Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare stalpi portanti si cilindrii hidraulici pentru sustineri mecanizate


Anunt de participare (utilitati) numarul 145519/05.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 374172600, In atentia: Ing. Mirea Dana ? sef serv. APMD, Email: [email protected], Fax: +40 374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
furnizare stalpi portanti si cilindrii hidraulici pentru sustineri mecanizate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Mina Paroseni sucursala SNIMVJ SA Petrosani
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
120 buc stalpi portan?i, 30 buc cilindrii grinda glisanta, 30 buc cilindrii prinzator front, 60 buc cilindrii ripare-pa?ire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42121100-4 - Cilindri hidraulici sau pneumatici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
120 buc stalpi portan?i ?i 120 buc cilindrii hidraulici. Oferta se va face in mod obligatoriu pentru intreaga cantitate solicitata, neacceptandu-se oferta fractionata.In cazul in care vor exista oferte care nu ofera intreaga cantitate solicitata , acestea vor fi considerate neconforme si vor fi respinse
Valoarea estimata fara TVA: 1, 278, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este obligatorie.Val.gar.de partic.este: 25.575 lei.Per.de valab: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Modal.de constituire (pt.garantii in valuta data echiv.in lei: 5 zile inainte de data limita de dep.a ofertelor la cursul de schimb al BNR).a)virament bancar, in contul nr. RO14RNCB0165130168580006 deschis la BCR Petrosani;b)instrument de garantare, emis cf.legii de o soc.bancara sau de asigurari, in original.Daca documentul este emis de o banca sau o soc.de asig.din strainatate, se va prezenta si traducerea autorizata si legalizata(formular 1?model de scris.de gar.de partic.); Pt.IMM-uri: daca dovedescca indepl.cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratie cf.anexei 1 sau 2 la lege, op.econ.pot beneficia de reducere cu 50% a valorii garantiei de participare.Daca se prezinta o asociere de op.econ., pt.a benef.de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM.Garantia de partic.tr.sa fie irevocabila.Dovadaconstituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, in oricare din urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a oferteiDaca un operator economic depune contestatie si CNSC o respinge pe fond, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a contestatorului, potrivit art. 278.1 alin.1 lit.b din OUG nr. 34/2006, urmatoarea suma: 5.058, 75 lei.Restituirea garantiei de participare se face cf. prevederilor art. 88 din HG nr. 925/2006, coroborat cu preved. art. 278.1 alin.2 din OUG nr. 34/2006 Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.Modalitatile de constituire sunt: a) instrument de garantare emis cf. legii de o soc. bancara sau de asigurari ? in original, ce devine anexa la contract. Valabilitatea trebuie sa fie cu cel putin 14 zile mai mare decat durata de indeplinire a contractului.( formular 15 ? model scrisoare de garantie de buna executie )b) daca partile convin, se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale ? cf. art.90 alin. 3 din HG 925/2006modificat prin HG 1045/2011pentru IMM-uri : daca dovedesc ca indeplinesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratie cf. anexei 1 sau la 2 la lege, op.econ. pot beneficia de reducere cu 50% a valorii garantiei de buna executie. Daca se prezinta o asociere de op.econ., pentru a beneficia de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratieprivind eligibilitatea, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006-secompleteaza conform formularului 2Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.180 din OUG 34/2006.
Se va prezenta si de ofertantul asociat sau de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a, c^1, d si e din OUG 34/2006-se completeaza conform formularului 3.1.
(Nu se solicita confirmare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat)
Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.181 lit. a, c^1, d si e din OUG 34/2006.
Se va prezenta si de ofertantul asociat, daca este cazul.
Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul ? se completeaza conform formularului 3.2., declaratia privind neincadrarea in situatiile de la art.181 lit. a, c^1 si ddin OUG 34/2006.3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006-se completeaza conform formularului 4Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire) sunt:
1. Ing. Anghel Aurel
2. Ing. Nicolescu Cristian
3. Ec. Straut Delia
4. Ing. Dragulescu Florica
5. Ing. Abraham Beatrice
6. Ing. Ghicajanu Nicolaie
7. Ing. Popescu Alexandru
8. Ing. Ibanescu Ion
9. Ing. Mirea Dana
10. Ec. Borca Simona
11. Ing. Stancu Viorel
12. Ing. Holingher Sorina
13. Ing. Radescu Nicolae
14. Ing. Sienerth Ion Valter
15. Ing. Boteanu Daniel
16. Ing. Bogdan Emil
17. Jr. Colda Veronica
Valoarea necesara finantarii acestui contract de achizitie publica a fost aprobata de directorul economic al SNIMVJ SA.
Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art. 69.1din OUG 34/2006.
Se va prezenta si de ofertantul asociat sau de tertul sustinator sau de subcontractanti - daca este cazul.4.Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta-potrivit Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - se completeaza conform formularului 55.Acord de asociere ? numai in cazul in care la procedura de achizitie se prezinta o asociatie-se completeaza conform formularului 6Mai multi operatori economici se pot asocia pentru a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze asocierea. Asociatii vor desemna un lider de asociatie.
In cazul depunerii ofertei comune, fiecare dintre asociati va indeplini cerintele solicitate la Situatia personala (III.2.1.a), la Capacitatea de exercitare a act.profesionale (III.2.1.b) si la Standarde de asigurare a calitatii (III.2.4), pentru partea din contract pe care o realizeaza.Capacitatea economica si financiara (III.2.2)si Capacitatea tehnica si profesionala (III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie -se completeaza conform formularului 7 Pentru persoane juridice si fizice romane
1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului-- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Ofertantii isi asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane juridice straine
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-- in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduceri autorizate in limba romana
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la data de 31.12.2012
Modalitatea de indeplinire
- in original, copie lizibila sau copie legalizataa bilantului contabil vizat de organele competente, cu mentiunea "conform cu originalul"
2. Sustinerea capacitatii economice si financiare a ofertantului de o terta persoana, prin prezentarea angajamentului ferm? daca e cazul
Modalitatea de indeplinire
- se solicita angajamentul ferm de catre tertul sustinator, completat conform formularului 8
- in cazul in care ofertantul este ca?tigator, angajamentul ferm al ter?ului sus?inator va face parte integranta din contractul de achizi?ie publica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Modalitatea de indeplinire
- se completeaza in conformitate cu formularul 9 si anexa acestuia.
2. Sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de o terta persoana prin prezentarea angajamentului ferm? daca e cazul
Modalitatea de indeplinire
- se solicita angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform formularului 10
- in cazul in care ofertantul este ca?tigator, angajamentul ferm al ter?ului sus?inator va face parte integranta din contractul de achizi?ie publica.
3.Documente care atesta ca produsele oferite pot fi folosite in subteran, in atmosfera poten?ial exploziva grizutoasa, cu respectarea prevederilor Directivei 94/9/Ec (Directiva ATEX) sau a Hotararii de Guvern nr. 752 din 14.05.2004.
Modalitatea de indeplinire
- Documente care atesta ca produsele oferite pot fi folosite in subteran, in atmosfera poten?ial exploziva grizutoasa, cu respectarea prevederilor Directivei 94/9/Ec (Directiva ATEX) sau a Hotararii de Guvern nr. 752 din 14.05.2004. Stalpii portanti si cilindrii hidraulici pentru sustineri mecanizate sunt destinati utilizarii in atmosfere potential explozive din minele grizutoase siau o constructie speciala ce asigura functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite, iar pentru evitarea aparitiei sursei de aprindere a unei atmosfere potential explozive grizutoasesunt impuse anumite solutii constructive ale acestor produse.Cerintele pentru prezentarea unor documente care atesta ca produsele pot fi utilizate in subteran sunt precizate de catre HOTARAREA de GUVERNnr. 752 din 14 mai 2004, actualizata, privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, hotarare de guvern care transpune Directiva 94/9/EC ? Directiva ATEX.
Documentele care atesta ca produsele pot fi utilizate in subteran sunt emise de catre organisme notificate in conditiile stabilite in hotararea de guvern precizata mai sus, lista acestor organisme notificate fiind publicata si actualizata regulat de catre Guvernul Romaniei si de catre Comisia Europeana ? Directia Generala Intreprinderi si Industrie.
1. Respectarea standardului european de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent -
prezentarea de documente care confirma certificarea sistemului calitatii, emise de un organism independent sau de organisme stabilite in alte state ale U.E.
Modalitatea de indeplinire
- prezentarea de documente care confirma certificarea sistemului calitatii, emise de un organism independent sau de organisme stabilite in alte state ale U.E. Stalpii portanti si cilindrii hidraulici pentru sustineri mecanizateau o deosebita importanta pentru buna functionare a instalatiilor hidraulice ale sectiilor mecanizate de la locurile de munca din subteranul exploatarilor minere din Valea Jiului. Pentru asigurarea parametrilor tehnici necesari bunei functionari a echipamentelor si instalatiilor din subteran, productia unor astfel de echipamentetrebuie sa se faca in conditiile respectarii cerintelor unui sistem de calitate standardizat (ISO 9001/2008 sau similar).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Operatorii economici inregistrati in SEAP, potrivit preved.art.6 alin.2 din HG nr. 1660/2006, carora li s-au transmis invitatii de participare electronice in SEAP, potrivit preved. art.165 alin.2 din OUG 34/2006, vor prezenta preturi noi in SEAP pentru produsele stalpi portan?i ?i cilindrii hidraulici pentru sus?ineri mecanizate .Invitatia electronica va preciza data si ora de start a licitatiei electronice pentru produse, care nu poate fi mai devreme de 2 zile lucratoare de la data la care se transmit invitatiile electronice.Numar de runde si calendarul de desfasurare: 1 rundaDurata unei runde: 1 ziElementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: valoarea ofertei fara TVALicitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit : DAOfertantii pot vedea cea mai buna oferta: DALicitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului : DAOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie : DAPas minim de licitatie :0, 01% din valoarea estimata.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 19.11.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2013 10:00
Locul: sediul SNIMVJ SA , loc.Petrosani, str Mihai Viteazu, nr.3, jud Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii isi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea in scris in acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta inaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si inregistrate de autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor. Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va marca pe exterior in mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI".Operatorii au dreptul de a solicita clarificari cu privire la clauzele contractuale obligatorii ? sectiunea IV, care fac parte din documenta?ia de atribuire, inainte de data limita de depunere a ofertelor, in termenele stabilite de OUG 34/2006.Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele specifice ale proiectului de contractse depun odata cu oferta.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatc) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociat.Daca dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut fata de pretul oferit initial.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a uza de prev. art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006 (se completeaza conform formularului 14 si anexei la acesta). In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare cf. prev. art. 11 alin. 5 din HG nr. 925/2006 .Potrivit art.193.1 din OUG 34/2006, certificarea respectarii standardelor de asigurare a calita?ii nu poate face obiectul sus?inerii acordate de catre o alta persoana.Ptr. vizualizare D.A. incarcata in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment legislatie, contencios, juridic al SNIMVJ SA
Adresa postala: Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului SA, str. Mihai Viteazu nr. 3 et II, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 374172600, Email: [email protected], Fax: +40 374172601, Adresa internet (URL): : www.snimvj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer