Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE SI MONTARE GEAMURI PVC


Anunt de participare numarul 16202/28.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
Adresa postala: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA CIRLIG, Tel.0256360655, Email: [email protected], Fax: 0256360682
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE SI MONTARE GEAMURI PVC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SEDIUL autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie si montare geamuri PVC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
25234100-1 - Ferestre din plastic (Rev.1)
45441000-0-Lucrari de montare de geamuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- suprafata tamplarie = 755, 5 mp
( obiectul contractului include: profil alb trei camere, geam, feronerie, plasa tantari, demontare geamuri existente, montare geamuri noi, transport)
Valoarea estimata fara TVA: 193, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.07.2007 pana la 20.09.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare = 1900 lei, in contul RO23TREZ6255005XXX000035 Trezoreria Jimboliaofertantul castigator va constitui garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
subventii de la bugetul de stat, plata se va face cu op, conform graficului de plati stabilit la semnarea contractului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
forma legala de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conditii de inregistrare, eligibilitate, capacitate tehnica si profesionala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
inregistrare, eligibilitate, aurorizare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
experienta similara
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1272/25.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.06.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: la casieria unitatii sau in contul RO35TREZ6255041XXX000056 TREZORERIA JIMBOLIA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2007 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.07.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2007 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane autorizate din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
JUDECATORIA TIMISOARA
Adresa postala: PTA VLAD TEPES, nr 2a, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 01873, Romania, Tel.0256-494650
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. stravapoleus, NR. 6 SECT. 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Tel.021-3104641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatiile se pot depune pe toata perioada desfasurarii procedurii in termen de 5 zile de la data luarii la cunostiinta de catre contestator asupra unui act de ilegalitate din partea autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
Adresa postala: STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: JIMBOLIA, Cod postal: 305400, Romania, Tel.0256360655, Email: [email protected], Fax: 0256360682
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2007 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer