Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare utilaj aerare brazda in sistem leasing


Anunt de participare numarul 141864/08.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SALUBRIS S.A. Iasi
Adresa postala: Soseaua Nationala 43, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700273, Romania, Punct(e) de contact: oana bularda, Tel. +40 0232276244, Email: [email protected], Fax: +40 0232266463, Adresa internet (URL): http: //www.salubris.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
Altele: servicii de salubrizare menajera
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare utilaj aerare brazda in sistem leasing
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: iasi sc salubris sa str aurel vlaicu nr 76
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare 1 bucata utilaj aerare brazda
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42990000-2 - Diverse utilaje cu utilizare speciala (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: 344, 978.26EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
5175 euro/alta moneda;se constituie in lei;data pentru care se determina echivalenta Ron/Euro/alta moneda: 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, curs BNR, dupa ora 14.00; se constituie prin numerar, virament bancar sau instrument de garantare.cont depunere: RO51BRDE240SV12952322400 - cont lei sau RO07BRDE240SV13835902400 - cont euro.Ofertantii care se prezinta la proced in calit de IMM vor depune 50% din garantie si vor prezenta docum justif conform Lg 346/2004, anexa 1, 2.Valabilitatea garantiei 60 zile de la dat limita de depunere a ofert.AC are dreptul de a retine garant atunci cand ofert isi retrage oferta in perioada de valabilit a acesteia sau cand oferta sa stabilit castig refuza ssa semneze contractul in perioada de valabilit.Garantia se returneaza ofert castig in term de 3 zile de la data constit garant de buna execut, iar celor necastig se return dupa semnarea contract, dar nu maitarziu de 3 zile de la data expir valabilit ofert.in conform cu art 278^1, in cazul inreg unei contestatii iar CNSC respinge contestatia AC va retine contestatarului suma de 5279.99 lei. 7% (3, 5 % pentru IMM-uri ) din val fara TVA a contractului. Se constit numerar sau instrument de garantare, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin 2-4 din HG nr. 925/2006 se aplica in mod corespunzator.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse de finantare = fonduri propriiavans platit = 15%perioada de finantare = 36 lunimodalitate de rambursare = rate lunare egale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 180 din OUG 34/2006 ? formular 4.Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ? formular 5.Incadrarea in situatiile prevazute la 181 in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 da dreptul autoritatii contractante sa excluda ofertantul respectiv din procedura de atribuire a contractului.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se va completa formularul 6.Obligatia ofertantului de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.4. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 - se va completa formularul 7.In cazul in care ofertantul/tertul/subcontractantul/asociatii se incadreaza in oricare din situatiile prevazute in 69^1 din O.U.G. 34/ 2006, oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organiz, derularea si finaliz procedurii sunt: dir gen ing I Apostol, contabil sef ec V Pipirig, ec O Bularda, ing D Mocanu, dir adjunct ing C Creanga 1.Persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza de activitate isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar codurile CAEN care sa-I permita sa comercializeze produsele pentru care depune oferta.Se va prezenta in original sau copie lizibila sau copie lizibila semnata si stampilata dereprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?.2.Pentru persoane fizice romane : se solicita autorizatia de functionare precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.Documentele prezentate vor fi inaintate in copie semnata si stampilata « conform cu originalul », insotite de traducerea autorizata a acestora.3.Pentru persoane juridice/ fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. bilantul contabil din iunie 2012 sau decembrie 2011
2. cifra de afaceri din cadrul formularului de informatii generale - formular 7
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. bilantul contabil din iunie 2012 sau decembrie 2011 = se va prezenta bilantul2. cifra de afaceri din cadrul formularului de informatii generale = se va completa formular 7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani
2. certificate constatatoare/alte documente in conformitate cu prevederile Art. 188 alin (1) lit a) din OUG nr. 34/2006
1. certificare SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent la ofertant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani = se va comleta formularul 92. certificate constatatoare/alte documente in conformitate cu prevederile Art. 188 alin (1) lit a) din OUG nr. 34/2006 = se vor prezenta documentele1. certificare SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent la ofertant= se va prezenta certificatul, in copie certificata "conform cu originalul" semnata si stampilata de ofertant.certificatul prezentat trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita pentru depunerea ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
componenta tehnica
15%
Descriere: termen de garantie
3.
componenta tehnica
5%
Descriere: timp de interventie remediere defectiuni in perioada de garantie
4.
componenta tehnica
10%
Descriere: timp de livrare
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2013 12:00
Locul: iasi sc salubris sa sos nationala nr 43
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
daca 2 sau mai multe oferte vor avea acelasi punctaj, AC va solicita ofertantilor o noua oferta financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta financiara este mai mica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006, art. 256^2 alin 1
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic
Adresa postala: sos nationala nr 43, Localitatea: iasi, Cod postal: 700273, Romania, Tel. +40 0232276244, Email: [email protected], Fax: +40 0232266463
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2013 10:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer