Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de motorina si benzina prin carduri pentru cumparat combustibil


Anunt de participare numarul 141735/31.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Bazinala de Apa DobrogeaLitoral
Adresa postala: CONSTANTA STR MICEA CEL BATRAN NR 127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900592, Romania, Punct(e) de contact: MIRELLA OANCEA, Tel. +40 0241673036, Email: [email protected], Fax: +40 0241673025, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de motorina si benzina prin carduri pentru cumparat combustibil
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 423, 822 si 4, 946, 929RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual; Valoarea estimata a celui mare contract subsecvent: 1423095 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de motorina si benzina prin carduri pentru cumparat combustibil, conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132000-3-Benzina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea de carduri pentru cumparat combustibil, conform caiet de sarcini
Contract subsecvent I
Nr. crt.Produs UM Cantitate minimanecesara Cantitate maximanecesara
1 Benzina fara PlumbLitri 19.980 21.978
2 Motorina Euro 5 Litri 83.916 92.307Contract subsecvent IINr. crt.Produs UM Cantitate minimanecesara Cantitate maximanecesara
1 Benzina fara PlumbLitri 30.000 33.000
2 Motorina Euro 5 Litri 126.000 138.600
Contract subsecvent III
Nr. crt.Produs UM Cantitate minimanecesara Cantitate maximanecesara
1 Benzina fara PlumbLitri 32.400 35.640
2 Motorina Euro 5 Litri 136.080 149.688Contract subsecvent IV
Nr. crt.Produs UM Cantitate minimanecesara Cantitate maximanecesara
1 Benzina fara PlumbLitri 34.992 39.204
2 Motorina Euro 5 Litri 146.966 164.656
Contract subsecvent V
Nr. crt.Produs UM Cantitate minimanecesara Cantitate maximanecesara
1 Benzina fara PlumbLitri 17.396 21.302
2 Motorina Euro 5 Litri 54.907 68.397
Cantitate minima totala:
Motorina: 547.869 litri
Benzina: 134.768 litri
Cantitate maxima totala
Motorina: 151.124 litri
Benzina: 613.648 litri
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 423, 822 si 4, 946, 929RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
98.000 LEIGarantia trebuie sa fie valabila pentru o perioada cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei de participare: a) Scrisoare de garantie bancara in conformitate cu modelul anexat (Formular 14), scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari, sau orice alt instrument de garantare emis in conditii legaleb) Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO98TREZ2315005XXX006429, deschis la Trezoreria Constanta, CUI 23877359.Echivalenta leu/alte valute se va face cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul neprezentarii dovezii de constituire a garantiei de participare asa cum a fost solicitata, ofertantul va fi declarat respins in cadrul sedintei de deschidere.Pentru IMM, cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50 %in conformitate cu Legea nr.346/2004.In cazul depunerii unei contestatii, in masura in care CNSC respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare in conformitate cu art. 278^1 din OUG. 34/2006, respectiv suma de 8.054, 69lei. 1% din valoarea contractului subsecvent fara TVAGarantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art. art. 90 din H.G. nr. 925/2006. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Pentru IMM, cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50 %in conformitate cu Legea nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII ABADL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareSe va completa Formular 12, daca este cazul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180din OUG nr.34/2006Se va completa formular 3 in original de ofertant/asociat, tert sustinator, daca este cazul
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG nr.34/2006Se va completa Formular nr.6 in original de catre Ofertant, fiecare membru al asocierii, terti sustinatori si subcontractanti ai Ofertantului
- Pentru completarea declaratiei: persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante ABADL, sunt: - Director ?George Papari
- Director economic ? Adela Mihalcea
- Director Tehnic Exploatare LH ? Marian Mitrea
Constantin Sava, Raluca Tache, Diana Ginara-Achizitii
Ionel Mitrea, Gheorghe Grigorescu - comp.Mecano-Energetic
Gabriela Constantinescu-comp.Juridic si Contencios
Lucica Apostol-birou Financiar
Nicolae Spau-formatia Service
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006
Se va completa formular 4 in original de ofertant/asociat si tert sustinator, daca este cazul, pentru lit. a, c1, d
Cerinta nr. 4
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de statSe vor prezenta certificate constatatoare emise de autoritatile competente in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc.- la plata, daca este cazul (copii legalizate sau copii conform cu originalul).
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat.
Cerinta nr. 5
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local
Se vor prezenta certificate constatatoare emise de autoritatile competente in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc.- la plata, daca este cazul (copii legalizate sau copii conform cu originalul).
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat.
Cerinta nr. 6
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta
Se va completa Formular 2 in original de catre ofertant/asociat
Cerinta nr. 7
Calitatea de participant la procedura
Se va completa Formular 5 in original de catre ofertant/asociat, subcontractant
Cerinta nr.8
Declaratie privind indeplinirea criteriilor de calificare
Ofertantul poate utiliza de facilitatea prevazuta la Art.11 din HG 925/2006, modificata si completata, caz in care se va prezenta Formularul 17 completat in original.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat Certificat constatator, sau echivalent, emis de oficiul registrului comertului, in original, copie legalizata, sau copie cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul poate livra produsele care fac obiectul procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, din care sa reiasa ca ofertantul poate livra produsele care fac obiectul proceduriiDocumentele vor fi insotite de traducerea acestora, in limba romana, de catre un traducator autorizat.
Se va prezenta de ofertant/asociat, tert sustinator (daca este cazul)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani sa fie mai mare sau egala cu 2.000.000 lei
Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM va prezenta, anexat Formularului pentru garantie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004
Se vor prezenta documente suport (ex bilanturi contabile/situatii financiare, vizate si inregistrate, raport audit)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular 7 in original de catre ofertant/asociatAtunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita cumulativ de grupul de asociati.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual de schimb valutar Euro ? RON publicat de Banca Nationala a Romaniei pe site-ul: www.bnr.roDaca este cazul Formular Nr.14, care este un angajament ferm in forma autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2
Declaratie privind efectivul mediu anualalpersonalului si al cadrelor de conducere
Cerinta nr. 3
Lista statiilor de alimentare cu combustibili din care sa reiasa ca ofertantul dispune de statii de alimentare cu combustibili pe intrg teritoriul Romaniei
Cerinta nr. 1
Lista principalelor produse livrate in ultimii trei ani-prezentare cel putin un document (parti relevante contract/proces verbal de receptie, recomandari/documente constatatoare din partea beneficiarilor) din care sa reiasa ca ofertantul a furnizat produse similare celor care fac obiectul procedurii in valoare de cel putin 1.000.000 lei
Cerinta nr. 2
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Prezentare certificat ISO 14001 sau echivalent
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii
Prezentare certificat ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul 9 de catre ofertant/asociatSe va completa formular propriu, care sa contina numarul statiilor si locatiile acestora.Se va completa formular 8 +tabelPentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual de schimb valutar Euro ? RON publicat de Banca Nationala a Romaniei pe site-ul: www.bnr.roAtunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita prin cumul de catre asociati.Daca este cazul Formular Nr.15, care este un angajament ferm in forma autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinereaCertificat de atestare ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediu, in copie conform cu originalul.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociatCertificat de atestare ISO9001 sau echivalent pentru managementul calitatii, in copie conform cu originalul.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
48luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2013 12:00
Locul: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, Constanta, str.Mircea cel Batran nr.127
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Acordul-cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici, clasati pe primele trei locuri. Reluarea competitiei se va face prin reofertarea preturilor unitare ale sortimentelor de combustibil ce trebuie livrate si aplicarea criteriului de atribuire stabilit in prezenta fisa de date achizitiei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
comp.juridic si Contencios-Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
Adresa postala: str.Mircea cel Batran nr.127, Localitatea: constanta, Cod postal: 900592, Romania, Tel. +40 241673036, Fax: +40 241673025
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer