Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare software de evidenta financiar contabila


Anunt de participare numarul 91553/26.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE
Adresa postala: Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA CHELMU, Tel.0744.37.88.85, In atentia: NECULAI OLARU, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-315.12..97, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
Altele: aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public al statului.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare software de evidenta financiar contabila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: A. Sediul Central al ANAR
B. Unitati cu personalitate juridica- Directii de Ape(DA): -DA Somes Tisa
-DA Crisuri
-DA Mures
-DA Banat
-DA Jiu
-DA Olt
-DA Arges Vedea
-DA Buzau Ialomita
-DA Siret
-DA Prut
-DA Dobrogea Litoral
-Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.
-Exploatarea Complexa Stanca Costesti
C. Unitati fara personalitate juridica:
-Centrul de Formare si Pregatire a Personalului in Gospodarirea Apelor
-Revista Hidrotehnica.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pachet software de evidenta tehnico-operativa si financiar-contabila distinct.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48443000-5 - Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pachet software de evidenta tehnico-operativa si financiar-contabila distinct.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 654, 460RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare - 16, 000 leiGarantia de buna executie a contractului - 5 % din valoarea contractului de furnizare , fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitateaCerinta obligatorie: prezentare formular 12 ADeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Cerinta obligatorie: completare formular 12 BPersoane juridice/fizice romane Cerinta obligatorie: Copie Certificat constatator emis de oficiulregistrului comertului .
Persoane juridice /fizice straine Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma deinregistrare / atestare ori apartenenta dinpunct de vedere profesional
Cerinta obligatorie: - Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Informatii cu privire la cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.Cerinta obligatorie: - Bilantul contabilla data de 31.12.2008 si 30.06.2009 vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindcapacitatea tehnica
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Informatii cu privire la lista principalelor livrari in ultimii 3aniSe va completa formularul C1Cerinta obligatorie: - Recomandari din partea altor beneficiari/clienti Se vor prezenta minimum trei recomandari pt produse similare a caror suma va fi de minimum 1, 654, 460 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de consultanta si implementare
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Termen de asigurare a asistentei tehnice
5%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Caracteristici tehnice
35%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice: conform DA publicata in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2010 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2010 11:00
Locul: Str. Edgar Quinet nr. 6, sect. 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021/319.51.76, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala Apele Romane Biroul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Edgar Quinet nr. 6, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Tel.021/3110146
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2009 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer