioare.
5. Certificatul pentru participare cu oferta independenta conformOrdinnr 314/2010 al presedintelui ANRMAP.Secompleteaza Formularul nr. 12 M ?Certificatul pentru participare cu oferta independenta conformOrdinnr 314/2010 al presedintelui ANRMAP? care va fi prezentat in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal/reprezentanti legali al/aiintreprinderii/asocierii care va participa la procedura de achizitie publica.6. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG 34/2006 privind conflictul de interese. Se completeaza Formular: 12 J ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG 34/2006 privind conflictul de interese? care va fi prezentat in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului si, dupa caz, de fiecare din asociati, de tertul sustinator, precum si de fiecare din subcontractanti. Ofertantul / Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 si cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul CN APDF SA Giurgiu sunt: Alexandrescu Florin Mihai - Membru A.G.A., Stoian Tudor - Membru A.G.A., Olea Viorel Ion - Membru A.G.A., Ofiteru Danut Gabriel - Membru C.A., Tanase Antonel - Membru C.A., Cretu Madalina - Membru C.A., Ion Magdalena Maria - Membru C.A., Chiru Ioan Alexandru - Membru C.A., Naftali Daniel Adrian - Membru C.A., Matei Cristian - Director General, Rosca Gheorghe - Director General Adjunct, Navala Steluta Petronela - Director Financiar, Burducea Marcel ? Inginer Sef, Spiridon Iliana - Sef Serviciu Achizitii si Aprovizionare, Costea Dragos Ovidiu - Sef Birou Juridic, Madin Niculae ? Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului, Serban Julien, responsabil tehnic Unitatea de Implementare a Proiectului, Iliescu Viorel ? Responsabil Achizitii Unitatea de Implementare a Proiectului.7. ?Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale? eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social ? datorii la bugetele locale ? din care sa reiasa ca ofertantul/ asociatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?de reprezentantul legal al ofertantului, precum si de fiecare asociat, dupa caz.8. ?Certificat de atestare fiscala? privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat, formular tip emis de organismele
competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul/ asociatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?de reprezentantul legal al ofertantului, precum si de fiecare asociat, dupa caz.
In cazul in care ofertantul/asociatul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?.9. Operatorul economic strain va prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) privind indeplinirea obligatiilor de plata aimpozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele vor fi prezentate in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
10. In cazul unei oferte comune, depusa de un grup de operatori , cerintele de la capitolul III.2.1.a) ?Situatia personala a candidatului sau ofertantului? trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte. (i) Ofertantul care este operator economic roman va prezenta in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, documentul?Certificat constatator? eliberat de ?Oficiul registrului comertului? de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati privind producerea si/sau comercializarea produselor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate ?Certificatul constatator? in original sau copie legalizata;(ii) Ofertantul care este operator economic strain va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, valabile la data depunerii ofertei, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta operatorul economic in relatiile cu tertii, ca operatorul economic este in functiune si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la intrarea in faliment ca urmare a hotarari judecatoresti, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati privind producerea si/sau comercializarea produselor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.
Documentele vor fi prezentate in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in original sau copie legalizata, insotit de traducerea in limba romana efectuata de un traducator autorizat, dupa caz.NOTA: In cazul unei oferte comune , depusa de un grup de operatori, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de calificare de la III.2.1.b), privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Acces la resurse.
Ofertantul trebuie sa demonstreze prin prezentarea de documente relevante ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la, sau are disponibile, resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare, in valoare de cel putin 1.665.770 lei necesare pentru a realiza cash-flow de executie al contractuluipentru o perioada de 3 luni;
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa demonstreze indeplinireacerintei privind accesul la resurse prin prezentarea unei scrisori / documente relevante din partea bancilor/societatilor finantatoare, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul? de reprezentantul legal al ofertantului. Convertirea in RON pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul leu / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data la care a fost emis documentul relevant prezentat de ofertant.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiati.Se solicita camedia cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiatisa fie cel putin egala cu suma de 9.994.620 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 20 ?Fisa de informatii generale?, in original, completat, stampilat si semnat de reprezentantul legal al ofertantului.
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, convertirea in RON pentru ofertantii romani si straini a mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiati, prezentata in alta moneda, se va realiza la cursul mediu anual leu / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Ofertantul va prezenta documente edificatoare in vederea dovedirii indeplinirii cerintei de calificare, in original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Operatorii economici care sunt persoane juridice /fizice straine vor prezenta documente edificatoare prevazute de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii trei ani financiari incheiati, in vederea dovedirii indeplinirii cerintei de calificare, care vor fi prezentate in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Operatorii economici care sunt persoane juridice /fizice straine vor prezenta traducerea autorizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus, in copie lizibila, stampilata si semnata pentru conformitate de reprezentantii legali ai ofertantului.
Sustinerea economico ? financiara.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridica, conform art. 186 alin (1), (2) si (3)din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica (Formularul nr. 24) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea economica si financiara va prezenta declaratiile in conformitate cu Formularul 24 care va fi prezentat in original, in forma autentica, Formularul nr. 12 A, Formularul nr. 12 B si Formularul nr. 12 J, completate, stampilate si semnate de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara.Se va prezenta, in original ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?, insotita de certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea experientei similare sau document constatator / recomandare care sa cuprinda datele de identificare ale contractului, perioada de derulare a acestuia precum si modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale sau procesul-verbal de receptie partiala / finala care sa faca dovada realizarii contractului conform obliga?iilor contractuale.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara de furnizare echipamente prin prezentarea a maximum 2 (doua) contracte similare, derulate de ofertant in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, care trebuie sa aiba valoarea totala/cumulata cel putin egala cu suma 4.997.310 lei, fara TVA.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 12 D, insotit de tabelul anexa, care va fi prezentat in original, completat, stampilat si semnat. Ultimii 3 ani, pentru care se face declaratia conform Formularului nr. 12 D, se vor calcula prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor.
Se va completa Formularul nr. 25 la care se vor anexa documente relevante pentru fiecare contractsimilar de furnizare, in copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, prezentata in alta moneda, convertirea in RON pentru ofertantii romani si straini se va realiza:
1. la cursul mediu anual leu / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv sau, dupa caz,
2.la cursul leu / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data la care a fost atribuit ofertantului contractul similar respectiv, in cazul contractelor care au fost atribuite ofertantului in anul 2013.
Documentele emise in alte limbi, se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana, prezentate in copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Se va prezenta?Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani?, la care se vor atasaCV-urile personalului de conducere al ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 I care va fi prezentat in original, insotit de CV-urile personalului de conducere al ofertantuluicare vor fi depuse semnate de fiecare persoana si datate, in original sau in copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantii legali ai ofertantului.
Se va prezenta ?Declaratie privind personalul de specialitate care va raspunde de indeplinirea contractului?. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca va asigura cel putin urmatorul personal de specialitate utilizat pentru furnizarea statiilor: (i) un responsabil licentiat in inginerie, desemnat prin decizie pentru asigurarea controlului calitatii, cu experinta in cadrul unui contract similar de furnizare; (ii) un responsabil licentiat in inginerie chimica, desemnat prin decizie pentru asigurarea urmaririi executiei montajului si serviciilor accesorii furnizarii, cu experinta in cadrul unui contract similar (iii) un specialist, licentiat in inginerie specialitatea instalatii electrice, cu experinta in cadrul unui proiect similar. (iv) un specialist, licentiat in inginerie specialitatea instalatii sanitare, cu experinta in cadrul unui proiect similar.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 12 K ?Declaratie privind personalul de specialitate care va raspunde de indeplinirea contractului? stampilat, in original, la carevor fi atasate , in copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul: (i) CV-urile semnate de fiecare persoana , (ii) copii ale certificatelor privind calificarea profesionala , (iii) documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei privind experienta intr-un proiect similar a personalului de specialitate; (iv) decizia de numire a responsabilului pentru asigurarea controlului calitatii; (v) decizia de numire a responsabiluluipentru urmarirea executiei montajului si serviciilor accesorii furnizarii; (vi) contractele de colaborare sau declaratiile de disponibilitate ale personalulului, dupa caz.
Autorizare pentru livrarea produselor
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta in originalsau in copie legalizata un act autentic emis deproducatorprin care este declarat distribuitor autorizat pentru livrarea produselor ofertate.
Informatii privind subcontractantii:
Se solicita completarea?Declaratiei privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?:
a) in cazul in care exista subcontractanti, - sesolicita prezentarea acordurilorpreliminare de subcontractare pentru toti subcontractantii, semnate de ambele parti, , din care sa rezulte cel putin: (i) Datele de identificare ale subcontractantului; (ii) Partea din contract pe care o doreste sa o subcontracteze ofertantul, conform art.188 alin (3) lit. g) din OUG 34/2006 si pe care subcontractantul se obliga sa o execute; (iii) Resursele umane si resursele tehnice pe care subcontractantul se angajeaza sa le puna la dispozitie pentru executia partii sale din contract.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. In situatia in care oferta este declarata castigatoare, ofertantul va prezenta autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului care i-a fost atribuit. in copie legalizata, contractele incheiate cu subcontractantii, insotite, dupa caz, de traducerea in limba romana dupa acestea efectuata de un traducator autorizat.
-Se solicita sa fie prezentate pentru fiecare subcontractant, in original, Formularul 12 A, Formularul 12 C si Formularul 12 J.b) In cazul in care nu exista subcontractanti se solicita prezentarea Formularului 12 G, stampilat si semnat de reprezentantul legal al ofertantului, in care ofertantul va completa textul ?Nu exista subcontractanti?, declarand astfel ca nu lucreaza cu subcontractanti la indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita completareaFormularului 12 G, in original, completat, stampilat si semnat de reprezentantii legali ai ofertantului, insotit, dupa caz, de acordurile de subcontractare solicitate care vor fiprezentate in copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantii legali ai ofertantului.
In cazul in care acordurile de subcontractare sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se vor prezenta copii dupa acorduri semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul de reprezentantii legali ai ofertantului, precum si traducerea autorizata in limba romana dupa acestea.
Fiecare subcontractant va prezenta in original Formularul 12 A, Formularul 12 C si Formularul 12 J completate, stampilate si semnate de reprezentantul legal al subcontractantului.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridica, conform art. 190 alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica (Formularul nr. 26) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c1) si d)din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta in originalangajament ferm in conformitate cu Formularul 26 care va fi prezentat in forma autentica, Formularul nr. 12 A , Formularul nr. 12 B si Formularul nr. 12 J, in original, completate, stampilate si semnate de reprezentantul legal al ofertantului.
Se solicita ofertantului sa prezinte dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu ISO 9001 sau alte standarde de certificare echivalente, certificate de organisme conforme cu standardele europene prin prezentarea documentului de certificare a sistemului ofertantului de management al calitatii , valabil la data limita de depunere a ofertelor, emis de organisme nationale sau internationale acreditate in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent. In cazul unei oferte comune , depusa de un grup de operatori , cerinta nr.1de la capitolul III.2.3.b) va fi indeplinita de fiecare din asociatii care au depus oferta comuna.
Modalitatea de indeplinire
Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea documentului de certificare a sistemului ofertantului de management al calitatii emis de organisme nationale sau internationale acreditate in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent, prezentat in copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantii legali ai ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica a procedurii de atribuire ?licitatie deschisa" doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), (conform art.42 si 44 alin 2) din Hotararea nr.1660/2006) avand certificat valid.In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei, deoarece criteriul de atribuire este ?pretul cel mai scazut?Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (unu)Durata runda: 1 (una) ziOfertantii vor depune la Registratura CN APDF SA Giurgiu, Soseaua Portului nr.1 Giurgiu, Jud. Giurgiu, in original, propunerea financiara aferenta ultimului pret ofertat la licitatia electronica, in conformitate cu prevederile cap IV.4.2, punctul 1 si punctul 2 in termen de 3 zile lucratoare de la data finalizarii licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 19.08.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.05.2013 12:00
Locul: sediul CN APDF SA Giurgiu soseaua Portului nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentant al ofertantului cu imputernicire inregistrata, datata si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic si copia actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul POS-T, Axa prioritara 3Domeniul major de interventie 3.3 - Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
1. Daca preturile ofertelor aflate in clasament pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2. In caz de asociere, se va prezenta: (i) in original, Acordul de asociere, in conformitate cu Formular nr. 22 semnat si stampilat de membrii asociatiei si (ii)Imputernicirea expresa si autentica a liderului de asociatie de a reprezenta asociatia si a semna documente in numele acesteia. In cazul in care acordul de asociere este incheiat in alta limba decat limba romana, se va prezenta acordul de asociere, in original si Imputernicirea expresa si autentica a liderului de asociatie, in original in forma autentica, precum si traducerea autorizata in limba romana dupa acestea.3. ?Documentatia de atribuire? poarta semnatura electronica a Directorului general al companiei noastre iar pentru deschiderea fisierului este nevoie sa instalati pe calculatorul dumneavoastra, soft?ul ?Digisigner? pe care il puteti descarca gratuit de la adresa: http: //www.digisign.ro/uploads/DigiSigner.zip4. Termenul de executie a contractului furnizare ?Furnizare si montare 3 statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente? este de 9 luni calendaristice. Perioada de garantie a produselor furnizatesi instalatiilor aferente este de 24 luni calendaristice.5. In conformitate cu preved. art 11, alin (4) din HG 925/2006, pentru demonstrarea indeplinirii conditiilor de participare specificate in fisa de date la cap. III.2), ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie, conf. Formularului 23, semnat de reprezentantul sau, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare cum au fost solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in trebuie sa mentioneze modul de indeplinire a cerintelor ? inclusiv daca au fost solicitate valori, cantitati. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut de art 11, alin. (4), din HG 925/2006, ofertantul are obligatia de a prezenta/documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in termenul prevazut, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare. Vor fi descalificati ofertantii care nu prezinta in termenul prevazut, documentele solicitate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii - Compania Nationala ?Administratia Porturilor Dunarii Fluviale? S.A. Giurgiu(CN APDF SA Giurgiu)
Adresa postala: Giurgiu, Soseaua Portului, Nr.1, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080011, Romania, Tel. +40 246213003, Email: [email protected], Fax: +40 213110521, Adresa internet (URL): www.apdf.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2013 16:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer