Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 2013 ? 20


Anunt de participare numarul 144320/14.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice cam 132, Tel. +40 239619600-249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: Piata Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala, Tel. +040 239619600
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 2013 ? 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Reteaua scolara invatamant de stat sau privat din municipiul si judetul Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 2013 ? 2014, in conformitate cu OUG 96/2002, aprobata prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 6 din 06.01.2012Pentru mentinerea sanatatii copiilor, se vor distribui :
- lapte tratat termic, UHT si pasteurizat
precum si- produse din lapte fermentat care contin cel putin 90% din greutate lapte tratat termic, respectiv iaurt, care indeplinesc cerintele specificate in art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pe cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare si in Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala si sunt marcate cu stampila ovala, conform normelor sanitar-veterinare, in ambalaje de 200 ml/unitate in cazul laptelui si in ambalaje cu greutati exprimate in grame pentru produsele din lapte fermentat.Se va furniza:
- lapte tratat termic, UHT si pasteurizat in ambalaje de 200 ml/unitateprecum si- produsul din lapte fermentat ? iaurt ? care nu va depasi limita valorica maxima de 33%, in ambalaje cu greutati exprimate in grame.
In urma stabilirii ofertelor admisibile, inainte de stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va organiza ca etapa finala licitatie electronica, conform prevederilor Cap IV, Sectiunea a 3-a din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511000-3 - Lapte (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform retelei scolare pusa la dispozitie in SEAP adresa www.e-licitatie.roNumar scolari mun Braila invatamant primar si gimnazial de stat si privat12806
Numar scolari jud Braila invatamant primar si gimnazial de stat si privat12603Numar prescolari mun Braila program normal 4 ore invatamant prescolar de stat si privat4988Numar prescolari jud Braila program normal 4 oreinvatamant prescolar de stat si privat3956TOTAL SCOLARI SI PRESCOLARI INVATAMANT DE STAT SI PRIVAT34353Numar zile lucratoare an scolar 2013-2014178
Pret produse lactate - 0, 80 lei cu TVA /zi scolar, respectiv prescolar (0, 6452 lei fara TVA /zi scolar, respectiv prescolar) pentru produse lactateValoare totala estimata34.353 scolari si prescolari × 0, 6452 lei/zi scolari si prescolari X 178 zile = 3.945.290, 8968 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 945, 290.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
178 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 78.000 lei pentru perioada de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie in contul Consiliului Judetean Braila, RO37TREZ1515006XXX000215 deschis la Trezoreria Municipiului Br. CF 4205491. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; b) De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatie la procedura de atribuire, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, in conformitate cu art.278^1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de: 1% din valoarea contractului de furnizare fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ofertantului/candidatului declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular 12A si 12 B.Se solicita tertului sustinator, declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 lit a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 279/2011. Formular 12A si 12 B1.Certificat de atestare fiscala stat eliberat de DGFP si Certificat de taxe si impozite locale eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Se solicita declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 conform art.13/Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareIncadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. Se va prezenta de catre ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, o declaratie intocmita corespunzator Formularului 3.Gheorghe Bunea Stancu ? PresedinteMija Florin ? VicepresedinteFilote Nicu ? Secretar al JudetuluiRusu Alina ? Director DEDutu Mioara - Director DAPCMoisiu Nicolae ? Sef Birou Achizitii PubliceBadila Marioara - inspector S.A.P.P.P.Sava Nicu - inspector DECerneafschi Florentina - inspector DECertificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului la licitatii cu oferta independenta. Formular 2.Persoane juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se solicita ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.Se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Certificatul constatator emis de ONRC.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii. Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere autorizata in limba romana.Pt activitatea de productie si depozitare:
Autorizatie sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare eliberate conform prevederilor Ordin ANSVSA nr. 276/2006, Ordin ANSVSA nr. 93/2008, si Ordin ANSVSA nr. 57/2010Contract cu DSVSA judeteana pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar veterinar conform Ordinului ANSVSA nr. 64/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, (ultima actualizare Ordinul ANSVSA nr. 98/2012)
Document de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor emis de DSVSA judeteana, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008(cap.III si anexa nr. 10), al ANSVSA cu modificarile si completarile ulterioareNota: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale pentru ultimii 3 ani Formular 4 Se solicita ca media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu 7.800.000 lei fara TVA. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valorile vor fi exprimate in lei la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. An 2010 1 euro=4, 2099 lei/euro an 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euro
Capacitatea ec si financiara a ofertant poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1), d) conform art.19 din Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (Formularul 12A si Formularul 12B-1) In cazul sustinetii capacitatii economico ? financiare ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului, incheiat in forma autentica. Formularul 10
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale, pentru ultimii 3 ani - Formular 4 In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valorile vor fi exprimate in lei la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. An 2010 1 euro=4, 2099 lei/euro an 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euroFormularul 12A, Formularul 12B-1 Formularul 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. In vederea demonstrarii experientei similare se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 3.900.000 lei fara TVA prin maxim doua contracte. Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: An 2010:1 euro=4, 2099 lei An 2011:1 euro=4, 2379 lei An 2012 1 euro= 4, 4560 lei/euroFormularul 5. Prezentare in copie ?conform cu originalul? de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, mijloace de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Ofertantul va face dovada ca dispune de:
- Mijloace de transport si distributie/autovehicule speciale: - Minim 10 autovehicule care sa fie termoizolante si dotate cu instalatii frigorifice autorizate pentru transportul produselor de origine animala. Pentru fiecare autovehicul se va prezenta autorizatia sanitara veterinara eliberata conform Ordin ANSVSA nr. 57/2010, avizata anual, valabilitatea fiind de 1 an de zile de la data eliberarii si conform Regulamentului CE 2073/2007 privind criteriile microbiologice pentru produse alimentare, acreditat pentru efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice. Daca ofertantul nu detine in proprietate unul sau mai multe mijloace de transport pe langa posibilitatea prezentarii unui contract / precontract de inchiriere, etc. se va permite si prezentarea unui angajament
Formular nr. 9
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 10 persoane pentru transportul si distributia produselor lactate la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document); - efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta)
Formularul 6
Capacitatea tehn si profesion a ofertant poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva Acesta are obligatia de a-si dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c1), d) conform art.19 din Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formularul 12A Formularul 12B-1 In cazul sustinetii capacitatii tehnice si profesionale ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului incheiat in forma autentica Formulare 11, 12, 13
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Acordul de asociere va consemna partea/partile din contract pe care urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si liderul asocierii care ii reprezinta si pe ceilalti asociati in raporturile cu autoritatea contractanta. Liderul va reprezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in etapa de contractare. In cazul ofertei comune, fiecare asociat trebuie sa indeplineasca in mod individual conditiile de la punctele III.2.1.a), III.2.1.b) (pentru partea din contract pe care o realizeaza) si III.2.3.b) (de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza). In mod cumulativ pot fi indeplinite conditiile III.2.2 si III.2.3.a). Formularul 15 - Acordul de asociere
In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare se solicita mostre in termen de valabilitate. Mostrele vor fi insotite de buletinele de analiza eliberate de DSVSA si vor cuprinde rezultatele analizelor efectuate asupra tipului de produs ofertat
Informatiile privind sistemul de management al calitatii - ISO 9001 :2008 Certificat ISO 9001 :2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii privind sistemul de management al sigurantei alimentelor ISO 22000 Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP conform HG nr. 925/2005 sau Documente/certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard/specificatie tehnica privind ISO 22000/ echivalent, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 5. Prezentare in copie ?conform cu originalul? de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: An 2010:1 euro=4, 2099 lei An 2011:1 euro=4, 2379 lei An 2012 1 euro= 4, 4560 lei/euroFormular nr. 9Formularul 6Formularul 12A, Formularul 12B-1 Formularul 11, Formularul 12, Formularul 13.Formularul 15 - Acordul de asociereMostreCertificat ISO 9001 :2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP conform HG nr. 925/2005 sau Documente/certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard/specificatie tehnica privind ISO 22000/ echivalent, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte corespunzatoare sa participe la licitatia electronica.Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare in sistem electronic, este pretul.In invitatia de participare vor fi precizate informatiile necesare referitoare la modul de desfasurare a licitatiei electronice conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HGR nr. 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in sistem (SEAP) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza.Invitatia in care se va mentiona data, momentul de start al licitatiei electronice si alte informatii se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor admisibili.Licitatia electronica va incepe in 2 zile lucratoare dupa data la care au fost transmise invitatiile. Invitatiile se transmit atat electronic in mod automat de catre SEAP cat si pe fax.Pentru imbunatatirea ofertei, se va organiza o runda de 24 ore licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.07.2013 12:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, Piata Independentei nr. 1, et 1, cam 122
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantul UCVAP (daca este cazul), orice ofertant, prin persoana imputernicita in scris de catre reprezentantul legal al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) HGR nr 925/2006 cu modif si complet ult Pt demonstra indeplinir criteri calific prevazute la art 176 din OUG nr 34/2006 cu modif si complet ult of are drept de a prezenta initial doar o declarat pe propria raspund semnat de reprezent sau legal prin care confirma ca indeplin cerinte de calific astfel cum au fost solicit in doc de atrib Declar va fi insotita de o anexa in care of trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv diverse valori cantitati sau altele asemenea In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11 alin(4) din HGR nr 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertant are obligatia de a prezenta/completa certificat/doc edif care probeaza/confirma indeplinirea cerinte de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. AC nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Op ec declarat castigator dupa finalizarea licitatiei electronice va prezenta obligatoriu formularul de oferta si anexa la formularul de oferta, cu preturile finale, in original, datat, semnat de catre reprezent legal si stampilat. AC va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200, alin. (1) din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169, alin. (2) din OUG 34/2006. In cazul in care doua/mai multe oferte contin preturi egale autorit contract va solicita ofertantilor clasati pe primul loc care au oferit cel mai mic pret, reofertarea in plic inchis, caz in care contract va fi atribuit ofertant a carui noua propun financ are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoaster drept pretins ori a interes legitim in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autor contract considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila ? Compartiment Juridic
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +040 239619600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer