Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare utilaje agricole si forestiere pentru DS ILFOV


Anunt de participare numarul 145457/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare utilaje agricole si forestiere pentru DS ILFOV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul DS Ilfov, sediile O.S. Branesti, Bucuresti, Snagov.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de utilaje agricole si forestiere pentru regenerarea padurii si recoltarea masei lemnoase in cadrul celor trei subunitati ale DS ILFOV.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16700000-2 - Tractoare (Rev.2)
16400000-9-Masini agricole sau horticole de pulverizat (Rev.2)
16600000-1-Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Tractor cu troliu forestier, freza pentru sol, tocatoare pentru resturi vegetale , motocultor cu anexe, motoferastraie( 4 buc), motounelte( 4 buc), atomizoare( 2 buc), conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 302, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea este de :5000 lei-Lot 1, 500 lei -Lot 2, 450 lei-Lot 3 . Garantia de participare va fi valabila minim 30 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitatea de constituire: numerar la casieria unitatii, prin virament bancar in contul RO45BRDE445SV12329894450-BRD Victoria sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Documentul de plata , altul decat cel pentru depunerea numerar, v-a fi scanat si postat in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor si prezentat la sediul AC de catre toti operatorii economici.Cursul leu/euro este de 4, 3 lei/euro Valoarea garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului semnat si se constitue sub forma de scrisoare de garantie bancara valabila 30 de zile de la data semnarii contractului, polita de asigurare , virarea valorii in contul de garantii deschis pentru contractul semnat sau orice alt instrument de plata .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii-investitii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate-Certificat de participare cu oferta independenta(c.f.Ordin ANRMAP nr 314/2010)-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, conform formular din D.A. in care apar persoanele cu functii de decizie din cadrul A.C.: Nr crt Nume si prenume Domiciliul Functia1 Voicu Dumitru Targoviste Director2 Heimerl Florina Bucuresti Director ec3 Balea Emilian Bucuresti Inginer4 Pelihaci Sabo MihaelaBucuresti Economist5 Savu Cristian Bucuresti Inginer6 Voicu Georgiana Bucuresti Consilier juridic7 Gisca Stefan Bucuresti Inginer-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Certificat fiscal din care sa reiasa ca nu exista datorii la bugetul de stat , scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Certificatele se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, cu informatii reale/actuale la data limita depunerii ofertelor din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar furnizarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator in original sau copie legalizata , in termen de maxim 48 ore de la solicitarea A.C.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani(2012, 2011, 2010).Nivelul minim este de:
-Lot 1 :500 000 lei ;
-Lot 2 :50 000 lei ;
-Lot 3 :40 000 lei, avand vedere cursul mediu anual lei/valuta(euro) comunicat de BNR, pentru echivalenta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru demonstrarea cifrei de afaceri se va perezenta declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2012, 2011.2010), semnata de administrator sau reprezentantul legal. Nivelul minim este de : -Lot 1 :500 000 lei ;
-Lot 2 :50 000 lei ;
-Lot 3 :40 000 lei, avand vedere cursul mediu anual lei/valuta(euro) comunicat de BNR, pentru echivalenta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor produse similare livrate in ultimii 3 ani, raportate la data limita de depunere oferte. Ofertantul va prezenta certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar al serviciilor sau copii de pe procesul verbal/procesele verbale de receptie partiala /finala de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost livraate pana la data depunerii ofertelor , produse similare.
Certificate privind indeplinirea standardelor de calitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar al produselor sau copii de pe procesul verbal/procesele verbale de receptie partiala /finala de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost furnizate pana la data depunerii ofertelor , produse similareCertificat ISO9001 sau similar
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul unor oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, A.C. va solicita , prin intermediul SEAP, incarcarea de documente cu noi preturi.Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic( disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimnetul juridic
Adresa postala: sos Pipera , nr 46 B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014254, Romania, Tel. +40 212332416, Email: [email protected], Fax: +40 212332417
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 12:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer