Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de echipamente, prestarea de servicii si executia lucrarilor necesare proiectului ?MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT IN COMUN IN MUNICIPIUL BRASOV?, Cod SMIS 40134


Anunt de participare numarul 148292/30.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA VLAD, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: Isabella Marasecu, Email: [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de echipamente, prestarea de servicii si executia lucrarilor necesare proiectului ?MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT IN COMUN IN MUNICIPIUL BRASOV?, Cod SMIS 40134
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Localitatea Brasov, Municipiul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT IN COMUN IN MUNICIPIUL BRASOV include furnizare, montaj si lucrari de instalare pentru un sistem informational care include un subsistem pentru taxarea automata, Sistemul de management al vehiculelor, Sistemul de informare a calatorilor, Sistemul de management al resurselor companiei, Sistemul de supraveghere video si Sistemul de raportare.
VALOAREA PROCENTULUI DE DIVERSE SI NEPREVAZUTE ESTE DE 0 %.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30144400-4 - Taxare automata (Rev.2)
31625300-6-Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)
32323500-8-Sistem video de supraveghere (Rev.2)
45312200-9-Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)
48730000-4-Pachete software de securitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistemul integrat pentru managementul informatizat al sistemului de transport in comun include urmatoarele categorii majore de componente:
1.Sistemul Automat de taxare
2.Infrastructura software
3.Echipamente specifice
4.Echipamente IT
5.Solutii de comunicatii
6.Carduri contactless
Din punct de vedere functional, Sistemul integrat se compune din urmatoarele parti:
1.Sistemul automat de taxare
2.Sistemul de management al vehiculelor
3.Sistemul de informare a calatorilor
4.Sistemul de management al resurselor companiei
5.Sistemul de supraveghere video
6.Sistemulde raportare
Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.
VALOAREA PROCENTULUI DE DIVERSE SI NEPREVAZUTE ESTE DE 0 %.
Valoarea estimata fara TVA: 23, 993, 644.62RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 479.872, 89 LEI, (239.936, 45 LEI pentru IMM-prin completarea Formularului din sectiunea Formulare).Modalitati de constituire acceptate, conform art. 86 alin. (1) si (5) din HG nr.925/2006?viramentbancar in contul deschis la Trezoreria Brasov, sau Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si Decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art.278^1 litera c) din OUG nr.34/2006 actualizata (9.959, 364 LEI). Pentru constituirea garantiei de participare data de echivalenta leu/alta valuta, la cursul comunicat de BNR, este data cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertei. Ofertantul va face dovada constituirii garantiei de participare prin depunerea in SEAP a acesteia , sub forma unui fisier electronic, in format PDF.Ofertantul va depune garantia de participare in original si la sediul autoritatii contractante, pana la data si ora stabilite ca limita pt depunerea ofertelor; Neprezentarea pana la data limita pentru depunerea ofertelor, in original , la sediul autoritatii contractante a garantiei de participare si a dovezii din care sa rezulte ca ofertantul se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004(DACA ESTE CAZUL), atasata la garantia de participare, duce la respingerea ofertei acestuia. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA (5% daca executantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii 346/2004 categoria IMM).Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia se va constitui conform prevederilor art.90, alin. (1), (3) din H.G.925/2006 printr-un instrument de garantare emis in condtiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013, Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvolt durabile a oraselor ? poli urbani de crestere Domen de interventie 1.1.Planuri integrate de dezvolt urbana Sub-dom Poli de crestere, CF 3672/2013.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului din sectiunea "Formulare").In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular. Declaratia referitoare la neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator al ofertantului, daca este cazul.- Declaratie privind eligibilitatea - completarea si prezentarea Formularului din sectiunea "Formulare"In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular . Declaratia referitoare la neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 va fi prezentata si de tertul sustinator al ofertantului, daca este cazul.- Prezentare cazier fiscal pentru ofertantul persoana juridica, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa situatia faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, pentru punctul /punctele de lucru implicate in derularea contractului, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .
Mentionam faptulca in masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, pentru punctul /punctele de lucru implicate in derularea contractului , din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Mentionam faptulca in masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - completarea si prezentarea Formularului din sectiunea "Formulare" In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului din sectiunea "Formulare"
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: 1. Scripcaru George - Primarul Municipiului Brasov
2. Marasescu Isabella - SefServiciu Achizitii Publice3. Mavrodin Valeria - Sef Birou Contencios
4. Radu Claudia - SefServiciu Contabilitate5. Georgescu Roua Florin- Serviciul Informatic6. Arisanu Loredana - Serviciul Informatic
7. Petcu Marilena - Serviciul Achizitii Publice8. Moisa Elena - Compartiment Implementare Proiecte9. Zamora Anda Maria - Birou Contencios
10. Pitis Paula - Sef Birou Aplicarea Legii 10/200111. Godri Anna Maria - Serviciul Achizitii Publice
12. Corsatea Adina - Serviciul Achizitii Publice13. Alice Dudu - Serviciul Achizitii Publice14. Dica Cristina - Serviciul Achizitii Publice
15. Rogoz Gabriela - Serviciul Informatic
16. Petcu Liliana- Serviciul Informatic
17. Stroe Agurita - Serviciul Informatic
18. Dragoi Gheorghe - Sef Serviciu Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei
19. Rotbasan Daniela - Serviciul Contabilitate
20. Vaida Elena - Serviciul Contabilitate -prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- din care sa reiasa obiectul de activitate, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , cuprinzand informatii reale si actuale la data limita de depunere a ofertei; obiectului contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator;
- dovada detinerii licentei de functionare in conformitate cu legea nr. 333/2003 pentru desfasurarea de activitati de proiectare, instalare, sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.(Cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre asociatul si subcontractantul care realizeaza activitatile de proiectare, executie si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei).
-prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul - se va completa Formularul din sectiunea "Formulare").In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.Persoane juridice/fizice straine: - prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte o declar din care sa rezulte ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) este de minim 45.000.000 lei, pentru a demonstra capacit financ de sustin a activit de furniz/lucrar care vor fi livrate/executate. Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv: 2010 1 euro=4, 2099 lei; 2011 1 euro=4, 2379 lei; 2012 1 1euro = 4, 4560 lei Pt calc echival se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Conform art. 16, alin2 Legea 346/2004, IMM-urile benefic de o reduc de 50% pentru criter legate de cifra de afaceri de garant de particip si de garantia de buna executie.Operat va depune ce documente considera in sustinerea indeplin cerintei.In cazul in care ofert isi demonstr capacit economica si fina invocand sustin acord de catre alta pers, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sust de care benef prin prez unui angajam ferm al pers respec, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoz ofertant resurs financiare invocate.
Ofertantul are obligatia de a prezenta autoritatii contractante dovezi privind accesul la/ disponibil de resurse financiare reale, negrevate de datorii, prin care sa isi dovedeasca capacitatea economico-financ de a sustine derularea contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Fisei de informatii generale-completarea si prezentarea Formularului din sectiunea "Formulare"Operatorul va depune ce documente considera in sustinerea indeplinirii cerintei Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta angajament de sustinere financiara. Se completeaza Formularul din sectiunea "Formulare"Se vor prezenta declaratii bancare confirmate de emitent sau alte documente care sa ateste ca la momentul semnarii contractului ofertantul va avea acces la sau are resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci orialte mijloace financiare suficiente pentru a sustine un cash-flow de executie pe perioada primelor 5 luni de contract in valoare de minim 9.997.351, 925 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani si lista de prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani si lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, calculate pana la data limita de depunere a ofertei , care va contine valori, perioade de livrare, prestare, executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati..
Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care sa demonstreze o experienta similara, in domeniul obiectului contractului prin prezentarea a cel putin unui contract, maxim 7 contracte/ certificari de buna executie pentru cele mai importante livrari, prestari si lucrari, care sa confirme:
1.Livrari in ultimii 3 ani a unor sisteme informationale pentru taxare automata, pentru managementul resurselor intreprinderii si pentru supraveghere video si efractie, in valoare cumulata de cel putin: 21.882.868, 09 LEI fara TVA.2.Prestarea in ultimii 3 ani a unor servicii aferente implementarii unor sisteme informationale pentru taxare automata, pentru managementul resurselor intreprinderii, pentru supraveghere video si efractie, in valoare cumulata de cel putin: 2.047.103, 03 LEI fara TVA.3.Executia in ultimii 5 ani a unor lucrari de constructii civile in valoare cumulata de cel putin63.673, 50 LEI fara TVA.Pentru echivalenta se va folosi cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv: 2008 :1 euro= 3, 6827 lei; 2009 :1 euro= 4, 2373 lei; 2010:1 euro=4, 2099 lei; 2011:1 euro=4, 2379 lei;2012 1 1euro = 4, 4560 lei.
Ofertantul are obligatia de a prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune pentru indeplinirea contractului.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Inainte de semnarea contract ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta, in copie. Pe parcursul derularii contract ofertantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contract, iar eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii tehnice
Daca ofertantul isi demonstreaza capacit tehnica si profes invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
Informatii referitoare la personalul minim / organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ ofertant Informatii generale despre personalul ofertantului implicat in indeplinirea contractului: 1. Manager de proiect (studii superioare, certificare profesionala in domeniul managementului de proiect, experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor absolvite, experienta specifica de minim 3 ani in domeniul managementului de proiect;2. Responsabil tehnic (studii superioare ingineresti, minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite, minim 1 proiect in care a indeplinit un rol similar, cunottinte tehnice privind sisteme de taxare automata, precum si cel putino alta zona functionala principala a proiectului: 1.sisteme de securitate video si efractie, 2.sisteme software pentru managementul resurselor sau 3.infrastructura hardware si software, dovedite prin participarea la cursuri de instruire specifice sau prin implicarea in proiecte);
3. Expert sisteme taxare automata (studii superioare ingineresti, minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite, minim 3 ani experienta specifica in domeniul implementarii sistemelor automate de taxare). Prin sistem automat de taxare se intelege un ansamblu care contine cititoare de titluri de transport, sisteme automate de eliberare a titlurilor de transport si un sistem hardware si software de procesare si gestiune a informatiilor aferente proceselor de eliberare/validare a titlurilor de transport.
4. Responsabil subsistem securitate efractie (studii superioare ingineresti, minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite, minim 3 ani experienta specifica in domeniul proiectarii si realizarii de sisteme de securitate fizica, certificare Inginer sisteme de securitate ? Cod COR 215222 sau Proiectant Sisteme de Securitate ? Cod COR 215119).
5. Responsabil subsistem securitate IT (studii superioare, minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite, minim 3 ani experienta specifica in domeniul securitatii sistemelor informatice, participarea la sesiuni de instruire/formare in domeniul securita?ii sistemelor informatice).
6. Analist implementare sistem management resurse (studii superioare, minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite, minim 3 ani experienta specifica in rolul de analist sisteme informatice, certificare sau instruire in domeniul analizei cerintelor de implementare a sistemelor informatice)
7. Responsabil instruire (studii superioare, minim 5 ani de experienta generala in domeniul studiilor absolvite, minim 3 ani de experienta specifica in rolul de instructor, certificare profesionala de formator conform COR 242401 sau similar).
8. Responsabil tehnic cu executia lucrarilor electrice , atestat ANRE conform legii 123/2012 si a Ord. ANRE nr.11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice .
9. Responsabil calitate (studii superioare ingineresti, minim 5 ani de experienta generala in domeniul studiilor absolvite, minim 3 ani de experienta specifica in rolul de responsabil cu calitatea in proiecte similare ? cu caracter tehnic, participarea la instruiri/certificare in domeniul asigurarii calitatii).
- Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
- Informatii referitoare la personalul de conducere
Respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9001/echivalent, prezentarea certificatuluiSR EN ISO 9001 sau echivalent pentru sistemul propriu de asigurare a calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- se va completa Formularul din sectiunea "Formulare".Convertirea in lei si euro/alta valuta pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul furnizarii produselor/prestarii serviciilor/executarii lucrarilor.CURS mediu leu /Euro :2008 :3, 6827; 2009 :4, 2373; 2010 :4, 2099 ; 2011 :4, 2379; 2012 :4, 4560.Pentru anul in curs: transformarea in Euro, se va face la cursul mediu stabilit de Banca Centrala Europeana pentru luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor. In cazuloperatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul operat economici de alta nationalitate (straini) documentele solicitate si emise in alta limba decat romanatrebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romanaPrezentarea de certificari de buna executie sau alte docum dovedit pentru cele mai importante livrari de echipamente, prestari de servicii si lucrari similare celor solicitate in cadrul acestui contract. Prezentarea de certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care benefic este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstr prest de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economicSe va completa Formularul cu echipamente, utilajele, mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea contractului.- se va completa Formularul din sectiunea "Formulare".Se va prezenta angajament de sustinere / se va completa Formularul din sectiunea "Formulare".- Se vor anexa, in copie, toate certificatele si atestarile, care vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.- Se vor prezenta CV ? urile pentru urm. persoane: Manager de proiect , Responsabil tehnic , Expert sisteme taxare automata , Responsabil subsistem securitate efractie , Responsabil subsistem securitate IT , Analist implementare sistem management resurse , Responsabil instruire , Responsabil calitate- Se va prezenta, atestat ANRE pentru RTE .- Se vor prezenta declaratii pe propria raspundere privind calitatea de angajat a expertilor propusi, sau declaratii de disponibilitate pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului la data depunerii ofertei.-Se vor prezenta copii ale documentelor de absolvire a studiilor si/sau specializare/atestare/autorizare in domeniile impuse- In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.- Pe perioada de derulare a contractului, numai in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre ofertant pot fi inlocuiti doar cu acordul achizitorului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazute in documentatia de atribuire.- se vor completa Formularele din sectiunea "Formulare".Prezentarea certificatului/documentului echivalent care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9001. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document, individual pentru partea de contract pe care o va realiza. Depunerea documentului in original, copie legalizata / copie "conform cu originalul", valabila la data limita de depunere ofertelor, conform Art. 176 din OUG 34 / 2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Poli de crestere ? Contract de finantare nr. 3672, cod SMIS ? 40134.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG nr. 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate si vor contine in mod obligatoriu un opis pt. fiecare dosar in care se va mentiona cu exactitate la ce pagina se regaseste fiecare document. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va permite formularea de amendamente referitoare la clauzele specifice o data cu depunerea ofertei. Acordurile de subcontractare si de asociere vor purta obligatoriu un numar de inregistrare si vor fi stampilate si semnate Capacitatea economica, financiara, tehnica si sau profesionala a ofertantului/ candidatului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.Persoana care asigura sustinerea economica, financiara, tehnica si/ sau profesionala va completa formularele: Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 (doar pentru lit. a), c1) si d) ?potrivit ar. 190, alin 2 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare), Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify ? Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizare documente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/ shellsafe-verify .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 10:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer