Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de nisip cuartos sau echivalent pentru executia lucrarilor de abandonare in adancime a sondelor apartinand OMV Petrom SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 146755/25.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Departamentul Demolare Abandonare Decontaminare (DAD), Str. Coralilor nr. 22, (Petrom City), Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Infinity Building, Divizia CEO, Departamentul Achizitii Operationale, Tel. +40 372448503, In atentia: Alina Gitlan, Email: [email protected], Fax: +40 212647236, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizarea de nisip cuartos sau echivalent pentru executia lucrarilor de abandonare in adancime a sondelor apartinand OMV Petrom SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul deschis - Gebruder Weiss, str. Ithaca nr. 1000, Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 560, 935EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele subsecvente vor fi atribuite la intervale de aproximativ 6 luni pe parcursul duratei de valabilitate a acordului-cadru. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent a fost stabilita la suma de 193.200 euro.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de nisip cuartos sau echivalent pentru executia lucrarilor de abandonare in adancime a sondelor apartinand OMV Petrom SA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14211000-3 - Nisip (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimata de nisip cuartos sau echivalent este de minim 5.360 tone si de maxim 14.750 tone.
Cantitatea estimata de nisip cuartos ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent este de minim 670 tone si maxim 1.840 tone.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 560, 935EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va prezenta o Garan?ie de participare la licita?ie in valoare de 30.000 EUR;Garantia de participare la licitatie se constituie prin virament bancar (in contul IBAN RO63RZBR0000060002406702 deschis la Raiffeisen Bank SA) sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari conform art. 86 alin. 1, 2, 3, 4 si 6 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi valabila 134 zile de la data limita pentru depunerea Ofertelor, luandu-se in calcul inclusiv data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care garantia este constituita in alta moneda, se va utiliza cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro, valabil in a 5-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, inclusiv data de depunere a ofertelor. Cuantumul Garantiei de Buna Executie pentru fiecare contract subsecvent a carui valoare va depasi pragul reglementat de art. 124 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare va reprezenta 10% din valoarea respectivului contract subsecvent, exclusiv TVA si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii urmand ca, in conformitate cu Legea nr. 555/2004, costul aferent achizitiei sa fie rambursat catre OMV Petrom SA de catre Statul Roman.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Un operator economic este exclus din procedura daca se afla in oricare din situatiile de la art. 180 si 181 din OUG. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea:
1.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006;
2.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;
3.Declaratiei privind calitatea de participant la procedura;4.Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent;
Documentele specificate la punctele 1-3 se vor prezenta conform formularelor din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.Declaratiile care atesta ca Ofertantul nu se afla in situatiile reglementate prin art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare trebuie semnate de reprezentantul imputernicit al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Cerinta 2: Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform formularului din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei ?.
Declaratia privind certificarea participarii la procedura cu Oferta independenta trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.
In cazul unei asocieri, declaratia se va prezenta in numele Asocierii si se va semna de persoana autorizata/imputernicita de catre toti membrii Asocierii sa semneze Oferta.
Cerinta 3: Certificarea inexistentei unui conflict de interese, conform art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Sectiunii D ?Formulare de transmitere a Ofertei?. Declaratia mentionata se va prezenta si de catre subcontractant(ii) nominalizat(i) si/sau tertul(ii) sustinator(i), daca este cazul. Formularele care atesta inexistenta conflictului de interese vor fi utilizate de catre autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 69^2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, modificata si completata prin OUG nr. 77/2012.
Persoanele cu functie de decizie ale autoritatii contractantein legatura cu prezenta procedura sunt: -Mariana GHEORGHE -Director General Executiv si Presedinte al Directoratului-Andreas Peter MATJE -Director Financiar si Membru al Directoratului-Neil Anthony MORGAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing-Gabriel SELISCHI-Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie-Cristian SECOSAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Gaze Naturale si Energie-Alina Gabriela POPA - Director Departament Financiar
-Doru Emilian MUSTATOIU - Director Departament Demolare Abandonare Decontaminare (departament beneficiar)-Ingrid Georgeta VASILE - Director Achizitii Operationale (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitie) Cerinta 1: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.
Demonstrarea acestei cerinte se face de catre Ofertanti - persoane fizice/juridice romane/straine - prin prezentarea unui certificat constatator in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a Operatorului economic), sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru ofertantul castigator se va solicita certificatul constatator in original/copie legalizata.
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste orice document prezentat in cadrul Ofertei, autoritatea contractanta are dreptul de a se prevala de dispozitiile art. 11 alin. (3) din HG nr. 925/2006.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului Acordului Cadru pe ultimii 3 ani financiari (2010, 2011 si 2012) sa fie de minimum 385.000 euro.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea si/sau depunerea urmatoarelor documente: i)Extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile ultimilor 3 ani financiari (2010, 2011 si 2012), din care sa reiasa cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului Acordului cadru; ii)Declaratie privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului Acordului cadru in ultimii 3 ani financiari (2010, 2011 si 2012).
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea acestei cerinte. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.int (2010:1?=4, 4593 lei; 2011:1 ?=4, 2391 lei; 2012:1?=4, 2122 lei). DacaungrupdeOperatori economicidepuneo ofertacomuna, atunci situatiaeconomicasifinanciara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, (terta parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele economice si financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie:
- sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita a felului in care se materializeaza sustinerea;
- sa precizeze care sunt resursele respective, evidentiind faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente;
- sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme mentiunile din angajament.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze OMV Petrom SA ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente, sustinatorul se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom SA avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului. Sustinatorul nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul cerintelor minime referitoare la ?Situatia personala a ofertantului? din fisa de date a achizitiei. Pentru a-si demonstra situatia personala, sustinatorul trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c)1 si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Demonstrarea experien?ei similare, prin prezentarea unui numar de maximum 2 contracte de livrare produse similare, pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, in valoare cumulata (fara TVA) de minim 190.000 euro.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte se realizeaza prin completarea si/sau depunerea urmatoarelor documente:
a)Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor, lista din care sa rezulte ca Ofertantul a furnizat produse similare prin maximum 2 contracte a caror valoare cumulata a fost de 190.000 euro, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar;
b)Fise detaliere experienta similara;
Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat euro, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.int (2010:1?=4, 4593 lei;2011:1?=4, 2391 lei;2012:1?=4, 2122 lei).
Cerinta 2: Demonstrarea accesului la echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin completarea si/sau depunerea unei declaratii privind accesul la echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente.
Cerinta 3: Demonstrarea accesului la personalul tehnic de specialitate de care dispune Ofertantul, sau al carui angajament a fost obtinut de catre Ofertant pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin completarea si/sau depunerea unei declaratii privind accesul la personalul tehnic de specialitate de care dispune Ofertantul, sau al carui angajament a fost obtinut de catre Ofertant pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente.
Cerinta 4: Demonstrarea conformitatii produsului ofertat cu produsul ce reprezinta obiectul Acordului Cadru.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin depunerea unei mostre din produsul ofertat cu respectarea urmatoarelor instructiuni: i)mostra se va compune din 2 pachete identice, continand produsul ofertat, fiecare pachet in cantitate de 5 kg; ii) fiecare dintre cele 2 pachete va fi sigilat si inscriptionat cu urmatoarele mentiuni: Ā«Mostra de nisip cuartos sau echivalentĀ»; denumirea procedurii de atribuire; datele de identificare ale Ofertantului care a transmis mostra, astfel incat autenticitatea mostrei sa poata fi demonstrata in orice moment si iii) cele doua pachete vor fi ambalate intr-un colet exterior, care va fi inscriptionat cu aceleasi mentiuni, astfel cum s-a precizat mai sus.
Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerin?a minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru derularea Acordului Cadru si indeplinirea Contractelor subsecvente si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si entitatea respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie:
- sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita a felului in care se materializeaza sustinerea;
- sa precizeze care sunt resursele respective, evidentiind faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente- sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme mentiunile din angajament.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze OMV Petrom SA ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului Cadru si indeplinirii Contractelor subsecvente, sustinatorul se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom SA avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului. Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul fisei de date a achizitiei la paragraful intitulat ?Cerinte minime referitoare la situatia personala a Ofertantului?. Pentru a-si demonstra situatia personala, sustinatorul trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D.
Cerinta 1: Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin depunerea Certificatului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se aplica prevederile art. 161-169 din OUG nr. 34/2006, art. 38-44 din HG nr. 1660/2006 si art. 38-40 din HG nr. 925/2006. Se va desfasura intr-o singura runda de 24 de ore.Detalii: Sectiunea VI.3) Alte Informatii
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Nisip cuartos DAD 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele legate de aceasta procedura trebuie redactate/traduse in RO, cu traducere autorizata.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2013 13:00
Locul: OMV PETROM SA-Petrom City, Infinity Building, Receptie, strada Coralilor 22, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Alte informatii se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire. Intreaga documentatie de atribuire (inclusiv Caietul de Sarcini) este disponibila in SEAP accesand www.e-licitatie.ro . Orice solicitare de clarificare va fi trimisa in scris (posta, fax sau email) la punctul de contact mentionat mai sus, precizand nr. anuntului de participare din SEAP si titlul Acordului cadru. Licitatia electronica (LE) va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei si a notificarilor de incepere a rundei de LE la adresa de email inregistrata in sistem. Nu exista limita pana la care pretul ofertat poate fi imbunatatit, cu respectarea art. 202 din OUG 34/2006 si art. 36^1 din HG 925/2006. Pe parcursul LE nu se dezvaluie identitatea Ofertantilor, acestia putand sa vizualizeze doar pozitia pe care o ocupa in clasament. Durata rundei de LE - 1 (una) zi (24 ore) care se poate prelungi in mod automat in situatia in care se modifica clasamentul. Informatiile privind cerintele tehnice minimale pentru acces in SEAP se regasesc pe www.e-licitatie.ro , linkul-Cerinte tehnice minimale. La LE vor fi invitati toti Ofertantii care au depus oferte admisibile. Acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP conform art. 6 din HG nr. 1660/2006 si sa detina certificat digital valid. Refuzul de a se inregistra in SEAP este asimilat cu retragerea Ofertei conform art. 38 alin 4 din HG nr. 925/2006. Daca un Ofertant nu imbunatateste pretul in cadrul LE la stabilirea clasamentului final se va lua in considerare ultima Oferta depusa electronic. In cazul in care dupa incheierea rundei de LE se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii Ofertelor. Acordul cadru va fi atribuit Ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV PETROM SA
Adresa postala: OMV Petrom SA - Legal Department, str. Coralilor nr. 22 (Petrom City ? Cladirea Tower), sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 08:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer