Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare statii de lucru de tip Desktop si multifunctionale


Anunt de participare numarul 148704/25.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: str. Apolodor nr. 17 sector 5, mezanin, cam. 214, secretariat DGE., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Lacramioara Alexandru, Tel. +40 3199759/2491/2344, Email: [email protected], Fax: +40 3199862, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare statii de lucru de tip Desktop si multifunctionale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Apolodor nr.17, sector 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 720, 000 si 7, 300, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 1 contr. Subs./an. Val. Estimata a celui mai mic contract subsecvent Lot nr. 1:2.300.000 lei fara TVA, Lot nr. 2:420.000 lei fara TVA, valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent Lot nr. 1:3.450.000 lei fara TVA, Lot nr. 2:3.850.000 lei fara TVA. Cant. minima estimata pentru lotul 1:100 buc, pentru lotul 2:120 buc. Cant. maxima estimata pentru lot.1 150 buc, iar pt. Lotul 2-1.100
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizorul va pune in functiune multifunctionalele si va instala clonele pentru sistemele de operare si pachetele software necesare (drivere, suita Office, etc), care, pentru buna functionare a echipamentelor va fi efectuata pe baza datelor agreate cu directia de specialitate a achizitorului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30232000-4 - Echipament periferic (Rev.2)
30141200-1-Calculatoare de birou (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
furnizare si instalare statii de lucru de tip Desktop si multifunctionale:
Cantitate maxima a acordului-cadru:
Lot nr. 1 - 150 buc.
Lot nr. 2- 1.100 buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 720, 000 si 7, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: este detaliat in anexa privind loturile. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile lucratoare. Modul de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art.86 alin.(1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cont virament garantie de participare (pentru OP): RO06TREZ7005005XXX000153 deschis la ATCPMB. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul ce va fi retinut de autoritatea contractanta in conditiile respingerii pe fond a unei contestatii de catre CNSC este de 7.230 lei pentru lotul 1 si 7.630 pentru lotul 2. In cazul in care garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara de participare se va utiliza Formularul nr. 9 din Sectiunea III. 5 % din valoarea fara TVA a contractelor subsevente, constituita fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, fie, in cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin virament bancar, contul deschis de autoritatile contractante la Trezoreria Municipiului Bucuresti este RO 06 TREZ 7005005 XXX 000153. Aceasta se va constitui in termen de maxim 5 zile de la data semnarii de catre ambele parti a contractelor subsecvente. IMM-urile pot face dovada constituirii a 50% din valoarea garantiei de buna executie, conform Legii nr.346/2004, semnand o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006: prezentarea Declaratiei pe propria raspundere completata de catre operatorul economic si dupa caz, tertul sustinator, conform Formularului nr.1 din Sectiunea III.2. Incadrarea ofertantului sau, dupa caz, a eventualului tert sustinator in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: prezentarea Declaratiei pe propria raspundere completata de catre operatorul economic si dupa caz, tertul sustinator, pentru art. 181 lit. a), c1) si d)conform Formularului nr. 2 din Sectiunea III.Documentele solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei:
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?)- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la impozitele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?). In situatia in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG 925/2006.
Incadrarea operatorului economic in situatia prevazuta la art. 181 sau dupa caz, tertului sustinator in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
3. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - Formularul nr. 3 din Sectiunea III.
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr.4 din Sectiunea III, completat de fiecare asociat (in cazul unei asocieri de operatori economici), cat si de eventualii subcontractanti si terti sustinatori.Mentionam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: - BADEA Ciprian-Sebastian - Secretar General- CAZACU Corneliu - Secretar General Adjunct- GHEORGHE Madalina - Director General al DGJ- ALEXANDRU Lacramioara - Director General al DGE- MACAU Angelica - Director General Adjunct al DGE
- MOISE Elena Daniela ? Sef Serviciu ? DGE ? Serviciul Achizitii Publice si Derulari Contracte.5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura de atribuire ? Formular nr. 5 din Sectiunea III. 1. Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata.
2. Persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionatea) Fisa de informatii generale cu declaratia privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) ? Formularul nr. 6 din Sectiunea III.
Valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? Formularul nr. 6 din Sectiunea III.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor) a furnizat produse prin cel putin 1 contract max. 3 contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 1.100.000 lei pentru lotul nr. 1 si 420.000 pentru lotul nr. 2, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar.
Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani, calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Formularul nr. 7 din Sectiunea III.Valorile experientei similare vor fi convertite din euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei.
1. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertant.
Se solicita prezentarea certificatului ISO9001 sau echivalent in domeniul care face obiectul procedurii de atribuire, eliberat de un organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardelor relevante in domeniu, potrivit art. 191 din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor) a furnizat produse prin cel putin 1 contract max. 3 contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 1.100.000 lei pentru lotul nr. 1 si 420.000 pentru lotul nr. 2, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar.Valorile experientei similare vor fi convertite din euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei.Se solicita prezentarea certificatului ISO9001 sau echivalent in domeniul care face obiectul procedurii de atribuire, eliberat de un organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardelor relevante in domeniu, potrivit art. 191 din O.U.G. nr. 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda, pe durata a 24 de ore. In licitatia electronica se va introduce valoarea maxima aferenta fiecarui lot (cantitate maxima/lot x pret unitar ofertat). La licitatia electronica pot participa ofertantii care au prezentat oferte admisibile, cu conditia sa fie inregistrati in SEAP (www.e-licitatie.ro). Dupa licitatia electronica, ofertantii declarati castigatori vor avea obligatia de a transmite o noua oferta detaliata, semnata si stampilata. Observatie: Noile preturi inscrise in oferta trebuie sa fie mai mici sau cel mult egale cu cele ofertate initial. Ofertantii vor putea vedea pozitia pe care o ocupa in clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2014 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2014 11:00
Locul: Str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 Bucuresti, Mezanin, cam. 252A.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care, in urma finalizarii etapei finale de licitatie electronica, vor exista oferte egale, cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256² din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 213199759, Fax: +40 213199649
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2013 17:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer