Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati profesionisti


Anunt de participare numarul 134919/21.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI
Adresa postala: strada Jandarmeriei, nr.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013893, Romania, Punct(e) de contact: Oana BURTEA, Tel. +40 212087772, Email: [email protected], Fax: +40 212087738/61, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati profesionisti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 714, 475.71 si 1, 163, 439.09RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: cel putin un contract subsecvent pe an, in functie de fondurile bugetare ce vor fi alocate.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati profesionisti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35811300-5 - Uniforme militare (Rev.2)
18221300-7-Impermeabile (Rev.2)
18332000-5-Camasi (Rev.2)
18425000-4-Centuri (Rev.2)
18813300-4-Incaltaminte de oras (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexei 1 la Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 714, 475.71 si 1, 163, 439.09RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: cf Anexei B.In cazul in care ofertantul, odata cu depunerea of, prezinta doc(cf prev. Legii nr.346/2004) care-i dovedesc incadrarea in categoria IMM, atunci acesta va constitui gar de part la jumatate din val mentionata. Gar de part se exprima in lei si trebuie sa fie valabila 100 zile, de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Mod de constituire a gar de part, cf art.86, alin.1 si 5 din HG nr 925/2006:1)instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari;2)Virament bancar in contul autor contract: se poate realiza in contul RO03TREZ7015005XXX000145, deschis la Trez Sect 1 (cod fiscal UM 0461 Bucuresti: 4204224).OP-ul reprezentand gar de part va fi depus, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. Operatorul economic va depune diligentele necesare constituirii gar de part tinand cont ca termenul dintre data depunerii si confirmarea in extrasul de cont al unitatii este de 4 zile lucratoare.Dovada constituirii gar de part va fi prezentata in original, la vedere, in cazul in care aceasta se prezinta sub forma unui instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, iar pentru virament bancar in conditia confirmarii acestuia de catre organismul mai sus mentionat. Aceste dovezi se prezinta pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea of.3)Depunerea la casieria autoritatii contractante a unei sume in numerar(pt valori mai mici de 5.000lei).Of va fi respinsa daca nu este insotita de gar de part in cuantumul, forma si avand perioada de valab solicitate in doc de atribuire.Autor contract are dreptul de a retine gar de part cf art.87, alin.1 din HG nr. 925/2006.In cazul unei contestatii, in masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, autor contr va retine contestatorului din gar de part suma calculata in conf cu prev art.278^1 din OUG nr. 34/2006, cu modif si compl ulterioare, pt loturile 6, 7, 13 si 19 - cf Anexei B. Cuantumul gar de buna executie a contractului subsecvent de prestari servicii va fi de 5% (2, 5% in cazul in care ofertantul, odata cu depunerea ofertei, prezinta doc, cf prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care-i dovedesc incadrarea in categoria IMM) din valoarea contractului de prestare fara TVA.Mod de constituire a garantiei de buna executie, conform art.90, alin.1 si 2 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea: formular 12A
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: formular 12B
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), c^1) si d) si anume:
- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.ATENTIE:
Daca ofertantul a fost in relatie contractuala cu autoritatea contractanta in ultimii 2 ani si din motive imputabile acestuia, autoritatea contractanta a fost pusa in situatia de a rezilia contractul, depunerea acestei declaratii de catre ofertantul respectiv, poate da dreptul autoritatii contractante de a incadra acest aspect la ?fals in declaratii? si atrage descalificarea ofertei.- Declaratie privind calitatea de participant la procedura: formular 12C.- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta: Formular 12D.- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: formular 12EOfertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoanele din cadrul autoritatii contractante care detin functii de decizie cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Raducu Gheorghe Stancu, Dobre Catalin, Cristescu Maria si Stanciu Angela.-Cazierul fiscal, din care sa rezulte ca nu are fapte inscrise in acesta, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertei;
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) pentru persoane juridice, din care sa reiasa obligatiile exigibile, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetele locale), din care sa reiasa obligatiile exigibile, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic. - Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, valabil la data depunerii ofertelor (eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor), din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Acest lucru va fi subliniat pe certificat.
Documentul se va depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu inscrisul ?conform cu originalul?, cu mentiunea ca in cazul in care firma va fi declarata castigatoare, se angajeaza sa depuna documentul mai sus mentionat in original sau copie legalizata.Cerinta obligatorie pentru persoane juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse pe ultimii trei ani, conform art. 188, alin. 1, pct. a) dinO.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Mostre
Informatii privind asigurarea calitatii.
Certificate privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001:2008 sau certificate echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda, avand o durata de 24 de ore, procesul de ofertare referindu-se numai la pretul ofertei.Pentru informatii suplimentare, vezi punctul VI.3.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.06.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.06.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele desemnate sa asiste la deschiderea ofertelor vor prezenta imputernicire scrisa semnata de reprezentantii legali ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit.Conform art. 165 alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru participarea la etapa finala de licitatie electronica autoritatea contractanta va transmite, simultan, invitatii, pe cale electronica, numai ofertantilor care au depus oferte admisibile.In cadrul licitatiei electronice, procesul de ofertare se refera numai la preturi.In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, pe parcursul efectuarii rundei de licitatie electronica, autoritatea contractanta nu are dreptul de a dezvalui identitatea ofertantilor.Licitatia electronica se finalizeaza la un moment precis stabilit ce va fi comunicat ofertantilor prin invitatia de participare.Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a indeplinit criteriile de calificare solicitate prin documentatia de atribuire si are pretul cel mai scazut pe total valoare lot, la etapa finala de licitatie electronica, in conformitate cu prevederile art. 169, alin. (2) si art. 200 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care, in urma finalizarii etapei de licitatie electronica, pe locul I se claseaza doua sau mai multe firme cu aceeasi valoare, exprimata in LEI fara TVA, pentru atribuire, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita acestora o noua oferta de pret in plic inchis, cu doua zecimale, in conformitate cu prevederile legii nr. 348/2004 si ale Ordinului MFP nr. 1840/2004 privind denominarea monedei nationale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vat poate sesiza CNSC in ved anularii ac si recun dreptului pretins/interesului legitim, in max 10 zile incep cu ziua urmat luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autorit contract pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0461 Bucuresti - compartimentul juridic
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, nr. 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013895, Romania, Tel. +40 212087772, Fax: +40 212087738/61
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2012 10:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer