Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare ulei tip ET10MOP, ulei electroizolant tip TR30, ulei mecanisme fine si ulei pentru compresoare tip K100 - acord cadru


Anunt de participare (utilitati) numarul 137289/09.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 33, Localitatea: Bacau, Cod postal: 6000049, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 232405619, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Loredana Temneanu, Tel. +40 32405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 32405316
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Loredana Temneanu, Tel. +40 32405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 32405316
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi 146-150 registratura, parter, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: registratura, Tel. +40 325298, In atentia: Loredana Temneanu, Fax: +40 325298
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare ulei tip ET10MOP, ulei electroizolant tip TR30, ulei mecanisme fine si ulei pentru compresoare tip K100 - acord cadru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA din Iasi, Bacau, Suceava, Piatra Neamt, Botosani si Vaslui
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 335, 668.2 si 671, 336.4RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: minim un contract subsecvent; Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 335668.20 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Uleiuri (ulei tip ET10 MOP, ulei electroizolant tip TR30, ulei mecanisme fine, ulei pentru compresoare tip K100) Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 335668, 20lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211820-5 - Uleiuri minerale (Rev.2)
09211200-3-Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)
09211810-2-Uleiuri usoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de produse ce urmeaza a fi achizitionate se regasesc in ANEXA 1 din Caietul de Sarcini si reprezinta cantitatile estimate pentru 1 an de zile din acordul cadru.ulei et 10 mop-Cantitatea minima pe durata intregului acord cadru este 5000kgCantitatea maxima pe durata intregului acord cadru este 10000 kg;
ulei tr30-Cantitatea minima pe durata intregului acord cadru este 45000 kg
Cantitatea maxima pe durata intregului acord cadru este 90000 kg
ulei mec fine-Cantitatea minima pe durata intregului acord cadru este 100 litri
Cantitatea maxima pe durata intregului acord cadru este 200 litri
ulei pt compresoare k100 Cantitatea minima pe durata intregului acord cadru este 100 litri
Cantitatea maxima pe durata intregului acord cadru este 200 litri
Valoarea estimata fara TVA: intre 335, 668.2 si 671, 336.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
12754 lei (6377 lei pt IMM); Mod de constituire: instrument bancar emis de o soc bancara sau de o soc de asigurari-in original; OP sau fila CEC cu confirmarea de catre banca, pana la data depunerii ofertelor in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau. Se va prezenta si decl pe propr rasp privind incadrarea in cat IMM (daca este cazul), in original. In conf cu art 278prim-(1) din OUG34/2006, in mas in care CNSC respinge o contestatie, AC va retine contestatarului din gar de part in raport cu val est a ctr suma: 4451, 34 lei(calculat conform litera a). Valab gar de part curge de la data limita de depunere a ofertelor si este valab cel putin 90 de zile de la data limita de dep oferte. Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10 % (5% pentru IMM) din valoarea contractului, exclusiv T.V.A. b) Modul de constituire: ?printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va respecta prevederile din HGR 925/2006 art 86 alin (2) ?(4), care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate sau -scrisoare de garantie bancara de buna executie care se va constitui anexa la contract sau -retineri succesive din facturile prezentate conform H.G. nr. 1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art 92 aliniat (4).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare(solic si pt sustinatori)-Prezentare Formular 12A ;2-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare(solic si pt sustinatori)-Prezentare Formular 12B;3-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de prevederile art 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se ca compl. de Ofertanti/Candidati/ofertanti Asociati/Subcontractanti/terti sustinatori)-Prezentare Formular 13A; Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General: Sorin-Sebastian POTANC; Director General Adjunct: Livioara SUJDEAPersoanele care organizeaza, deruleaza si finalizeaza prezenta procedura de achizitie: Constantin Brinza, Marius Ciobanu, Stelian Buliga, Loredana Temneanu4-Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta-Prezentare Formular 13B;5-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul? (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele mentionate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform Prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. Persoane juridice romane: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", valabil la data deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificat constatator, in original / copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, cu un numar de 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte: Domeniul/domeniile de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata. (in conformitate cu prevederile art.181, lit a din OUG nr.34/2006 autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura daca s-a pronuntat falimentul). Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in cazul in care acesta prezinta actul in copie conforma cu originalul, sa prezinte, pentru conformitate, Certificatul constatator in original/copie legalizata. Persoane fizice romane: Autorizatie de functionare / altele echivalente. Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. In cazul in care in acest certificat nu sunt trecute domenii de activitate necesare pentru indeplinirea contractului, neacoperite de subcontractanti / asociati, ofertantul va fi declarat descalificat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Cifra de afaceri globala Se solicita Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2011, 2010 si 2009) exprimata in lei si euro. Conversia valorilor se face la cursul mediu anual comunicat de BNR si anume: 2011:1euro=4, 2379 lei 2010:1euro=4, 2099lei 2009:1euro=4, 2373lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista de produse sim furnizate in ultimii 3 ani, care va cuprinde produse de natura celor descrise in Caietul de Sarcini.Aceasta lista poate fi insotita de cel putin un document(ctr, pv de receptie, etc) prin care sa se confirme furnizarea produselor, in valoare de cel putin: 335668, 20 lei fara TVA(valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent), precum si de recomandari. In cazul asocierii mai multor ofertanti, cerintele privind experienta similara detaliata mai sus trebuie sa fie indeplinita prin cumul de grupul de asociati
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de produse, are obligatia de a preciza: 1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din total produse furnizate 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. Subcontractantii vor prezenta si declaratia priv neincadrarea in preved art 69 ind 1 din OUG34/2006
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Declaratie care sa contina informatii referitoare la personalul/organismul
tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de
participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru
asigurarea controlului calitatii (prezentarea unei/unor dovezi de instruire a
personalului pt per de garantie acordata echipamentului si pt personal
calificat in vederea instruirii cu privire la modul de utilizare )
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in
vederea asigurarii calitatii
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara. Punctajul pentru factorul de evaluare ?pretul ofertei? se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat (80 puncte); b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctajul astfel: P(n) = (pret minim/pret(n)) x punctajul maxim alocat, unde: pret(n)=pretul din oferta financiara aofertantului pentru care se calculeaza punctajul P(n).
2.
Termen de livrare
20%
Descriere: Componenta tehnica. Punctajul pentru factorul de evaluare ?termen de livrare? se va acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre termenele de livrare ale ofertelor se acorda punctajul maxim alocat (20 puncte); b) pentru alt termen decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctajul astfel: P(n) = (termen de livrare minim/termen de livrare(n)) x punctajul maxim alocat, unde: termen de livrare(n)=termenul de livrare din oferta financiara a ofertantului pentru care se calculeaza punctajul P(n). Ofertele cu termen de livrare mai mari de 30 zile vor fi declarate neconforme, iar cele mai mici de 10 zile nu se vor puncta suplimentar.
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In lic el va fi config doar pretul. Punctajul pt term de liv va fi calculat dupa prima runda de neg de la sediul AC. AC va invita la etapa fin lic el toti of.care au depus of admisibile la prima etapa a proc.Durata rundei de lic el.va fi de: 1zi lucratoare - 1 runda.AC nu va incepe lic.el.maidevreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii inv.La lic el. au dreptul sa participe doar op. ec. inregistrati in SEAP.Of.pot vedea cea mai buna of.-da;Of. pot vedea nr.de partip inscrisi lalic.-nu;Lic.se prelungeste automat in cazul modif. clasamentului-Da;Se va utiliza pasul de lic.el.-Da.Val.proc a pasului de lic. este de 0, 5%, configurabil de catre AC la definirea lic.el.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.07.2012 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.07.2012 12:30
Locul: sediul EON Moldova Distributie SA din Iasi, str Ciurchi 146-150
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de Atribuire este publicata integral in SEAP, anexata prezentei invitatii de participare. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere; Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de operatorii economici la e-mail: [email protected], se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea: ?Documente si clarificari?. In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de oferta cu pretul cel mai scazut. Termenul de plata propus este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al aut.contr.considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Ciurchi, nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405998, Email: [email protected], Fax: +40 232405998
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2012 18:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer