Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZAREA DE PRODUSE DE PANIFICATIE PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PRIMAR SI GIMNAZIAL DE STAT SI PRIVAT, PRECUM SI PENTRU COPIII PRESCOLARI DIN GRADINITELE DE STAT SI PRIVATE CU PROGRAM NORMAL DE 4 ORE PENTRU ANUL SCOLAR 2013- 2014


Anunt de participare numarul 144829/10.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel. +40 0263230741, Email: [email protected], Fax: +40 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZAREA DEPRODUSE DE PANIFICATIEPENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PRIMAR SI GIMNAZIAL DE STAT SI PRIVAT, PRECUM SI PENTRU COPIII PRESCOLARI DIN GRADINITELE DE STAT SI PRIVATE CU PROGRAM NORMAL DE 4 OREPENTRU ANUL SCOLAR 2013- 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul gradinitelor si scolilor de pe teritoriul jud Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 20132-2014 in conformitate cu prevederile OUG 96/ 2002 cu modificarile si completarile ulterioare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1- 2.563.912 buc/an ;lot 2- 1.084.910 buc/ an ; lot 3- 998.224 buc/ an; lot4- 1.132.258 buc/ an ;lot 5- 931.188 buc/ an;
Valoarea estimata fara TVA: 1, 987, 252RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de paticipare este de: lot 1- 10.300 lei;lot 2 -5.000 lei;lot 3- 6.180 lei;lot 4- 7.020 lei ;lot 5- 3.910 lei ;Depunerea garantiei de participare este obligatorie. Garantia trebuie sa fie irevocabila si va fi depusa separat de plicul care contine oferta, in original.Garantia de participare trebuie sa fie valabila cel putin 120 de zile (in conformitate cu perioada de valabilitate a ofertei) de la termenul limita de primire a ofertelor si va fi emisa in favoarea Autoritatii Contractante, pentru suma specificata. Garantia de participare se va constituifolosind una din urmatoarele modalitati: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unui ordin de plata in contul autoritatii contractante deschis la Trezoreria Bistrita, cu conditia confirmarii acestora de catre banca, In cazul scrisorii de garantie bancara se va completa formularul anexa.Contul de garantii RO 88 TREZ 1015006XXX000166;Cod fiscal 4347550Nota : Ofertantului caruia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ii va respinge contestatia formulata sau contestatorul a renuntat la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare i se va retine potrivit art.278^1 din O.U.G. 34/2006 o parte din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului in suma de : lot 1 ? 4.574, 81 lei ;lot 2- 3.363, 22 leilot 3- 3.094, 50 lei;lot 4- 3.510 lei; lot 5- 1956, 68 leiNota : In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada) in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004), valoarea pentru garatia de participare se accepta in procent de 50% din cuantumul precizat . Valoarea garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVAGarantia de buna executie se poate constitui prin oricare din modalitatile prevazute la art 90 alin 1-3 din HG 925/ 2006 .Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.Restituirea garantiei de buna executie se face in conformitate cu prevederile art. 92 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr 5 )Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formular nr.6 )Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.8)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere(completare Formular nr.7)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Presedinte Consiliul Judetean ? Emil Radu Moldovan , Vicepresedinti : , Alexandru Pugna ; Popescu Grigore Dorin, Administrator public -Florin Grigore Moldovan , Tinis Viorel ? director economic, Redl Iosif ? secretarul judetului , Sabo Augustin ? sef Seviciu buget finante , Redl Alexandru ? consilier Serviciu buget finante, Coldea Raveca- sef Birou achizitii publice , Ungureanu Elisabeta consilier Birou achizitii publice , Bulcu Coralia - sef serviciu juridic, , Pintea Violeta- consilier juridic, Suciu Georgeta ? consilier Serviciu buget finante;consilieri judeteni : Bretfelean Ciprian Radu, Bugnar Ramona-Cristina, Bumbu Mihai-Adrian, Coman Samuel Leon, Curteanu Eugen-Dicones, Circu Mirela Maria, Gaftone Ioan, Lacatus Emil, Lupsan Nicolae Grigore , Marc Vasile, Mereuta Mircea, Moldovan Andrei Valentin , Moldoveanu Ileana, Montoiu Gabriela-Catalina, Muresan Mihail, Negruseri Vasile, Pop George, Puica Vasile , Rogozan Florin-Grigore, Runcan Anton-Claudiu, Sasarman Monica, Sighiartau Robert-Ionatan, Stroe Iulian-Cristian, Suciu Andrei, Szanto Arpad , Ulecan Maria, Urite Florin;
5.Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor publice pentru obligatiile de plata catre buget , din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
6. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile fata de bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele Prezentarea Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte :
-Ca obiectul de activitate al ofertantului include si activitati ce fac obiectul prezentei licitatii
Documentul va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul ?- Prezentare Autorizatia sanitara de functionare a unitatii eliberata de Directia de Sanatate Publica sau certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica cf OMS 1030/ 2009 ;
- Proces verbal de constatare intocmit de DSVSA ( de pe raza judetului in care functioneaza unitatea) in luna depunerii documentatiei pentru licitatie din care sa rezulte conformitatea unitatii cu cerintele legislatiei sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare sau echivalent in conformitate cu Ordinul nr 113/ 2008, ORDINUL 111/2008 Regulamentul CE nr 882/ 2004 al Parlamentului European din
2004 ;
Nota In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.
Atentie : Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, la solicitarea autoritatii contractante , inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, certificatul constatator eliberat de Oficiu Registrului Comertului in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceriOfertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei globale de afaceri in ultimii 3 ani petru fiecare lot in valoare de minim :
Lotul 1-1.100.000 lei
Lotul 2-500.000 lei
Lotul 3-460.000 leiLotul 4-520.000 lei
Lotul 5-300.000 lei
Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul- Fisa privind informatiile generaleNota : Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a RomanieiPentru anul 2010:1 euro = 4, 2122 leiPentru anul 2011:1 euro = 4, 2391 leiPentru anul 2012:1 euro = 4, 4593 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin
prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar.Ofertantiivor prezenta: un contract de furnizare de produse similare, insotit de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse.In cazul ofertelor partiale cerinta minima privind experienta similara trebuie sa fie egala sau mai mare cu :
Lotul 1-470.000 lei fara TVALotul 2-200.000 lei fara TVALotul 3-188.000 lei fara TVALotul 4-215.000 leifara TVALotul 5 - 120.000 lei fara TVA
Declaratie privind personalul de specialitate necesar pentru derularea
contractului
Declaratie pe proprie raspundere ca personalul angajat care manipuleaza
produsele este instruit privind normele de igiena si are carnet de sanatate
vizat la zi.
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice , utilaje,
echipament tehnic, alte mijloace fixe pe care operatorul economic se
angajeazasa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
Declaratie care sa contina informatii privind numarul de mijloace de
transport cu dotarile necesare pentru a putea transporta produse de
panificatie , sau Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul dispune de mijloace de transport adecvate inregistrate conform Ordinului nr 111/ 2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
Dovada detinerii de spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii
produselor. Ofertantul trebuie sa arate ca dispune de spatii pentru asig
pastrarii produselor de panificatiela temperatura indicata de producator, sa prezinte locul de producere si de depozitare a produselor, de unde acestea
urmeaza fi distribuite. Ofertantul va prezenta acte de proprietate, ctr de
inchiriere, ctr de concesiune, ang. de punere la dispozitie. Se solicita
depozit autorizat D.S.V.S.A
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora
Informatii privind asociatii. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de
semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006
Certificat ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de
catre fiecare membru al asocierii) in domeniul activitatii supuse procedurii de
licitatie.
Certificat HACCP sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de
catre fiecare membru al asocierii) in domeniul activitatii supuse procedurii de
licitatie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular 12Completare Formular 13Nota : - Echivalenta in euro se va calcula pentru fiecare an raportat la cursul mediu de referinta pentru anul respectiv-Raportare experientei similare se va face la valoarea contractelor fara TVA-Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experienteisimilare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelorcompletare Formular anexacompletare Formular anexa- completare formular anexa :1.prezentare document sau echivalent2. prezentare document sau echivalentContract detinere spatiu aflat in dotare proprie, inchiriere sau alte formeNota : Toate documentele care se refera la legislatia specifica domeniului alimentatiei vor fi prezentate si de subcontractantiCompletare Formular 4 - Acord de asociereSe va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la termenul limita de depunere a ofertelorSe va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate latermenul limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul unitar (pretul pentru unitatea de produs). Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda.Numar runde: 1Durata rundei: 24 orePoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde in cazul in care nu se imbunatateste oferta -daOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret-daOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie-daLicitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului -nuSe va utiliza pasul de licitare - nuOperatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. In cazul in care, ulterior etapei de licitatie electronica se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se vasolicita acestora o noua oferta de pret, imbunatatita.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2013 10:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, P-ta Petru Rares nr. 1-2,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata pe SEAP anuntului de participare ;Toate clarificarile la Documentatia de atribuire se vor atasa prezentului anunt pe SEAP.Nota : In cazul in care se constata ca una sau mai multe oferte clasate pe primul loc in urma licitatiei electronice au preturi egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis , caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui nouapropunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic din cadru Consiliului Judetean
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Tel. +40 0263230741, Fax: +40 0263214750
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 16:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer