Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare tractor dotat cu freza pentru defrisat in sistem de leassing financiar


Anunt de participare numarul 139976/26.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 12, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080191, Romania, Punct(e) de contact: Enescu Petrisor, Tel. +40 246218238, In atentia: Compartiment Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 246218292, Adresa internet (URL): www.dsgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare tractor dotat cu freza pentru defrisat in sistem de leassing financiar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: str. 1 Decembrie 1918, nr. 12, Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea unui tractor dotat cu freza pentru defrisat vegetatie forestiera in sistem de leassing financiar pe o perioada de 36 luni si asigurare de bun pe toata perioada leassingului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16700000-2 - Tractoare (Rev.2)
16100000-6-Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
una buc tractor
una buc freza pentru defrisat
Valoarea estimata fara TVA: 64, 790EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de 1000 euro se poate constitui: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari; - ordin de plata confirmat de catre banca emitenta; Cont depunere: RO63BRDE190SV03187991900-BRD sucursala Giurgiu; Cuantumul garantiei de participare se va calcula functie de cursul de referinta al BNR la data de 10.10.2012, respectiv 4.5641 lei pentru 1 euro. Pentru IMM-uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoarea garantiei de participare. In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor(facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 Anexa 1 - Declaratie privind incadrarea intreprinderilor in categorii intreprinderilor mici si mijlocii) prezentata in original, la vedere. Garantia de participare trebuie constituita pana cel tarziu la data deschiderii ofertelor; In cazul in care garantia de participare nu este prezentata pana la data deschiderii ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita conform conditiilor de mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa la sedinta de deschidere; Valabilitatea garantiei de participare 60 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor; In cazul in care ofertantul inainteaza o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor iar acesta o respinge ca nefondata, autoritatea contractanta va proceda la retinerea unei parti din garantia de participare conform art. 278^1 din OUG 34/2006 Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului, se constituie in maxim cinci zile de la semnarea acestuia; Modalitati de constituire: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; - retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la o unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu HG nr. 1045/19.10.2011. Suma initiala pe care o depune contractantul in contul astfel deschis este de 0.5% din pretul contractului; Cuantumul garantiei de buna executie se va calcula functie de cursul de referinta al BNR la data de 10.10.2012, respectiv 4.5641 lei pentru 1 euro.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri din productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - Formularul 1;2. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - Formularul 2;3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/2010 - Formularul 3;4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69(1) - conflictul de interese - din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - Formularul 4; Persoanele care aproba bugetul necesar finantarii contractelor de achizitie publica: Director General Adam Craciunescu, Director economic Gabriela Gatu; Persoanele care semneaza, aproba documentele aferente procedurii sunt: ec. Mecla Mihaiela, ec. Grigore Ioana, jurist Stanescu Florentin Marius, ing. Bicu Constantin, ing. Frumuselu Romeo, ing. Enescu Petrisor, ing. Tone Ovidiu;5. Declaratie privind calitatea de participant ? Formularul 5;6. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; 1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate si care trebuie sa aiba corespondent cu obiectul contractului - copie stampilata si semnata "Conform cu originalul" In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani: Curs mediu: 2009 - 4.2373 lei/eur; 2010 - 4.2099 lei/eur; 2011 - 4.2379 lei/eur;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista produselor livrate in ultimii trei ani; Cerinta: minim un contract similar doar ca obiect; 2. Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii unui service pentru intretinerea utilajelor in perioada de garantie. In cazul in care operatorul economic nu detine un astfel de service se va prezenta un contract de inchiriere, comodat sau alte documente prin care sa se faca dovada punerii la dispozitie. Unitatea service trebuie sa aiba in dotare un atelier de service mobil deoarece utilajele lucreaza izolat in fond forestier iar atelierul mobil permite in caz de avarie depanarea;
Cerificare ISO 9001:2008 - se vor prezenta si depune documente emise de organisme acreditate care confirma Cerificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001(sau echivalent) la ofertant; Se accepta si ofertantul al carui raport de audit a fost finalizat si din el reiese ca acesta va primi certificarea;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act sau refuzul de a emite un act......;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Giurgiu - Compartiment Juridic
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr. 12, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080191, Romania, Tel. +40 246218238, Email: [email protected], Fax: +40 246218292, Adresa internet (URL): www.dsgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2012 08:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer