Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizarea de mere elevilor din clasa pregatitoare si din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, din judetul Mures in anul scolar 2012-2013?


Anunt de participare numarul 141445/12.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Moldovan Cristina, Tel. +40 265263211/1219, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Mures - Serviciul Administratie Publica si Cancelarie
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Moldovan Cristina, etaj 2, cam 118, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Mures - Serviciul Administratie Publica si Cancelarie
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Moldovan Cristina, etaj 2, cam 118, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro/anunturi
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Furnizarea de mereelevilor dinclasa pregatitoare si din clasele I-VIII din invatamantul de stat siprivat, din judetul Muresin anul scolar 2012-2013?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatilescolare de stat si private (elevii din clasa pregatitoare si clasele I- VIII ) din judetul Mures, conform Anexei nr.1
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de mere elevilor din clasa pregatitoare si din clasele I-VIII din invatamantul de stat siprivat, din judetul Mures, in anul scolar 2012-2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. zile de scoala orinr. elevi
? 70 x 50823 (bucati/zi) in anul scolar 2012-2013= 3.557610bucati mere
Valoarea estimata fara TVA: 1, 061, 590.82RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
70 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 21.231, 81 lei. Daca garantia se depune in valuta echivalenta se va face la cursul Bancii Nationale a Romaniei la data publicarii anuntului de participare.Valabilitate: 90 de zile calendaristice care se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se va constitui sub una din formele prevazute in art. 86 alin. (1) si (5) din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 925/2006.Dovada efectuarii viramentului bancar se realizeaza prin prezentarea in original a ordinului de plata cu viza bancii. Numarul de cont in care se poate efectua viramentul bancar este: RO11TREZ4765006XXX000224, deschis la Trezoreria Tirgu Mures, cod fiscal: 4322980.Autoritatea contractanta solicita ca in instrumentul de garantare financiara sa fie cuprinse prevederile art. 278^1 din O.U.G. nr.34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, precum si prevederile art. 87 alin. 1, lit. a), b) si c) din H.G. nr. 925/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare, in original, va fi atasata scrisorii de inaintare in momentul depunerii ofertei la registraturaConsiliului Judetean Mures.Intreprinderile mici si mijlocii depun 50% din cuantumul garantiei de participare si ataseaza garantieio declaratie pe propria raspundere conform formularului 13.In eventualitatea formularii unei contestatii si in cazul respingerii acesteia de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4841, 58lei.Ofertele neinsotite de garantia de participare vor fi respinse la deschidere, conform prevederilor art.33 alin.(3) din H.G. nr.925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se poate constitui in oricare din formele prevazute la art. 90 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului.Garantia de buna executie va fi prezentata in original. In cazul in care instrumentul de garantare este emis de o banca straina/societate de asigurari straina se va prezenta si traducerea legalizata a acesteia.Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din Hotararea Guvernului nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 -Formularul nr. 2
2. Declaratia privind neincadrarea in prevederileArt.181 din OUG 34/2006 Formularul nr. 33. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataCertificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile.Certificat privind plata taxelorsi impozitelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile.Se pot prezenta in oricare dintre formele: original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", ( pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente echivalente cu cele mentionate anterior, eliberate de autoritatile legale competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit.Documentele se vor atasa in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite detraducere autorizata si legalizata in limba romana.Pentru acestea se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, asa cum a fost aprobata, modificata si completata ulterior.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Formularul nr.4
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.5Persoanele care detin functii de decizie in cadrul Consiliului Judetean Mures in ceea ce privesteorganizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Ciprian Dobre, Presedintele Consiliului Judetean Mures; Ovidiu Dancu si Lokodi Edita Emoke, Vicepresedinti; Aurelian Paul Cosma, Secretarul judetului; Viorel Iosib, Directorul Directiei Juridice si Administratie Publica; Bartha Iosif, Directorul Directiei Economice; Tcaciuc Ioana, sef serviciu buget; Genica Nemes, Sef serviciu Juridic; Carmen Patran, sef serviciu Investitii si Achizitii publice; Oarga Marieta, sef serviciu Urmarirea lucrarilor; Delia Belean, Sef serviciu Administratie Publica si Cancelarie; Alin Marginean, Sef birou Financiar-Contabil; Savu Felicia, consilier Directia Tehnica; Moldovan Cristina, consilier, Serviciul Administratie Publica si Cancelarie; Dascalu Ligia, consilier, Serviciul Administratie Publica si Cancelarie; Covaci Gabriela, consilier, Serviciul Administratie Publica si Cancelarie.
Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Ciprian Dobre, Presedintele Consiliului Judetean Mures; Ovidiu Dancu si Lokodi Edita Emoke, Vicepresedinti; Consilieri Judeteni: Antonie Stefan-Mihail, Balogh Iosif, Ban Moise, Bandea Eugen, Bolos Vasile-Grigore, Boros Raul Alin, Borsan Doru Aurelian, Chirtes Ioan Cristian, Coman Melus Florian, Csep Éva Andrea, Eros Csaba, Filimon Vasile, Gasparik Attila Csaba, Georgescu Cristian Radu, Gliga Ioan Florin, Iacob Letitia, Kelemen Attila-Marton, Mora Akos Daniel, Mo;zes Levente Sandor, Popa Dragos Codrin, Pop Teodor Mircea, Pokorny Vasile Stefan, Socotar Gheorghe Dinu, Somesan Stefan, Stoica Ion, Szabo; Arpad, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todoran Liviu Radu, Tusnea Ion, Urcan Ionas Florin.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Persoane juridice/fizice romane:
Cerinte obligatorii: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul isi are sediul, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, care sa ateste ca obiectul de activitate include si activitatea ce face obiectul procedurii de achizitie.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta, in cazul in care documentul nu a fost prezentat in aceasta forma.Persoane juridice/fizice straine:
Cerinte obligatorii: Se vor prezenta documentecaredovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenentadin punct de vedere profesional.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
- Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie de minim1.000.000 lei.
Prezentarea in original/ copie legalizata / copie lizibilacu mentiunea "conform cu originalul", a documentelor care dovedesc indeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
- Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, continand perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestiadin urmasunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr.2
Se vor prezenta documente justificative care atesta detinerea (in dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitiea acestora) de spatii de depozitare pentru produsele ofertate.
Documentele vor fi prezentate inoricare dintre formele: original/ copie legalizata / copie lizibilacu mentiunea "conform cu originalul".
Cerinta nr. 3
- Documentul de inregistrarepentru siguranta alimentelorpentru spatiul de depozitare ofertat, eliberat de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, inoricare dintre formele: original/ copie legalizata/ copie lizibilacu mentiunea "conform cu originalul".
Cerinta nr.4
Completarea, semnarea si prezentarea- Declaratiei privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
- Se solicitaca ofertantul sa detina minim 15mijloace de transport (in dotarea proprie /inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie a acestora).
Cerinta nr.5
- Se vor prezenta documentele de inregistrare pentru siguranta alimentelor, eliberate de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru mijloacele de transport propuse pentru indeplinirea contractului, inoricare dintre formele: original/ copie legalizata / copie lizibilacu mentiunea "conform cu originalul", pentrumijloacele de transport propuse pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr.6
- Certificat de conformitate emis conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 420/2008 privind stabilirea atributiilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, pentru produsele ofertate
Cerinta nr. 7
Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale
Capacitatea tehnica si profesionala poate fi sustinuta si de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art. 190 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vor prezenta :1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a, c^1si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (exprimat in fata unui notar) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele tehnice si/sau profesionale invocate.
5. Prezentarea declaratiilor din partea tertului sustinator privind sustinerea tehnica
Cerinta nr. 8
Informatii privind asociatii1. Acord de asociere
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorii economici se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie prezentand o oferta comuna.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte; celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.
Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul asociatiei.Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executareacontractului. Platase va face liderului asociatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a.Elem ofertei ce vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul. b.clasamentul rezultat in urma rundei de licitare va fi disponibil in ziua urmatoare incheierii rundei. c. licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda de licitare de o zi (24h); data exacta a acesteia va fi comunicata ofertantilor in timp util, cu respectarea legislatiei in vigoare; d. AC va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se va transmite pe cale electronica simultan, tuturor ofertantilor, respectivi. e.Cond in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: diferenta minima solicitata pentru licitarea noilor oferte va fi de 0, 1% din valoarea estimata a contractului fara TVA. In cazul in care, dupa ultima runda a licit electronice exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret total, se va solicita o noua oferta de pret in plic inchis la sediul AC.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22957
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2013 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Mures, Tg. Mures, Piata Victoriei nr.1, etaj 2, sala Mica de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Conf.art.33 alin.2 din HG nr.925/2006 orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma organizarii etapei finale de licitatie electronica doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Mures-Serviciul juridic
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2013 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer