Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de echipamente medicale in cadrul proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui"


Anunt de participare numarul 125727/12.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala:  Stefan cel Mare nr 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Punct(e) de contact:  Popica Nelu, Tel. 0235361095, In atentia:  Chircu Mihaela, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0235361091, Adresa internet (URL):  www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de echipamente medicale in cadrul proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania, judetul Vaslui, Municipiul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, este furnizarea de echipamente si dispozitive medicale si echipamente de laborator , in cadrul proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgente Vaslui?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
38000000-5-Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea, montarea si punerea in functiune a echipamentelor si dispozitivelor medicale si de laborator, pentru dotarea Spitalului Judetean de Urgente Vaslui, conform listelor cu cantitatile de echipamente si dispozitive medicale incluse in caietul de sarcini, la caracteristicile si indicatorii de performanta din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 354, 452RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.10.2011 pana la 09.07.2014
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.part: lot1=3300lei;lot2=7000lei;lot3=1400lei;lot4=9900lei;lot5=48200lei;lot6=11400lei;lot7=13900lei;lot8=7000lei;lot9=9800lei;lot10=850lei;lot11=6000lei;lot12=7900lei.Gar.buna exec.=5%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de stat si Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Certificat de inregistrare. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional pt. persoane juridicestraine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale;
-Copii ale bilanturilor contabile pe anii 2008, 2009 si 2010, vizate si inregistrate de organele competente;
-Documente privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri globale pe anii 2008, 2009 si 2010, egala sau mai mare decat valoarea de: Lot 1:300.000 lei; Lot 2:700.000 lei; Lot 3:140.000 lei; Lot 4:950.000 lei; Lot 5:4.800.000 lei; Lot 6:1.100.000 lei; Lot 7:1.300.000 lei; Lot 8:700.000 lei; Lot 9:900.000 lei; Lot 10:80.000 lei; Lot 11:600.000 lei; Lot 12:700.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor contracte de furnizare;
-Experienta similara;
-Contractul/contractele de furnizare prezentate ca similare;
-Procesul verbal de receptie, instalare si punere in functiune;
-Recomanadre din partea beneficiarului;
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
-Declaratie privind asigurarea cu personal responsabil direct cu indeplinirea contractului;
-CV-ul persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului;
-Copii dupa diplome/certificate de studii mentionate in CV-urile personalului, responsabil;
-Copii dupa certificate/autorizatii/atestate profesionale ale personalului responsabil.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Indeplinirea in ultimii 3 ani, a 1 sau maxim 3contracte de furnizare echipamente medicale cu o valoare finala cumulata (fara TVA)egala sau mai mare decat valoarea de: Lot 1:160.000 lei; Lot 2:350.000 lei; Lot 3:70.000 lei; Lot 4:490.000 lei; Lot 5:2.400.000 lei; Lot 6:570.000 lei; Lot 7:690.000 lei; Lot 8:350.000 lei; Lot 9:490.000 lei ; Lot 10:40.000 lei; Lot 11:300.000 lei; Lot 12:390.000 lei. Personal responsabil: 1 persoana autorizata de producator sau importatorul directpt. montarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor furnizate; 1 persoana autorizata de producator sau importatorul direct pt. asistenta tehnica si service in perioada de garantie si post garantie; 2 persoane autorizate de producator sau importatorul direct pt. instruirea personalului medical si personalului tehnic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP. Se va organiza o singura runda cu durata de 24h. Factorul de evaluare care va fi utilizat in licitatia electronica va fi pretul ofertei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.08.2011 11:00
Locul: Sediul C.J.Vaslui, din mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3, "Imbunatatirea infrastructurii sociale". Domeniul major de interventie 3.1 - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate"
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/310642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cuostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI - Comparimenteul juridic -contencios
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr. 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Tel. 0235/361089, Email:  [email protected], Fax:  0235/361090
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2011 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer