Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de pachete cu produse alimentare


Anunt de participare numarul 149202/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA
Adresa postala: STRADA PIATA UNIRII NR.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Punct(e) de contact: AUREL MOCAN, Tel. +40 734222851 / +40 264563056, Email: [email protected], Fax: +40 0264563056, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de pachete cu produse alimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj Napoca, Judetul Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Directia de Asistenta Sociala si Medicala organizeaza procedura de licitatie deschisa cu faza finala de licitatie electronica pentru achizitia de pachete cu produse alimentare in vederea distribuirii acestora unor categorii de persoane defavorizate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15897300-5 - Pachete de alimente (Rev.2)
03211300-6-Orez (Rev.2)
15131000-5-Conserve si produse din carne (Rev.2)
15131310-1-Pateu (Rev.2)
15411200-4-Ulei pentru gatit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
50000 de pachete cu alimente ce vor fi livrate in doua transe, 1 pachet contineCONSERVA CARNE PORC, CONSERVA CARNE VITA, CONSERVA PATEU PORC, ULEI DE GATIT, OREZ CU BOB LUNG, ZAHAR ALB, FAINA DE GRAU
Valoarea estimata fara TVA: 1, 048, 387RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantiei de participare este in suma de 20967, 74 lei si se constituie potrivit prevederilor art. 86 din HG nr.925/2006 perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie de 60 de zile calendaristice de la termenul limita de depunere a ofertelor, inclusiv forma de constituirea garantiei de participare, acceptata de autoritatea contractanta, este: - instrument de garantare irevocabil, emis de o banca sau de osocietate de asigurari. Se va mentiona daca plata garantiei se face conditionat sau neconditionat. Scrisoarea de garantie bancara departicipare trebuie sa contina urmatoarele elemente de conformitate: 1. scrisoarea trebuie prezentata in ORIGINAL si anexata/atasata la coletul cu oferta; 2. sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta; 3. sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit; 4. valoarea garantiei sa corespunda sumei fixe solicitata prin documentatia de atribuire; 5. sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie; 6. sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata; 7. sa fie emisa pentru operatorul economic care a depus oferta. - virament in contul RO83TREZ2165006XXX019510 deschis la Trezoreria Cluj, titular DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA, cod fiscal 22970653; - plata in numerar la casieria Autoritatii contractante din str. ST.O.Iosif nr. 4 Ofertele pentru care nu se face dovada constituirii garantiei de participare precum si ofertele pentru care garantia de participare se constituie prin alta modalitate decat cele prevazute in prezenta documentatie vor fi respinse, cu aplicarea prevederilor art. 33 alin. (3) din H.G. 925/2006.Echivalenta leu/ alta valuta se va face laCursul BNR din data de 25.03.2014. Garantia de buna executie a contractului de furnizare va fi 10% din valoarea contractului fara TVA a contractului. Modul de constituire: document emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, conform prevederilor art. 90, alin 1, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform alin 3 din acelasi art. 90din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 1) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006,
Formularul 2)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006
-Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat cu sediul/domiciliul persoana juridical/fizica din care sa reiasa faptul ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, -Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Pentru persoane juridice/fizice straine-Documente constatatoare echivalente emise recent de autoritatile administrative, fiscale sau judiciare din tara unde acesta este stabilit, care sa ateste indeplinirea obligatiilor a caror dovedire a fost solicitata, in cazul in care autoritatile din tara de origine sau provenienta
elibereaza astfel de documente.Formularul 4)Declaratie privind calitatea de participant la proceduraFormularul 5)Certificat de participare cu oferta independentaFormularul 6) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006Mentine cu privire la persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire): Director Executiv: Aurel Mocan, Sef Serviciu achizitii publice, logistica: Paul Cimpean, Consilier Juridic: Sever Bogdan Certificat constatator - eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelorCerinta: Se va prezenta autorizatia sanitara de functionare emisa in baza Ordinului 111/2008 de catre Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor fiind pe numele ofertantului- Aceasta se va prezenta in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Pentru persoane fizice: Autorizatia sau certificatul de inregistrare, precum si orice alt document relevant considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.Pentru persoane juridice/fizice straineSe vor prezenta de catre ofertant/candidat autorizatiile de functionare necesare in vederea indeplinirii contractului.
Se vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea inregistrarii si a obiectului de activitate.
Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ca persoana fizica sau juridica, ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul /ofertantul este rezident si Autorizatia de functionare, in original sau copie conform Ordinului ANRMAP 509, insotite
de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.
Documentele prezentate trebuie sa confirme ca obiectul de activitate al candidatului/ofertantului are corespondent in codul CAEN si corespunde cu obiectul prezentei achizitii publice.
Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si vor fi prezentate in original sau copie lizibila conform Ordinului ANRMAP 509, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul 2010, 2011 si pe 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Bilantul contabil trebuie sa fie vizat si inregistrat de organele competente (copie lizibila conforma cu originalul, semnata sistampilata pe fiecare pagina pentru conformitate)2. Se pot prezenta orice alte documente care pot fi considerate edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidelaa situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.Informatii generaleSe va completa formularul nr. 7 din sectiunea modele de formulare din care sa reiasa cifra de afaceri globala pentru ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada ca in ultimii 3 ani a distribuit, a livrat cel putin o data produse
similiare cu cele pentru care prezinta oferta.
Declaratie privind utilajele, echipamentele tehnice - care pot fi utilizate de catre operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de livrari de produse;Se va prezenta declaratia referitoare la
echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, din care sa rezulte atat ca in transportul si distributia produselor se vor utiliza
autovehicule (specializate), care sa asigure integritatea acestora pana la destinatar, cat sicu privire la modul de pregatire, de manipulare a pachetelor cu produselor alimentare intr-un spatiu curat si amenajat corespunzator conform ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala
Vor fi solicitate mostre pentru toate produsele alimentare din pachet .
Dovada certificarii unui Sistem de management al calitatii. -SR ISO 9001:2008
Dovada certificarii unui Sistem de management al calitatii. -SR ISO 22000
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul nr. 8 din sectiunea formulare. sianexa formularului 8 , respectiv formularul 8a.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documenteemise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa ca au fost furnizate pana la data limita de depunere a ofertelor, produse similare.Dovada privind existenta mijloacelor de transport se va face prin acte proprietate/contracte de inchirieresau declaratii din partea unor terte persoane privind punerea la dispozitie in baza unor acorduri/contracte a mijloacelor de transport (copie a originalului semnata si stampilata cumentiunea conform cu originalul).Dovada privind existenta unui spatiu curat si amenajat corespunzator (astfel incat sa indeplineasca cerintele din ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala) se va face prin acte de proprietate/contracte de inchirieresau declaratii din partea unor terte persoane privind punerea la dispozitie in baza unor acorduri/contracte a spatiului/depozit(copie a originalului semnata si stampilata cumentiunea conform cu originalul).Operatorii economici au obligatia de a prezenta ca mostra un pachet cu toate produsele din caietul de sarcini.Se solicita prezentarea, original/copie legalizata sau copie lizibilacu mentiunea conform cu originalul, a certificatului, adocumentului, care atesta certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu referentialul SR ISO9001:2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere aofertei.Domeniul certificat trebuie sa fie corespunzator activitatiloraferente obiectului procedurii. Dovada certificarii unui sistem demanagement al calitatii se poate dovedii si din raportul de audit din care reiese faptul ca ofertantul va primi certificarea.NOTA: autorizatia de livrare NU se solicita si nu este echivalenta cu certificatele ISOSe solicita prezentarea, original/copie legalizata sau copie lizibilacu mentiunea conform cu originalul, a certificatului, adocumentului, care atesta certificarea unui sistem demanagement al calitatii in conformitate cu referentialul SR ISO 22000 sau echivalent, valabil la data limita de depunere aofertei.Domeniul certificat trebuie sa fie corespunzator activitatilor aferente obiectului procedurii. Dovada certificarii unui sistem de management al calitatii se poate dovedii si din raportul de auditdin care reiese faptul ca ofertantul va primi certificarea.NOTA: autorizatia de livrare NU se solicita si nu esteechivalenta cu certificatele ISO
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In vederea participarii la licitatia electronica op. ec. trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid pentru acces in sistem.Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 o singura runda, in zile lucratoare, durata acesteia fiind de 24 de ore, cu incepere si finalizare la aceeasi ora a zilei urmatoare; Faza finala de licitatieelectronica va incepe la minim 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei; Durata unei runde: 1 (una) zi.15. Autoritatea contractanta va atribui contr. de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006 actualizata. Atribuirea se va face pe bazarezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169, alin. (2) din OUG 34/2006 actualizata. In faza finala de licitatie electronica op. ec. cu oferte admisibile sunt invitati sa prez. preturi noi, adica sa reoferteze pretul ofertei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
323212
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2014 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2014 11:00
Locul: P-ta Unirii nr. 1, cam. 10, Loc Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comsia de evaluarea a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici implicati in procedura de atribuire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu pret egal clasate pe primul loc in urma licitatiei electronice se va realiza prin solicitarea din partea autoritatiicontractante, a depunerii in plic inchis a unei noi propuneri financiare ofertantilor in cauza, datele de depunere ale propunerilor financiare si alesedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta. Avand in vedere ca prin HGnr. 801/2011 autoritatea contractanta este obligata sa semneze electronic documentele incarcate in SEAP, iar pentru vizualizarea acestora(documentatiei de atribuire incarcate in SEAP), operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnateelectronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Persoanele cu drept de decizie din cadrulDirectiei de Asistenta Sociala si Medicala sunt: Director Executiv Aurel Mocan, Sef Serviciu Achizitii publice, Logistica Paul Cimpean, consilierjuridic Bogdan Sever.DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SE POATE OBTINE DE PE SITE-UL www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 11:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer