Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE SISTEM INTEGRAT DE TICKETING ELECTRONIC pentru transportul urban de calatori din municipiul Tulcea


Anunt de participare (utilitati) numarul 98257/19.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRANSPORT PUBLIC S.A.TULCEA
Adresa postala: str. Prelungirea Taberei nr. 7, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820221, Romania, Punct(e) de contact: Constantinescu Emil, Tel.0240534278, Email: [email protected], Fax: 0240534242, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
FURNIZARE SISTEM INTEGRAT DE TICKETING ELECTRONIC pentru transportul urban de calatori din municipiul Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: implementare S.C.TRANSPORT PUBLIC SA. Tulcea
str. Prelungirea Taberei nr.7, Tulcea, Romania
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare SISTEM INTEGRAT DE TICKETING ELECTRONIC pentru transportul de calatori din municipiul Tulcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30144200-2 - Distribuitoare automate de bilete (Rev.2)
30123100-8-Masini de validare a biletelor (Rev.2)
35261000-1-Panouri de informare (Rev.2)
38112100-4-Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)
51612000-5-Servicii de instalare de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SISTEM INTEGRAT DE TICKETING ELECTRONIC compus din elementele descrise in caietul de sarcini.
-80 buc validatoare de bilete
-40 buc computere de bord
-30 buc panouri de informare
-30 buc automate de bilete si abonamente
-10 buc. inspector terminal
-4 buc puncte de vanzare si incarcare a titluirlor de transport
-1 buc. aplicatie web de dispecerizare, ticketing electronic si GPS
Valoarea estimata fara TVA: 380, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
51 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 25.000 LEI;GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-plata se va face in 48 rate lunare dupa receptia la punerea in functiune a sistemului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
- asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-decl. privind eligibilitatea.; decl.privind neincadrarea in sit. art.181 din OUG 34/2006; ptr. pers. juridice straine, orice doc. edificator din tara de origine care sa demonstreze ca nu se afla in sit. prev de art 181 din OUG 34/2006.; decl. privind calitatea de participant la procedura; certificat fiscal bugetul local si certificat fiscal bugetul consolidat valabile si fara datorii.;certificat de inregistrare; certificat constatator emis ORC; ptr.pers. juridice straine care sa dovedeasca forma de inregistrare,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-fisa de informatii generale cu cifra medie de afaceri ptr.2007, 2008, 2009
cerinta minima obligatorie: cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani va fi de min.700.000 euro.
bilanturi contabile ptr.2007, 2008, 2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista principalelor livrari de produse cf.obiectului contractului efectuate in ultimii 3 ani-se solicita min. 1 recomandare.
-experienta similara- se solicita ofertantilor efectuarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract de dimensiunile celui solicitat de autoritatea contractanta.
-ISO 9001/2001 si ISO 14001/2004
-lista subcontractanti daca este cazul.
-informatii privind asociatii daca este cazul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
faza finala a procedurii.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este PRETUL.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.05.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.05.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.05.2010 12:00
Locul: S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A TULCEA, STR. PRELUNGIREA TABEREI NR.7, TULCEA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali ai ofertantilor / pers. cu imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
documentatia se va obtine din SEAP sau de la sediul autoritatii contractante, in urma solicitarii in scris.Solicitarile de clarificari/corespondenta se va formula in limba romana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021310464, Email: [email protected], Fax: 021310464
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CONSTANTA
Adresa postala: STR.TRAIAN NR.23, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241616003, Email: [email protected], Fax: 02411616003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termene de atac prevazute la art.256 din OUG 34/2006, (5 zile incepand cu data luarii la cunostinta despre un act al autorit.contractante considerat nelegal)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC STP TULCEA
Adresa postala: STR.PRELUNGIREA TABEREI NR.7, Localitatea: TULCEA, Cod postal: 820221, Romania, Tel.0240534278, Fax: 0240534242
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2010 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer