Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de motorina euro 5 si alimentarea autovehiculele achizitorului printr-o statie de distributie pusa la dispozitie de catre furnizor in incinta achizitorului


Anunt de participare (utilitati) numarul 147060/09.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI
Adresa postala: Ploiesti, Gagani88, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100137, Romania, Punct(e) de contact: Costin Pirvu, Tel. +40 244543751, Email: [email protected], Fax: +40 244513228, Adresa internet (URL): www.ratph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizarea de motorina euro 5 si alimentarea autovehiculele achizitorului printr-o statie de distributie pusa la dispozitie de catre furnizor in incinta achizitorului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ploiesti, Str. Gageni Nr. 88
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 9, 860, 000 si 39, 440, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia pentru fiecare an bugetar in parte, de la 01 ianuarie la 31 decembrie. Cantitatile estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent pe durata acordului cadru sunt de minim 1.800.000 litri si maxim 2.000.000 litri. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 9.860.000 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de motorina euro 5 si distributia pentru alimentarea autovehiculele achizitorului printr-o statie de distributie pusa la dispozitie de catre furnizor in incinta achizitorului.Furnizorul va pune la dispozitie, pe toata durata acordului cadru, o statie de distributie de incinta (transportabila, conform NP-004-2005).
Distributia carburantului se realizeaza cu personalul propriu al furnizorului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134220-5 - Motorina (EN 590) (Rev.2)
63712600-9-Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru sunt: minim 2.000.000 litri ? maxim 8.000.000 litri.Cantitaea minima este estimata pentru 12 luni, iar cantitatea maxima este estimata pentru 48 de luni.
Valoarea estimata fara TVA: intre 9, 860, 000 si 39, 440, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 750.000 lei. Cursul de referinta la care se face echivalenta din lei in alta valuta, este cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: prin virament bancar; printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; prin ordin de plata cu confirmarea bancii emitente. Contul deschis pentru constituirea garantiei de participare este: RO30BRDE300SV76275203000, BRD-GSG Ploiesti. In situatia in care ofertantul constituie garantia de participare printr-un instrument de garantare emis de o banca sau de o societate de asigurari, aceasta va trebui sa prevada angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 278-1, alin (1) si alin (2), din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de CNSC sau contestatorul renunta la contestatie. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de 5% din valoarea contractului subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: conform art. 90, alin. 1)-3), din Hg 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 si art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Formular 1. Se va prezenta si de catre tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor. art. 69^1 din OUG 34/2006. Formular 2.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Formular 3.Persoanele cu functie de decizie din cadrul RATP-Ploiesti, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Cristian Virgiliu Iancovici, Ion Micu, Monica Tanase, Ilie Constantin, Mircea Ungureanu, Mihai Stoian, Eugen Belu, Costin Pirvu.4. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale din care sa rezulte ca, candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.5. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul de stat din care sa rezulte ca, candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului sau autorizatie de functionare sau documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani. Cerinta minima: valoarea minima impusa pentru cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie minim de: 19.720.000 lei.
In cazul in care capacitatea economica si/sau financiara este sustinuta si de o alta pesrsoana, se vor aplica prevederile art.186 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind informatiile generale. (Formular 5).
Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Cerinta minima: furnizarea de produse similare, in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea de 9.860.000 lei.
In cazul in care capacitatea tehnica si/sau profesionala este sustinuta si de o alta pesrsoana, se vor aplica prevederile art.190 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. (Formular 6).
Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Certificarea privind managementul calitatii conform standardului ISO 9001/2008, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a candidaturilor. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul de conformitate, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul de reofertare va fi pretul. Se va organiza etapa finala de licitatie electronica cu o runda, avand durata de o zi. Vor fi puse la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la preturi noi prezentate, numarul participantilor la licitatia electronica. In cazul in care vor exista preturi egale AC va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
17296/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2013 11:00
Locul: Ploiesti, str. Gageni, nr. 88
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite de candidati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Numar de operatori economici preconizat pentru selectie: minim 3. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negociere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in conditiile prevazute de OUG 34/2006 la art.256².
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A..
Adresa postala: Str.Gageni, nr.88, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100137, Romania, Tel. +40 244543751, Email: [email protected], Fax: +40 244513228
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 07:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer