Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de echipament de baza pentru dotarea laboratoarelor si atelierelor scolare din 150 de unitati de invatamant din sistemul profesional si tehnic


Anunt de participare numarul 17571/06.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: B-dul Libertatii Nr. 12, etaj IV, camera 409, 040129 Bucuresti, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Aurelian Tarcatu, Tel.004 021 311.41.84, In atentia: Aurelian Tarcatu, Email: [email protected], Fax: 004 021 311.41.95, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro, Adresa profilului cumparatorului: http: //www.mdlpl.ro/_documente/phare2004_2006/tvet/index.htm
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de echipament de baza pentru dotarea laboratoarelor si atelierelor scolare din 150 de unitati de invatamant din sistemul profesional si tehnic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 150 de scoli cuprinse in programul de reabiliatare si modernizare Phare Coeziune Economica si Sociala 2004 2006(vezi Anexa I.D pentru amplasarea unitatilor de invatamant).
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop livrarea, instalarea, punerea in functiune, mentenanta in perioada de garantie (730zile) a bunurilor si sau echipamentelor furnizate pentru dotarea scolilor precum si instruirea personalului (doua persoane pt. fiecare scoala) la fata locului pentru utilizarea echipamentelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28620000-4 - Scule (Rev.1)
29842000-3-Echipament pentru pregatirea mancarii (Rev.1)
33230000-1-Balante de precizie, instrumente de desen, de calcul si de masurare a lungimilor (Rev.1)
33241300-4-Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.1)
33430000-3-Instrumente optice si de astronomie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea de echipament de baza pentru dotarea laboratoarelor si atelierelor scolare din 150 de unitati de invatamant din sistemul profesional si tehnic.
Valoarea estimata fara TVA: intre 18, 550, 000 si 23, 190, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantii participare: L01:25000L02:8000L03:4000L04:32500L05:16000L06:5000L07:14500L08:15000L09:30000L10:62500L11:19000L12:2500
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Phare 2005 al Uniunii Europene 75%, Bugetul de Stat - Fondul National 25%, TVA conform OUG 11/2007.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertantii se pot asocia in conditiile prevazute in fisa de date a Achizitiei.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Oferta este considerata inacceptabila atunci cand este depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de Autoritatea Contractanta.
Nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare dintre situatile mentionate in articolele 180 si 181 din OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2004, 2005, 2006)(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.)Acces la o linie de credit.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea ofertei pentru lotul ofertat. Daca se depune o oferta pe mai multe loturi cifra medie va fi cel putin suma valorii loturilor castigate.10% din valoarea lotului ofertat. Daca se oferteaza pentru mai multe loturi se va prezenta cate o scrisoare bancara pentru fiecare lot.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Finalizarea cu succes in ultimii 5 ani a unui contract de livrare produse de valoare si natura similara cu oferta sau a 2 contracte care cumulate sunt cel putin de valoarea sau natura similara ofertei. In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ. Ofertantul va prezenta pt. contractele propuse ca experienta similara copii dupa documente doveditoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoare cumulata a contractelor de minim valoarea ofertata (pentru fiecare lot in parte).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO2005/017-553.04.01.02.04.01.01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.07.2007 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 01.11.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2007 14:00
Locul: B-dul Libertatii Nr. 12, etaj IV, camera 409, 040129 Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire si copie dupa un act de identitate al persoanei imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul PHARE 2005 pentru Romania, conform Memorandumului de Finantare Phare 2005 semnat la 27 Iulie 2006.
VI.3) Alte informatii
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari va fi de pana la 7 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Toate clarificarile transmise vor fi semnate si anexate la oferta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Strada Stavropoleus nr.6, 030084 Bucuresti, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.004021310464, Email: [email protected], Fax: 0040213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: Str. Apolodor, nr.17, latura Nord, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.0040213011609, Email: [email protected], Fax: 00403368512, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2007 18:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer