Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE VEHICULE DE COMPACTARE A DESEURILOR


Anunt de participare numarul 145449/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ZONE VERZI TEC SRL
Adresa postala: STR. ELENA DOAMNA, NR.1 A, Localitatea: Tecuci, Cod postal: 805300, Romania, Punct(e) de contact: MIRELA MUNTEANU, Tel. +40 0236820312, Email: [email protected], Fax: +40 0236820312, Adresa internet (URL): str.Elena Doamna , nr.1A , loc.Tecuci, jud.Galati, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
Altele: Intretinere Zone Verzi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE VEHICULE DE COMPACTARE A DESEURILOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str.Elena Doamna , nr.1A ,
loc.Tecuci,
jud.Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare vehicule de compactare pentru colectarea si transportuldeseurilor menajere in amestec fiecare cu o capacitate de 18 mc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 1, 311, 290RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitat: 26000lei (cu declaratie incadrare IMM 13000 lei).Echivalenta pentru GP depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile .Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare acceptat: a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ? in original, Formularul nr. 1; b) ordin de plata in contul cu nr.RO23CARP018100781271RO02, deschis la banca Carpatica Tecuci, beneficiar: ZONE VERZI TEC S.R.L., cod fiscal: RO29358725, c) garantie de participare emisa de o societate de asigurari.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In conf cu art.278^1, alin.(1), lit.a) si alin (2) din OUG nr.34/2006 in masura in care CNSC respinge contestatia depusa de ofertant, sau contestatorul renunta la contestatie, AC va retine din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica suma de 5091, 289 lei . Solicitat: GBE in procent de 10 % din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE: prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara(Formular nr. 2), ori de o societate de asigurari.Perioada de valabilitate a GBE trebuie sa fie cel putin egala cu durata contracului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform H.G. 925/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180. Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.4) si Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil). Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006(Formularul 5).Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excludereaofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.3.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativteritoriale pe raza careia societatea isi are sediul social, din care sa rezulte, indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta. Doc.inoriginal, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.4.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte plata obligatiilor fata debugetul local scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta.Doc.in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice /fizice autorizate straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu legislatia tarii de origine.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste documente vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
5.Declaratia de participare la licitatie cu oferta independenta, in conformitate cu Ordinul nr. 314/2010 al A.N.R.M.A.P. ?( Formularul nr. 6)6.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006 ? (Formularul 7). Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: director general-Mircea Iulian , director executiv-Vasilache Badiu , Contabil Sef -Dinu Ionelia , Sef birou -Stefan Savin , Fotache Valerica , Munteanu Mirela , Ghimici Cristina Delilah , Pricope Mihaela a)Persoanele juridice romane : Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, care sa cuprinda date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice.Pentru persoanele fizice autorizate se va prezenta un document in copie certificata ?conform cu originalul? care sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii.
Documentul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata
b) Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul,
insotite de traducerea autorizata in limba romana. Din datele cuprinse in certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati in conformitate cu obiectul achizitiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 2600000lei.Ofertantii vor prezenta documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a acestora si din care sa reiasa cifra globala de afaceri aferenta anilor 2010, 2011, 2012, in vederea indeplinirii cerintei minime de calificare.
Valorile vor fi exprimate in lei;pentru echivalenta se vor folosi cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
- bilanturile contabile pe ultimii 3 ani vizate si inregistrate de catre organele competente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Valorile vor fi exprimate in lei;pentru echivalenta se vor folosi cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 8-Informatii generale.Prezentarea bilanturilor contabile( inclusiv contul de profit si pierdere )vizate si inregistrate de organele competente in copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul".
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: - maxim 2 contracte/ procese verbale de receptie/documente prin care sa se confirme livrarea in ultimii 3 ani de produse similare cu produsele supuse procedurii de achizitie publica a caror valoare cumulata sa fie mai egala sau mai mare cu 1300000 lei (fara TVA). Documentele solicitate vor fi in copie, semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
Listaprincipalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, care va contine valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Prezentarea certificatului privind implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Certificatul solicitat trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a
ofertelor si va fi prezentat in copie lizibila semnata si stampilata pentru
conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare cu exceptia ofertantului/ ofertantilor care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va completa Formularul 9A si se vor prezenta documentele solicitate in copie semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.-Se va completa Formularul 9Certificat privind implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de livrare a produselor
20%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi ale element ofertei. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi.- Licitatia electronica se va desf. intr-o singura runda, o runda = 24 ore; In cazul in care pret ofertate sunt egale, ofertantii vor prezenta o noua oferta de pret in plic inchis, la sediul autoritatii contractante.- Pret de pornire la licitatia electronica va fi pretul total, in lei fara TVA, prezentat in cadrul procedurii delicitatie deschisa.- In vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem- Ofertantul cu pretul cel mai scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare, oferta, refacuta, la valoarea licitata electronic .
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.09.2013 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante ZONE VERZI TEC SRL din STR. ELENA DOAMNA, NR.1 A, Tecuci, jud.Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
modul de departajare al ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: -in cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi factorul de evaluare cu pondere mai mare, respectivpretul ofertei-in cazul in care vor exista si preturile din cadrul ofertelor in cauza sunt egale , AC va solicita ofertantilor o noua propunere financiarain plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006 , art 256^2
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ZONE VERZI TEC S.R.L.
Adresa postala: Str.Elena Doamna , nr.1A, Localitatea: Tecuci, Cod postal: 805300, Romania, Tel. +40 236820312, Email: [email protected], Fax: +40 236820312
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer