Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare substante chimice


Anunt de participare numarul 149141/03.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str.General Grigore Balan, nr. 21, jud. Bistrita - Nasaud, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Rus Adrian Vasile, Tel. +40 263232743, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Bistrita-Nasaud prin SISTEMUL ELECTRONIC AL ACHIZITIILOR PUBLICE (SEAP)
Adresa postala: Str.General Grigore Balan nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii, Tel. +40 263232743, In atentia: Rus Adrian Vasile, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Bistrita-Nasaud prin SISTEMUL ELECTRONIC AL ACHIZITIILOR PUBLICE (SEAP)
Adresa postala: Str.General Grigore Balan nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii, Tel. +40 263232743, In atentia: Rus Adrian Vasile, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare substante chimice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatiile directiei silvice Bistrita-Nasaud mentionate in Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Directia Silvica Bistrita-Nasaud intentioneaza sa achizitioneze pentru anul 2014 substante chimice, materiale de uz fito-sanitar si ingrasaminte chimice, necesare pentru protectia padurilor, culturile din pepinierele silvice si culturile agricole de la Herghelia Beclean.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24450000-3 - Produse agrochimice (Rev.2)
24400000-8-Ingrasaminte si compusi azotati (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 78, 010RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum cuantum fix de 308 RON pentru lotul nr.1, 30 RON pentru lotul nr.2 si 1220 RON pentru lotul nr.3, cu o perioada de valabilitate de 60 zile, calculata de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare se constitui in conformitate cu prevederile art. 86 alin.(1) din HG nr.925/2006.Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unui ordin de plata sau a unei file cec, in contul D.S.Bistrita-Nasaud deschis la Banca Transilvania Bistrita: Cod IBAN RO 60 BTRL 0060 1202 2543 63XX, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare, in acest mod, se transmite in original la sediul autoritatii contractante si scanata in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelorcare coincide cu data limita de deschidere a ofertelor, deoarece procedura se desfasoara online;b) a sumei in numerar.Pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Procedura de atribuire desfasurandu-se online, aveti obligatia de a depune garantia de participare in original la sediul autoritatii contractante si scanata in SEAP, ambele pana la data limita de depunere a ofertelor.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare se va restitui in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 si 4 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii de productie ale RNP-Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale, din Sectiunea Formulare, in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor). In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare operator economic din cadrul asocierii va completa acest formular.2.Declaratie privind eligibilitatea, din Sectiunea Formulare, in care operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareNota: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, din Sectiunea Formulare, in care operatorul economic declara in ce calitate participa si depune oferta si daca face parte din grupuri sau retele de operatori economici.4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, din Sectiunea Formulare, in care operatorul economic declara ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute de art 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prezentate la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de achizitie publica).5.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor - in conf. cu preved. art. 9 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011. Certificatele fiscale pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art. 5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011.6. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - in conf. cu preved. art. 9 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011. Certificatele fiscale pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art. 5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011.7. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691(evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care semneaza, aproba documentele aferente procedurii sunt: ing. Ivan Gheorghe, ec. Lombrea Adriana, jur.Timoce Grigore Vasile, ing.Trisca Valentin, ing. Ferent Gheorghe, ing. Turcu Marius, ing. Alboi Sandru Vasile, ing. Bartha Adriana, ing. Lapuste Traian, ing. Suciu Aurel, ing. Tat Gheorghe si dr.ing. Rus Adrian Vasile.8. Certificat de participare cu oferta independenta, din Sectiunea Formulare, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - in conf. cu preved. art. 5 din ordinul ANRMAP nr. 509/2011, care sa cuprinda informatii actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC pentru operatorul economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, din Sectiunea Formulare, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea de documente, declaratii, autorizatii, contracte care sa certifice cerinta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care exista oferte financiare situate pe primul loc cu preturi egale, la solicitarea comisiei de evaluare, departajrea se va face prin incarcarea electronica, prin intermediul SEAP, de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din O.U.G. nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bistrita-Nasaud ? Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.General Grigore Balan, nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Tel. +40 2632327434, Email: [email protected], Fax: +40 263231343, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, www.directiasilvicabn.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer