Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 20


Anunt de participare numarul 144289/13.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice cam 132, Tel. +40 239619600-249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: Piata Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala, Tel. +040 239619600
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 2013 ? 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Reteaua scolara invatamant de stat sau privat din municipiul si judetul Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 2013 ? 2014, in conformitate cu OUG 96/2002, aprobata prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 6 din 06.01.2012Produsul ce urmeaza a fi achizitionat: cornuri/batoane si produse derivate: covrigi simpli/biscuiti in ambalaje de 80 g/unitate.In urma stabilirii ofertelor admisibile, inainte de stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va organiza ca etapa finala licitatie electronica, conform prevederilor Cap IV, Sectiunea a 3-a din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareAutoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte corespunzatoare sa participe la licitatia electronica.Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare in sistem electronic, este pretul.In invitatia de participare vor fi precizate informatiile necesare referitoare la modul de desfasurare a licitatiei electronice conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HGR nr. 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in sistem (SEAP) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza.Invitatia in care se va mentiona data, momentul de start al licitatiei electronice si alte informatii se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor admisibili.Licitatia electronica va incepe in 2 zile lucratoare dupa data la care au fost transmise invitatiile. Invitatiile se transmit atat electronic in mod automat de catre SEAP cat si pe fax.Pentru imbunatatirea ofertei, se va organiza o runda de 24 ore licitatie electronica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform retelei scolare pusa la dispozitie in SEAP adresa www.e-licitatie.roValoarea estimata a achizitiei :
Numar scolari mun Braila invatamant primar si gimnazial de stat si privat12806
Numar scolari jud Braila invatamant primar si gimnazial de stat si privat12603Numar prescolari mun Braila program normal 4 ore invatamant prescolar de stat si privat4988Numar prescolari jud Braila program normal 4 oreinvatamant prescolar de stat si privat3956TOTAL SCOLARI SI PRESCOLARI INVATAMANT DE STAT SI PRIVAT34353Numar zile lucratoare an scolar 2013-2014178
Pret produse de panificatie - 0, 37 lei cu TVA /zi scolar, respectiv prescolar (0, 2983 lei fara TVA /zi scolar, respectiv prescolar) pentru produse de panificatieValoare totala estimata34.353 scolari si prescolari × 0, 2983 lei/zi scolar, respectiv prescolar X 178 zile = 1.824.054, 9822 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 824, 054.98RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
178 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 36.000 lei pentru perioada de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Data pentru care se determina echivalenta leu/EURO: 22.07.2013 curs BNR. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie in contul Consiliului Judetean Braila, RO37TREZ1515006XXX000215 deschis la Trezoreria Municipiului Br. CF 4205491. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; b) De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatie la procedura de atribuire, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, in conformitate cu art.278^1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de: 1% din valoarea contractului de furnizare fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ofertantului/candidatului declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular 12A si 12 B.Se solicita tertului sustinator, declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 lit a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 279/2011. Formular 12A si 12 B1.Certificat de atestare fiscala stat eliberat de DGFP si Certificat de taxe si impozite locale eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Se solicita declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 conform art.13/Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareIncadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. Se va prezenta de catre ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, o declaratie intocmita corespunzator Formularului 3.Gheorghe Bunea Stancu ? PresedinteMija Florin ? VicepresedinteFilote Nicu ? Secretar al JudetuluiRusu Alina ? Director DEDutu Mioara - Director DAPCMoisiu Nicolae ? Sef Birou Achizitii PubliceBadila Marioara - inspector S.A.P.P.P.Sava Nicu- inspector DECerneafschi Florentina - inspector DECertificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului la licitatii cu oferta independenta. Formular 2.Persoane juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se solicita ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Certificatul constatator emis de ONRC.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii. Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere autorizata si legalizata in limba romana.Pt activitatea de productie - Document de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008(cap.III si anexa nr. 10), alANSVSA cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala
Pt depozitarea produselor -Document de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor emis de DSVSA judeteana, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008(cap.III si anexa nr. 10), alANSVSA cu modificarile si completarile ulterioare
Nota: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale pentru ultimii 3 ani Formular 4 Se solicita ca media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu 3.600.000 lei fara TVA. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valorile vor fi exprimate in lei la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. An 2010 1 euro=4, 2099 lei/euro an 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euro
Capacitatea ec si financiara a ofertant poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1), d) conform art.19 din Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (Formularul 12A si Formularul 12B-1) In cazul sustinetii capacitatii economico ? financiare ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului, incheiat in forma autentica. Formularul 10
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale, pentru ultimii 3 ani - Formular 4 In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valorile vor fi exprimate in lei la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. An 2010 1 euro=4, 2099 lei/euro an 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euroFormularul 12A, Formularul 12B-1 Formularul 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor)in baza a maximum 2 contracte, din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare in valoare de minim 1.800.000 lei fara TVA, lista ce va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private Formularul 5. Certificatele/documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: An 2010:1 euro=4, 2099 lei An 2011:1 euro=4, 2379 lei An 2012 1 euro= 4, 4560 lei/euro
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, mijloace de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Ofertantul va face dovada ca dispune de mijloace de transport si distributie/autovehicule speciale, autovehicule care sa fieinregistrate in baza Ordinului nr. 111/2008 (cap III si anexa 14), al ANSVSA, cu modificarile si completarile ulterioare. Parcul de autovehicule alocate distributiei trebuie sa asigure livrarea produselor conform graficului din Caietul de sarcini. Daca ofertantul nu detine in proprietate unul sau mai multe mijloace de transport pe langa posibilitatea prezentarii unui contract / precontract de inchiriere, etc. se va permite si prezentarea unui angajament Formular nr. 9
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii
Pentru tot personalul care participa la manipularea pentru distribuirea produselor alimentare oferite se vor mentiona urmatoarele: - numele si prenumele; - cunostinte de igiena produselor agro-alimentare sau instruire in acest sens (se va indica nr. cerficatului), conform Ordinului Ministrului Sanatatii Publice 1225/2003.Formularul 6
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Acordul de asociere va consemna partea/partile din contract pe care urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si liderul asocierii care ii reprezinta si pe ceilalti asociati in raporturile cu autoritatea contractanta. Liderul va reprezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in etapa de contractare. In cazul ofertei comune, fiecare asociat trebuie sa indeplineasca in mod individual conditiile de la punctele III.2.1.a), III.2.1.b) (pentru partea din contract pe care o realizeaza) si III.2.3.b) (de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza). In mod cumulativ pot fi indeplinite conditiile III.2.2 si III.2.3.a). Formularul 15 - Acordul de asociere
Capacitatea tehn si profesion a ofertant poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva Acesta are obligatia de a-si dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c1), d) conform art.19 din Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formularul 12A Formularul 12B-1 In cazul sustinetii capacitatii tehnice si profesionale ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului incheiat in forma autentica Formulare 11, 12, 13
In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare se solicita mostre in termen de valabilitate. Mostrele vor fi insotite de buletinele de analiza eliberate de DSVSA si vor cuprinde rezultatele analizelor efectuate asupra tipului de produs ofertat
Informatiile privind sistemul de management al calitatii - ISO 9001 :2008 Certificat ISO 9001 :2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Informatii privind sistemul de management al sigurantei alimentelor ISO 22000/HACCP
Certificat ISO 22000/HACCP/echivalent/dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 5.Certificatele/documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: An 2010:1 euro=4, 2099 lei An 2011:1 euro=4, 2379 lei An 2012 1 euro= 4, 4560 lei/euroFormular nr. 9Formularul 6Formularul 15 - Acordul de asociereFormularul 12A, Formularul 12B-1 Formularul 11, Formularul 12, Formularul 13.MostreCertificat ISO 9001 :2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Certificat ISO 22000/HACCP/echivalent/dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In urma stabilirii ofertelor admisibile, inainte de stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va organiza ca etapa finala licitatie electronica, conform prevederilor Cap IV, Sectiunea a 3-a din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa participe la licitatia electronica. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare in sistem electronic, este pretul. In invitatia de participare vor fi precizate informatiile necesare referitoare la modul de desfasurare a licitatiei electronice conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HGR nr. 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in sistem (SEAP) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza. Invitatia in care se va mentiona data, momentul de start al licitatiei electronice si alte informatii se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor admisibili. Licitatia electronica va incepe in 2 zile lucratoare dupa data la care au fost transmise invitatiile. Invitatiile se transmit atat electronic in mod automat de catre SEAP cat si pe fax. Pentru imbunatatirea ofertei, se va organiza o runda de 24 ore licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2013 12:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, Piata Independentei nr. 1, et 1, cam 122
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantul UCVAP (daca este cazul), orice ofertant, prin persoana imputernicita in scris de catre reprezentantul legal al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) HGR nr 925/2006 cu modif si complet ult Pt demonstra indeplinir criteri calific prevazute la art 176 din OUG nr 34/2006 cu modif si complet ult of are drept de a prezenta initial doar o declarat pe propria raspund semnat de reprezent sau legal prin care confirma ca indeplin cerinte de calific astfel cum au fost solicit in doc de atrib Declar va fi insotita de o anexa in care of trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv diverse valori cantitati sau altele asemenea In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11 alin(4) din HGR nr 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertant are obligatia de a prezenta/completa certificat/doc edif care probeaza/confirma indeplinirea cerinte de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. AC nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Op ec declarat castigator dupa finalizarea licitatiei electronice va prezenta obligatoriu formularul de oferta si anexa la formularul de oferta, cu preturile finale, in original, datat, semnat de catre reprezent legal si stampilat. AC va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200, alin. (1) din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169, alin. (2) din OUG 34/2006. In cazul in care doua/mai multe oferte contin preturi egale autorit contract va solicita ofertantilor clasati pe primul loc care au oferit cel mai mic pret, reofertarea in plic inchis, caz in care contract va fi atribuit ofertant a carui noua propun financ are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoaster drept pretins ori a interes legitim in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autor contract considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila ? Compartiment Juridic
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +040 239619600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2013 10:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer