Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE UNIFORME DE SERVICIU PERSONAL SILVIC DE TEREN D.S.PRAHOVA


Anunt de participare numarul 148487/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: prin DIRECTIA SILVICA PRAHOVA, str. Iuliu Maniu, nr.3, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100143, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel. +40 244594706, In atentia: KISSINGER ADY, Email: [email protected], Fax: +40 244595836, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE UNIFORME DE SERVICIU PERSONAL SILVIC DE TEREN D.S.PRAHOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DIRECTIA SILVICA PRAHOVA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE UNIFORME DE SERVICIU
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35810000-5 - Echipament individual (Rev.2)
18332000-5-Camasi (Rev.2)
18813000-1-Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 354, 123RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantum 7082, 46 lei.2.Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare.3. Modalitate de constituire: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta si in original, la sediul Directiei Silvice Prahova, pana la termenul limita de depunere a ofertelor, prevazut in anuntul de participare;
- prin virament bancar pana latermenul limita de depunere a ofertelor(Cont RO53BRDE 300 SV 2110 6963 000 deschis la BRD Ploiesti), - numerar la caseria Directiei Silvice Prahova, - prin depunerea la caseria Directiei Silvice Prahova a unui ordin de plata sau fila cec confirmata de banca, pana latermenul limita de depunere a ofertelor.4. Data de referinta pentru cursul de schimb, comunicat de BNR, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii, aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda este: cu 3 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.5. Cuantumul ce se va retine se va stabilii in conditiile art. 278 indice 1 alin.1, lit.a din O.U.G. nr. 34/2006.6. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87, alin.1 din H.G.925/2006.7.Modul de restituire a garantiei de participare: in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3, din H.G. nr. 925/2006.8. Copie scanata a garantiei de participare se va incarca/depune in SEAP. 1. Cuantumul garantiei de participare: 1 % din valoarea fara TVA a contractului.2. Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 2 zile de la data semnarii contractului de ambele parti.3. Modul de constituire a garantiei de buna executie: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, - Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis trebuie sa fie de minim 0, 5% din pretul contractului.- numerar la caseria DIRECTIEI SILVICE PRAHOVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.
3. Certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
4. Certificat de taxe si impozite locale care sa ateste ca ofertantul ?i-a indeplinit obliga?iile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
5. Certificatului de participare cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010.
6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Persoanele de decizie definite conform O.U.G. nr.34/2006: in cadrul D.S. Prahova: Dragos Ciomag, Teleanu Valentin, Elvira Radu, Claudiu Udroiu, Mihai Lucan, Kissinger Ady, Iova Alina, Popescu Gheorghe.
7. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. 1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele prevazute in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3 ani de cel putin 600.000, 00 lei.Documente obligatorii: - Declaratie privind cifra de afaceri.Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012in lei. Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BCE.Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul , in functie de anulcand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatoruleconomic care a depus oferta.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse similare.
2. FOTOGRAFII PRODUSE OFERTATE
3. RAPOARTE DE TESTARE
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
DOCUMENTE OBLIGATORII: Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, dincare sa rezulte ca a furnizat produse in valoare de minim 350000 lei, insotitade certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate saude catre clientul beneficiar.Pentru calculul echivalentei valorii contractelor similare exprimata in altamoneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BCE.Se solicita incarcarea in SEAP a unor fotografii ale produselor pentru care se solicita depunerea de mostre.Se vor prezenta rapoarte de testare emise deun laborator specializat si autorizat, pentru confirmarea caracteristicilor materialelor de baza pentru uniforma si camasa , captuselilor pentru uniforma , solicitate prin caietul de sarcini, conform urmatoarelor standarde: - EN ISO 1833:2010 pentru compozitia fibroasa, - EN 3801:2005 pentru greutate, - BS 22313:1992 pentru capacitatii de revenire la sifonare, - EN ISO 13934-1:1999 pentru rezistenta la rupere, - EN ISO 105 C06:2009 pentru rezistenta culorii, - EN ISO9 12945-2:2000pentru pilling (martindale), - EN ISO 12947/2:2006pentru rezistenta la abraziune, - STAS 6431-75 pentru determinarea legaturii- SR EN ISO 14419:2000 pentru determinare oleofobizare (teflonare).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In sit. in care mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre AC si sunt clasate pe primul loc, A.C.va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. Oferta cu pretulcel mai scazut va fi declarata castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Directiei Silvice Prahova
Adresa postala: str.Iuliu Maniu, nr.3, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100143, Romania, Tel. +40 244594706, Email: [email protected], Fax: +40 244595836
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer