Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare traverese lemn impregnate normale si speciale, cherestea, placi din fibre de lemn si placaj din lemn


Anunt de participare (utilitati) numarul 15809/24.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA
Adresa postala: STR.TAKE IONESCU, NR.56, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300124, Romania, Punct(e) de contact: COSMIN MUNTEAN, Tel.0256-277736, Email: [email protected], Fax: 0256-277793, Adresa internet (URL): www.ratt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare traverese lemn impregnate normale si speciale, cherestea, placi din fibre de lemn si placaj din lemn
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara, Bd. Take Ionescu, nr. 56
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
traverese lemn impregnate normale si speciale folosite la lucrarile de suprastructura executate la liniile de tramvai; cherestea de foioase si rasinoase; placi din fibra de lemn inobilate prin melaminare, placaj din lemn pentru lucrari de exterior (tegotex)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
20111000-7 - Traverse din lemn (Rev.1)
02190000-2-Cherestea (Rev.1)
20214000-9-Placi fibrolemnoase (Rev.1)
20216000-3-Foi de furnir (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Trav lemn normale-500 buc.
Trav lemn speciale-9, 232 mc
Cherest foioase-12, 24 mc
Cherest rasinoase-18 mc
Placi fibre lemn inobilate melaminare-15, 3 mc
Placaj din lemn pt. lucrari de ext.-280, 5 mp
Valoarea estimata fara TVA: 169, 276RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE: 2200 lei, defalcata pe loturi conf. document de atribuire, REDUCERE 50% PT. IMM-URI CF LEGII NR. 346/2004, ACTUALIZ. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE: 5% DIN VAL. CONTR. FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA; DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA ART. 181 DIN O.U.G. NR. 34/2006, MODIF.; CERTIFICATE DE PLATA A IMPOZITELOR, TAXELOR LA BUGETUL LOCAL SI DE STAT CERTIFICAT DE INREGISTRARE EMIS DE OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII GENERALE DECLARAREA CIFREI DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI (CIFRA ANUALA DE AFACERI IN ULTIMII 3 ANI SA FIE MIN. 250.000, DEFALCATA PE LOTURI CF. DOC. DE ATRIB), REDUCERE 50% PT. IMM-URI CF LEGII NR. 346/2004, ACTUALIZ
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI CONTININD VALOAREA, PERIOADE DE LIVRARE, BENEFICIARI AUTORIZARE PENTRU LIVRAREA PRODUSELOR, DOVADA CERTIFICARII CONDITIILOR DE CALITATE SAU ECHIVALENT DECLARATIA PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA (DACA E CAZUL)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
nr. 5938 / 17.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.06.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR LA CASIERIA R.A.T.T. ORDIN DE PLATA IN CONT RATT: COD IBAN: RO38RNCB0249049295940001 BCR TIMISOARA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2007 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2007 12:00
Locul: TIMISOARA, B-DUL TAKE IONESCU, NR. 56, DIRECTIA COMERCIALA , SALA LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTENICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL TIMISOARA - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: STR. TEPES VODA, NR. 2, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300055, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CORPUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN CADRUL R.A.T.T.
Adresa postala: B-DUL TAKE IONESCU, NR. 56, ,Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300124, Tel.0256-2777736, Fax: 0256-277793, Adresa internet (URL): WWW.RATT.RO
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2007 14:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer